Kvarteret Kanoten, vy över planerad bebyggelse
Bild över hur hela området mellan Inre hamn och Tullholmsviken kan se ut när det är färdigbyggt.

Tullholmen – utveckling mellan Inre hamn och Tullholmsviken

Området mellan Inre hamn och Tullholmsviken genomgår just nu en stor förändring, från industriområde till levande bostadsområde. Sedan 2014 har området utvecklats med nya bostäder, en ny förskola, kajpromenad, handel och kontor. Här kan du se vad som byggts hittills och vad som planeras.

Projekt som har genomförts:

 • KBAB har byggt 132 lägenheter längs Packhusallén.
 • Förskolan Lotsen - en nyskapande förskola i massivträ och lekyta på taket. Klart 2018.
 • Ny kajpromenad i nivåer längs Tullholmsviken med gång- och cykelyta, sittplatser och planteringar. Klart 2019.
 • Skanska har byggt ett 60-tal lägenheter i två flerbostadshus längs Packhusgatan.
 • Parkeringshus vid Packhusallén.
 • Rondell korsningen Packhusallén-Kanikenäset med konstverk/utsmyckning. Klart 2022.
 • Lagergrens gata har byggts om: VA-arbeten, nya gatuparkeringar, planteringar samt gång- och cykelväg. Klart hösten 2022.

Projekt som pågår/kvarstår

 • 1000 nya bostäder, förskola, infrastruktur och parker längs västra sidan av Tullholmsviken, på gamla bageritomten. Tre kvarter samt livsmedelsbutik vid Tullholmsgatan klara 2023. Byggstart för resterade 2025.
 • Skanska bygger bostäder vid Kanikenäsbanken, byggstart 2024.
 • Peab bygger bostäder vid Tullholmsviken, klart 2025.
 • Arbete med vatten- och avlopp och gator i takt med att nya bostäder byggs.
 • Planuppdrag pågår för bostäder och centrumverksamheter vid Tullholmsviken, närmast Hammaröleden.

Relaterade projekt

Detaljplan för Tullholmssågen 4 med flera

Tullholmen - 1 000 nya bostäder och kajpromenad

Här byggs drygt 1 000 lägenheter och en förskola med 4-5 avdelningar. En ny livsmedelsbutik är redan byggd. Strandkanten fortsätter vara till för allmänheten i form av promenadstråk i förlängning av Tullholmskajen och park med gångväg längs Tullholmsvikens västra strandkant.

Översiktsbild över planområdet

Tullholmen - planering av bostäder väster om Hammaröleden

Kommunen ska pröva möjligheten för byggnation av bostäder och centrumändamål med god gestaltning och med goda boendekvalitéer på del av fastigheten Viken 2:1.

Planområdet för kv Skepparen markerat med rött

Viken - bostäder, handel och service

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Skepparen. Syftet är att göra det möjligt att bygga en blandning av bostäder, verksamheter och service.

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

23 Juli 2024