Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Planområde , för Toffeln 1 m.fl.
Planområde , för Toffeln 1 m.fl.

Planområde , för Toffeln 1 m.fl.

Södra Kroppkärr - utveckling längs Östra infarten

Pågående verksamheter är i kontinuerlig expansion och i behov av mer utrymme som inte går att lösa inom gällande detaljplan. Därför har kommunen tagit fram en ny detaljplan för området Toffeln 1.

Vad innebär detaljplanen?

Planområdet är beläget inom Södra Kroppkärr cirka 4 kilometer nordost om Karlstads centrum. Planområdet omfattar fastigheterna Toffeln 1 och del av Södra Kroppkärr 1:1. Planområdet avgränsas i öster av Inkörsvägen och i söder av Östra Infarten. I norr och väster finns naturmark.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra området för centrumverksamhet och kontor inom fastigheten Toffeln 1, samt ge möjlighet till eventuell utökning av området.

Detaljplanen innebär att markanvändning för drivmedelsförsäljning och park/plantering släcks ut och ersätts med centrumverksamhet (ej hotell/vandrarhem) inom planområdet. Nuvarande användning bekräftas och planen möjliggör flexibla framtida scenarier, där nuvarande verksamhet utvidgas eller att ny fastighet och ny byggnad uppförs norr om befintlig byggnad.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 25 januari och 16 februari 2021.
  • Planförslaget var utställt för granskning 21 april - 24 maj 2021.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 7 juli 2021.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 2 augusti 2021.

Synpunkter

  • Inkomna synpunkter från samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Inkomna synpunkter från granskning, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Toffeln 1 med flera

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du det du sökte på sidan?