Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Väse - bostäder, industri, kontor och handel på Prästgård

Fastigheten Prästgård 1:1 ligger i norra delen av Väse. Marken inom området är obebyggd och utgörs av flack skogs- och jordbruksmark.

Nuvarande förhållanden

Platsen ligger i utkanten av Väse och bedöms vara en naturlig fortsättning av Väses utveckling mot norr och öster. Skogen används idag bland annat av skolan som skolskog. Planområdet bedöms endast delvis stämma överens med den nyligen framtagna byggvisionen för Väse. Det är främst den östra delen som ingår i byggvisionen.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Övergripande markanvändning.
  • Utformning av gator och bebyggelse.
  • Utredning om naturvärden.
  • VA-lösningar och dagvattenhantering.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu ej påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Väse - Prästgård 1:11

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?