Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Toppbild karlstad.se

Segerstad - Abbortan bebyggelseutredning

Det finns ett stort tryck på att bygga småhus och fritidshus i västra delen av Segerstad. För att kunna samordna utvecklingen i området behöver man göra en bebyggelseutredning.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Bakgrund

Under lång tid har det funnits ett stort bebyggelsetryck för exploatering med småhus och fritidshus på västra delen av Segerstad. Förhandsbesked har lämnats för nya bostäder i flera lägen och ytterligare förfrågningar finns. För att kunna samordna en fortsatt utveckling i området bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att en bebyggelseutredning behöver tas fram för området.

Gällande planer

För området saknas detaljplan. Söder om området finns en gällande byggnadsplan.

Avgränsning

Bebyggelseutredningen avgränsas ungefärligen enligt markering på kartbilden nedanför. En mer exakt avgränsning definieras under planarbetet.

Pågående markanvändning

Marken inom utredningsområdet består till stor del av jordbruksmark samt några mindre partier skogsmark. Här finns villabebyggelse, några större gårdar med odling och djurhållning samt några fritidshus.

Vatten och avlopp

Det finns inget kommunalt vatten och avlopp i området. Antalet bostäder i området med enskilda anläggningar gör att VA-situationen i området behöver ses över, så att utvecklingen för området löses på ett hållbart sätt för framtiden.

Kulturmiljö

Området norr om Abbortan är av riksintresse för kulturmiljövården.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Landskapsbild
 • Vatten och avlopp
 • Kulturmiljö
 • Jordbruksmark och djurhållning


Samråd och tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till bebyggelseutredning har påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Bebyggelseutredning för Abbortan

Vem äger marken:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-02

Hittade du rätt information på sidan?