Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Detaljplan för Bergvik 1:37 m fl
Planområde för Bergvik 1:37 med flera

Planområde för Bergvik 1:37 med flera

Bergvik – mer handel intill Bergviks köpcentrum

Kommunen har tagit fram en detaljplan för att möjliggöra utökning av området för handel, så som bygghandel samt hem- och fritidshandel inom Månsberget.

Vad innebär detaljplanen?

Planområdet ligger cirka 5 kilometer öster om Karlstads centrum, i nära anslutning till handelsområdet Bergviks köpcentrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för handel (bygghandel, hem- och fritidshandel av primärt skrymmande karaktär, ej livsmedel) inom Månsberget. Handeln avser komplettera dagens handelsutbud i kommunen och stärka handelsnoden Bergvik. Planen syftar även till att bevara natur med höga värden.

Handelsområdet kommer kunna nås via en cirkulationsplats på Bergviksvägen.
Handelsbyggnaden ska även förses med entré mot Bergviks köpcentrum medan parkering föreslås i garage under mark alternativt på handelsbyggnadens tak. Sydost om handelsområdet planläggs ett större naturmarkområde.

Tidplan

  • Samråd 15 oktober till 23 november 2018.
  • Samrådsmöte hölls den 22 oktober 2018.
  • Granskning mellan 9 december 2019 och 17 januari 2020.
  • Detaljplanen godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 25 augusti 2021.
  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2021.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 26 februari 2024.

Tryck på plustecknet för att se framtagna utredningar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för Bergvik 1:37 m fl

Vem äger marken:

Thon Property AB och Karlstads kommun

Vem bygger:

Thon Property AB

Kommunens kontaktperson:

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?