Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktskarta över Välsviken med planområde markerat
Översiktskarta över Välsviken med planområde markerat

Översiktskarta över Välsviken med planområde markerat

Välsviken - bussdepå

Kommunen påbörjar arbetet med att möjliggöra etablering av ny bussdepå utifrån Region Värmlands behov av ny samlad bussdepå i Välsviken.

Nuvarande förhållanden

Området som ligger mellan Södra Kroppkärr och Välsviken är inte detaljplanerat sedan tidigare.

Området utgörs idag av skogsmark. Inga stora naturvärden finns dokumenterade i området. Terrängen är bitvis relativt kuperad. I västra delen av området finns en större kraftledning.

Bedömning

Förslaget är förenligt i stort med den fördjupade översiktsplanen. För att depån ska fungera bra för operatören krävs också att anslutande vägar till Välsvikens handelsområde och mot Kroppkärr genomförs samtidigt. Hur dessa ska utformas och hur de ska ansluta till befintligt trafiksystem utreds i planarbetet. Utformning av de bostäder som föreslås i översiktsplanen kan behöva mer förberedande studier. Bedömningen är att planläggning av dessa inte tas med i aktuell detaljplan.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Utformning av depån
  • Utformning av gator
  • Hantering av dagvatten

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är vilande. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för bussdepå i Välsviken

Vem bygger:

Region Värmland

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?