Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till, steg för steg.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Vad är en planprocess?

Planprocessen är det som sker när kommunen tar fram planprogram och detaljplaner som styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse får se ut.

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen (PBL) Länk till annan webbplats. och måste gå igenom vissa steg. Här kan du läsa mer om stegen, från att någon begär planändring till att en färdig detaljplan finns på plats.

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som bestämmer hur mark och vatten får användas och bebyggas. Detaljplanen består av en plankarta och en planbeskrivning. Ibland kan den även innehålla ett gestaltnings- och karaktärsprogram och en miljökonsekvensbeskrivning.

Guide

Planprocessen steg för steg

Det börjar med ett planbesked

En planprocess kan starta på olika sätt, ibland genom en begäran om planbesked från en exploatör eller fastighetsägare och ibland genom initiativ från kommunen.

Kommunen börjar med att utreda förutsättningarna för projektet och gör en bedömning av projektets lämplighet. Stadsbyggnadsnämnden fattar sedan beslut om kommunen ska planlägga och när det kan hända. Nämnden ger ett planbesked samtidigt som Stadsbyggnadsförvaltningen får ett uppdrag att påbörja planarbetet.

Gör en begäran om planbesked i e-tjänsten

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Vi tar fram ett planprogram

Planarbetet inleds ibland med ett planprogram som kartlägger de övergripande förutsättningarna, målen och utgångspunkterna för den kommande detaljplanen. Det är vi på kommunen som bedömer om det behövs ett planprogram eller inte. Vi kan också gå direkt till detaljplanearbete.

2.1 Samråd

Under samrådsskedet får allmänheten möjlighet till insyn och kan lämna synpunkter på planprogrammet. Alla som vi bedömer är berörda bjuds in för att tycka till. Samrådet har vi för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

2.2 Godkännande

Det färdiga planprogrammet godkänns av stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige och därefter kan arbetet med detaljplan påbörjas.

Vi väljer förfarande

När det blivit dags att påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan kan vi välja mellan olika metoder för hur vi går tillväga:

  • standardförfarande
  • utökat förfarande
  • begränsat förfarande
  • samordnat förfarande.

Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet, och regleras av plan- och bygglagens femte kapitel Länk till annan webbplats.. De flesta planförslag kan handläggas genom standardförfarandet. När det inte går finns andra sätt som används när planförslaget är antingen mer eller mindre omfattande.

Detaljplan - Standardförfarande

Standardförfarandet är vanligast och används när förändringarna som ska göras inte är av särskild betydelse för allmänheten och samtidigt stämmer överens med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande av den.

1. Samråd

Under samrådsskedet får allmänheten möjlighet till insyn i processen och kan lämna synpunkter. Alla som vi bedömer är berörda bjuds in för att tycka till. Samrådet har vi för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

2. Samrådsredogörelse

Kommunen sammanställer och kommenterar de skriftliga synpunkterna från samrådet i en samrådsredogörelse. Den publiceras i, eller i samband med, detaljplanen.

3. Granskning

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och eventuellt ändrats efter inkomna synpunkter ska det färdiga förslaget, innan det kan antas, vara tillgängligt för granskning under minst två veckor. Tiden för granskningen kan förkortas om alla är överens om det.

Inför granskningen ska vi på kommunen underrätta dem som berörs av förslaget. Det kan vara sakägare, boende och övriga som under samrådet har yttrat sig om förslaget till detaljplan. Underrättelsen finns att läsa på kommunens digitala anslagstavla.

4. Sista tillfället att lämna synpunkter

Under granskningen ges ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter. För att vara säker på att du senare ska ha rätt att överklaga beslutet måste dina skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

5. Granskningsutlåtande

Vi på kommunen ska sammanställa de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. När det är färdigt ska vi så snart som möjligt skicka utlåtandet, eller information om var det finns tillgängligt, till dem som inte fått sina synpunkter uppfyllda.

6. Antagande

Beslutet att anta detaljplanen sker i stadsbyggnadsnämnden. Planer som är av avgörande betydelse antas istället av kommunfullmäktige. Om en detaljplan antas betyder det att den är godkänd.

Beslutet publiceras på kommunens digitala anslagstavla.

7. Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem uppfyllda och samtidigt bedöms vara berörd av förslaget. Synpunkterna är inte giltiga om de lämnats senare än i granskningsskedet.

8. Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet publicerats på kommunens anslagstavla. Det händer bara om ingen har överklagat beslutet och om länsstyrelsen inte heller valt att pröva beslutet.

Andra förfaranden

Utökat förfarande

Utökat förfarande används när

  • förslaget inte stämmer överens med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande
  • förslaget är av stort intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • förslaget kan ha stor påverkan på miljön.

Begränsat förfarande

Begränsat förfarande används när

  • förutsättningarna för standardförfarandet är uppfyllda
  • planförslaget godkänns av samrådskretsen.

Samordnat förfarande

Samordnat förfarande innebär att planarbetet samordnas med andra lagar.

Läs mer om planprocessen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?