Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv.

Gällande översiktsplan

I översiktsplanen kan du se var man föreslår att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden. Översiktsplanen vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov. Den nuvarande översiktsplanen togs fram 2012.

Tematiska tillägg

Dessa fyra planer är så kallade tematiska tillägg till gällande översiktsplan.

Denna plan och miljökonsekvensbeskrivning ska bidra till en hållbar och långsiktig utveckling av landsbygden och göra det möjligt att utveckla i strandnära lägen. Planen pekar ut 25 områden som omfattas av strandskydd där kommunen vill öppna upp för utveckling av bostäder, fritidshus samt verksamheter inom exempelvis turism.

Masshushållningsplan som innehåller ställningstaganden för en hållbar materialförsörjning och till olika områden som kan vara tänkbara för täktverksamhet.

Att rätt typ av bergkross, grus eller sand finns i närheten när det byggs vägar eller bostäder är en viktig förutsättning för att kunna bygga hållbart, både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Att kunna återanvända massor är viktigt för att minska klimatpåverkan och gör att massorna inte behöver transporteras lika långt och minskar behovet av att bryta nytt material i täkter.

Syftet med vatten- och avloppsplanen (VA) är att visa hur kommunen avser att hantera VA-försörjningen inom hela kommunen. I planen framgår bland annat var kommunen kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp fram till och med år 2026.

VA-planen är del 3 i kommunens VA-planering där de två första delarna är genomförda och omfattar VA-översikt (del 1) som beskriver nuläge och VA-policy (del 2) som anger strategiska ställningstaganden.

Vindkraftsplanen ska göra det snabbare och enklare att fatta beslut om vindkraftsetableringar. Att korta ner tiden för planering och beredning av ansökningar kan ha avgörande betydelse för etableringen av vindkraftsanläggningar. Kommunfullmäktige antog Karlstads kommuns vindkraftsplan i november 2011.

Ny översiktsplan tas fram

Vi har gjort en översyn och konstaterat att mycket av den mark som pekas ut i Översiktsplan 2012 nu är planlagd eller att byggnation till och med har påbörjats. Därför pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan - Karlstad 2050.

Läs mer om förslaget till ny översiktsplan Karlstad 2050.

Sidan uppdaterad: 2024-06-17

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida