Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet

Östra Fågelvik - Upphävande av byggnadsplan i Arviken

Fastighetsägaren till Arviken 4:16 önskar att parkmarken i gällande detaljplan tas bort.

Nuvarande förhållanden

Området är lantligt beläget vid sjön Gapern. Inom planområdet finns fritidshusbebyggelse och mark för jord- och skogsbruk.

Bedömning

Gällande detaljplan har inte blivit genomförd så som avsetts. De ytor för park som finns i detaljplanen har aldrig reglerats som gemensamma ytor för de boende i området. Att använda marken för jord- och skogsbruk försvåras av att marken är detaljplanerad.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Avgränsning
  • Strandskyddsfrågor

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Upphävande-del av byggnadsplan för del av Rådatorp med Arviken

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:

Caroline Harrysson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-07-18

Hittade du det du sökte på sidan?