Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet

Södra Kroppkärr - Ombyggnad av Kroppkärrs förskola

Ändrad detaljplan för att få möjlighet att bygga till förskolan på fastigheten Gräsklipparen 1.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Tyck till!

Du kan skicka in dina synpunkter på programförslaget senast den 12 januari 2024.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för befintlig förskola att bygga ut. Aktuell fastighet är planlagd för förskola redan idag, men med en begränsning i byggrätten som inte möjliggör en sammanbyggnad mellan befintlig och ny föreslagen förskolebyggnad. Det här nya förslaget föreslår att viss begränsning av byggrätten tas bort så att en sammanbyggnad mellan den befinltiga och ny förskolebyggnad möjliggörs.

Planområdet är beläget inom den östra delen av Södra Kroppkärr i det nya bostadsområdet som nu håller på att bebyggas.

Detaljplanen reglerar fastighetens användning till skola. Fastigheten får bebyggas med maximalt 25% av hela planområdets yta vilket innebär att befintlig förskoleverksamhet kan byggas ut. I den maximala byggrätten ingår skolbyggnader, men även komplementbyggnader så som förråd och miljöhus. Resterande yta av fastigheten ska framförallt bestå av skolgård. Parkering och plats för att hämta och lämna barn ska även rymmas inom fastigheten. Detaljplanen tillåter en högsta nockhöjd på 11 meter och byggnadsdelar som ligger i förlängningen av Lorentz Ljungdahls gata i norr skall ges särskild arkitektonisk omsorg i volym, material och färgsättning.

Tidplan

  • Planförslaget är på samråd 11 december 2023 till 12 januari 2024.

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter lämnas senast den 12 januari 2024 via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt:
Marie Janäng, marie.janang@karlstad.se
Telefon: 054-540 46 21.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för förskola på Östra Kroppkärr

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Marie janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-11

Hittade du det du sökte på sidan?