Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Kvarteret Kanoten, vy över planerad bebyggelse
Bild över hur hela området mellan Inre hamn och Tullholmsviken kan se ut när det är färdigbyggt.

Bild över hur hela området mellan Inre hamn och Tullholmsviken kan se ut när det är färdigbyggt.

Tullholmen – 700 nya bostäder, ny förskola och kajpromenad

Området mellan Inre hamn och Tullholmsviken genomgår just nu en stor förändring, från industriområde till levande bostadsområde. Från 2014 och framåt väntas området förtätas med upp till 700 nya bostäder, en ny förskola, kajpromenad, handel och kontor. Här kan du se vad som byggts hittills och vad som planeras.

Vad innebär planförslaget?

Stadsdelen Tullholmen fylls med bostäder, kajpromenad och blir ett levande område. Många av projekten som pågår eller är klara kan du se nedan.

Samtidigt tar området intill form, på Coop Värmlands gamla tomt.

Flygbild över Lagergrens gata med markering där själva gatan är.

Tullholmen - Lagergrens gata byggs om och får parkeringar

Som en del i utvecklingen av Tullholmen bygger vi om Lagergrens gata. Vi ska bland annat byta VA-ledningar, skapa gatuparkeringar och plantera träd. Det kan bitvis vara begränsad framkomlighet för biltrafik under tiden vi bygger. Arbetet pågick från maj 2021 till hösten 2022.

Illustrationsbild över ett niovåningshus med lägenheter

Tullholmen- KBAB bygger 132 lägenheter

Med närhet till centrum och mitt i det nya området som växer fram längs Packhusallén bygger KBAB ett hus i vinkel som ska rymma 132 lägenheter.

Konstruktionsskiss som visar hur fasaden på huset kommer se ut med stående träpanel

Tullholmen - 36 lägenheter med träfasad

Folkbo Sverige bygger 36 hyresrätter, varav de flesta är med ett rum och kök. Lägenheterna ska stå klara sommaren/hösten 2021.

Översiktsbild över planområdet

Tullholmen - planering av bostäder

Kommunen ska pröva möjligheten för byggnation av bostäder och centrumändamål med god gestaltning och med goda boendekvalitéer inom område markerat med rött på översiktsbilden ovan.

En rödoarange träbyggnad som är förskolan Lotsen med en gräskulle i förgrunden

Kanikenäsbanken - förskolan Lotsen

Karlstads kanske mest unika förskola till utseendet - Lotsen. Den finns att beskåda på Kanikenäsbanken, en centralt belägen stadsdel där det byggs många nya bostäder.

Tullholmskajen promenad

Tullholmen- ny kajpromenad

I Tullholmsviken har vi byggt en kajpromenad med en mix av grönska, sociala ytor och nivåskillnader. Kajen stod klar 2019.

Parkeringshus

Tullholmen - parkeringshus vid Kanikenäsbanken

PEAB Bostad AB har ansökt om bygglov för att bygga ett parkeringshus vid Kanikenäsbanken.

Arkitektskiss över bostäder längs Packhusgatan

Tullholmen - 56 lägenheter längs Packhusgatan

Det ska bli två parallella huskroppar som förenas med en överbyggd gård med garage i botten. Husen ska byggas i sju våningar med totalt 56 lägenheter fördelat på ett till fyra rum och kök. Byggherre är Skanska Sverige AB.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?