Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Skiss, siluett med Karlstadsmotiv

Våxnäs - detaljplan för utveckling av Våxnäs centrum

Kommunen har tagit fram en detaljplan för ge möjlighet att att utveckla Våxnäs centrum med nya ytor för centrumändamål och bostäder.

Vad innebär detaljplanen?

Planen ska möjliggöra en utveckling av Våxnäs centrum med nya ytor för framförallt centrum-ändamål och bostäder. Planen ska pröva möjligheterna för påbyggnad ovan befintliga centrumbyggnader, tillbyggnad till befintliga centrumbyggnader liksom nybyggnation på befintliga parkeringsytor.

Planområdet utgörs av Våxnäs centrum mellan Petersbergsgatan, Hagalundsvägen och Fredricelundsparken. Området ligger ungefär 2,5 km väster om Karlstads centrum.

Huvuddrag

Detaljplanen innebär att Våxnäs centrum kan kompletteras med nya lokaler för centrum-, kontor- samt för bostadsändamål. Befintliga centrumbyggnader föreslås byggas på med en till två våningar i olika delar av området. På den södra markparkeringsplatsen, närmast Hagalundsvägen, byggs ett nytt mindre kvarter. På- och nybyggnaderna ska ges entréer mot Fredricelundsparken som därmed kommer minska upplevelsen av baksida mot parken. En ny mindre angöringsgata med intilliggande parkering anläggs inom centrumfastighetens västra del för att möjliggöra angöring till de nya bostäderna.

Ambitionen i förslaget är att skapa ett samtida och multifunktionellt handelscentrum med en större blandning av bostäder, handel, service och arbetsplatser. Ambitionen är också att servicenivå ska bibehållas eller utökas. Förslaget innebär tillkommande yta för verksamheter (centrum eller kontor) samt cirka 100 nya bostäder.

Samråd genomfördes under hösten 2021. Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.
Granskning av planförslaget genomfördes under våren 2022. Synpunkter från granskningen och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i granskningsutlåtandet.

Här kan du se projektet i 3D Länk till annan webbplats.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd under tiden 22 september - 29 oktober 2021.
  • Planförslaget var utställt för granskning 12 april - 11 maj 2022.
  • Planförslaget antogs av stadsbyggnadsnämnden den den 14 december 2022.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 27 mars 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Våxnäs centrum

Vem äger marken:

Karlstads kommun med en privat tomträttsinnehavare

Vem bygger:

Albèr Fastigheter

Kommunens kontaktperson:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?