Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Tingvallastaden - planering för ny hotellbyggnad

Kommunen har påbörjat planläggning för att pröva möjligheten att bygga ett hotell i trä intill Bibliotekshuset, på fastigheten Tingvallastaden 1:12.

Vad innebär planförslaget?

Stadsbyggnadsförvaltningen har uppdrag att göra en detaljplan som syftar till att ge byggrätt för ett
hotell i en hög byggnad. Syftet är även att lösa tillgänglighet och parkering kring byggnaden.
Planområdet ligger i norra delen av Tingvallastaden. Området gränsar till Klarälven i norr och består av parker, parkering och offentliga byggnader som bibliotek och museum.

Huvuddrag

Planområdet omfattar byggrätt för hotell med omgivande parkeringsplatser. Byggnaden som planeras ha en publik takterrass med en avslutande träkonstruktion planeras vara i 16 våningar och med en höjd om cirka 100 meter.
Omgivande parkeringsytor föreslås att omdisponeras för att förbättra utformningen, dagvattenhanteringen och för att öka antalet platser. Det totala antalet platser blir ungefär på motsvarande nivå som idag.
Planförslaget som är föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11§ handläggs med
utökat förfarande. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och bedöms inte
utgöra betydande miljöpåverkan.

Se förslaget i 3D Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 20 maj och 20 juni 2024

Öppet hus hölls torsdagen den 30 maj i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset.

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den 20 juni 2024.

Synpunkter kan lämnas längst ner på denna sida, via e-post till
stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt:
Jonas Zetterberg, jonas.zetterberg@karlstad.se
Telefon: 054-540 45 34

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Tingvallastaden 1:12 mm

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-24

Hittade du det du sökte på sidan?