Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Illustrationsbild över Edsgatans gård
Illustrationsbild över Edsgatans gård

Illustrationsbild över Edsgatans gård

Edsgatan - komplettering med bostäder vid Edsgatans gård

Kommunen har tagit fram en detaljplan för ny bostadsbebyggelse i form av villor och par- och/eller radhus öster om Edsgatans gård på fastigheterna Edsgatan 2:32 och 2:34.

Vad innebär detaljplanen?

En detaljplan har tagits fram för den del av Edsgatans gård som tidigare inte varit planlagd, där bland annat huvudbyggnaden till Edsgatans gård ligger. Detaljplanen ger möjlighet för sex nya enbostadshus och fem nya radhus i maximalt två våningar inom denna privata fastighet som idag används som bostadsmark. Detaljplanen innebär också en del skydds- och varsamhetsbestämmelser på kulturhistoriskt värdefulla byggnader, trädgårdsmark, stenmurar, stentrappa och värdefulla träd.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 11 februari och 13 mars 2020.
  • Planförslaget var utställt för granskning 21 september - 16 oktober 2020.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 5 januari 2021.

Synpunkter

  • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Inkomna synpunkter under granskning, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Edsgatan 2:32 och 2:34

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?