Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Tingvallastaden - planering för ny hotellbyggnad

Kommunen har påbörjat planläggning för att pröva möjligheten att bygga ett hotell i trä intill Bibliotekshuset, på fastigheten Tingvallastaden 1:12.

Bakgrund

AB invest AB har begärt planändring del av Tingvallastaden 1:12 mm för att kunna uppföra en ny byggnad för hotell. Marken ägs idag av kommunen så samtidigt som man begär planläggning önskar man också markanvisning på platsen. Intressenten önskar uppföra en hög byggnad i trä.

Gällande planer

Gällande detaljplan från 1994 medger parkering och parkmark.
Området är markerat för stadsutveckling i stadsdelsvision för Tingvallastaden (2017).

Nuvarande förhållanden

Området ligger i norra Tingvallastaden i ett området med fristående hus i parkmiljö med besöksmål som Bibliotekshuset, Lerinmuseet och Värmlands museum. I området som gränsar mot Klarälven finns parker och gång- och cykelstråk. Kring biblioteket finns ett stort antal parkeringsplatser som används av besökare till besöksmålen, men också för besökande till centrum. Befintliga byggnader är utpekade i kulturmiljöprogrammet som särskilt värdefulla. Området gränsar också till riksintresseområde för kulturmiljövården.

Bedömning

Den föreslagna byggnaden bedöms vara en lämplig komplettering i området som är förenlig med den inriktning som finns för området.

Frågor att behandla i planarbetet

• Stadsbild och utformning.
• Parkering och utformning av den offentliga miljön i området.
• Påverkan på riksintresse för kulturmiljövården.
• Översvämningsrisk och markens stabilitet i området.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Tingvallastaden 1:12

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-21

Hittade du det du sökte på sidan?