Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet

Södra Kroppkärr - ombyggnad av Kroppkärrs förskola

Ändrad detaljplan för att få möjlighet att bygga till förskolan på fastigheten Gräsklipparen 1.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för befintlig förskola att bygga ut. Aktuell fastighet är planlagd för förskola redan idag, men med en begränsning i byggrätten som inte möjliggör en sammanbyggnad mellan befintlig och ny föreslagen förskolebyggnad. Det här nya förslaget föreslår att viss begränsning av byggrätten tas bort så att en sammanbyggnad mellan den befintliga och ny förskolebyggnad möjliggörs.

Planområdet är beläget inom den östra delen av Södra Kroppkärr i det nya bostadsområdet som nu håller på att bebyggas.

Detaljplanen reglerar fastighetens användning till skola. Fastigheten får bebyggas med maximalt 25% av hela planområdets yta vilket innebär att befintlig förskoleverksamhet kan byggas ut. I den maximala byggrätten ingår skolbyggnader, men även komplementbyggnader så som förråd och miljöhus. Resterande yta av fastigheten ska framförallt bestå av skolgård. Parkering och plats för att hämta och lämna barn ska även rymmas inom fastigheten. Detaljplanen tillåter en högsta nockhöjd på 11 meter och byggnadsdelar som ligger i förlängningen av Lorentz Ljungdahls gata i norr skall ges särskild arkitektonisk omsorg i volym, material och färgsättning.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 11 december 2023 till 12 januari 2024.
  • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 11 april - 10 maj 2024

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den 10 maj 2024.
Synpunkter kan lämnas längst ner på denna sida, via e-post till
stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Tryck på plustecknet för att se framtagna utredningar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för förskola på Södra Kroppkärr

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du det du sökte på sidan?