Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Översiktsbild över planområdet
Planområde för Färjestadsskolan.

Planområde för Färjestadsskolan.

Färjestad – nybyggnad av skola

Kommunen har tagit fram en detaljplan för en ny skola på Färjestad. På så sätt skapar man möjlighet för nya bostäder.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra nya bostäder. Kommunen har även tagit fram en detaljplan (del 1) för en ny skola för att möta behovet av skolplatser i stadsdelarna Färjestad och Rud.

Huvuddrag

Planområdet ligger i stadsdelen Färjestad och har tidigare använts för skola, förskola och idrottsplan. Området har en strategisk placering då platsen ligger i bra anslutning till bil-, gång- och cykelvägar och geografiskt bra i förhållande till stadsdelarna Rud och Färjestad. Del 1 av denna detaljplan innebär att en ny grundskola för cirka 750 elever kan byggas. Detaljplanen ger också möjlighet att bygga en idrottshall som kan möta skolans behov och kan hyras ut till övriga verksamheter på andra tider. Planarbetet kommer sedan att fortsätta med, del 2, som ska pröva möjligheten att komplettera området med förskola och cirka 140 bostäder.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.

Inför antagande har planområdet delats upp i två delar, den norra delen och den södra delen. Norra delen (denna detaljplan) Detaljplan för Göken 2 med flera, del 1 - Färjestadsskolan som nu vunnit laga kraft.

Följ projektet med den nya skolan på ny sida som du når via denna länk.
Följ arbetet med den södra delen det vill säga delen med förskola och bostäder (Detaljplan för Göken 2 med flera. del 2 – Färjestads förskola med bostäder) genom denna länken.

Samråd och granskning

Under sommaren 2019 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dem redovisas i samrådsredogörelsen.

Under vintern 2019/2020 var planförslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dem redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 21 maj till 17 juni 2019.
  • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 17 december 2019 till 31 januari 2020.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen (del 1) den 20 maj 2020.
  • Detaljplanen (del 1) vann laga kraft den 24 juni 2020.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Färjestadsskolan

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Pernilla Kortzon, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

Hittade du det du sökte på sidan?