Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Strategiska planer och program

Dessa strategiska planer och program är vägledande vid planering i olika skeden i Karlstads kommun.

Karlstads kommuns strategiska planer och program

Avfallsplanen ska hjälpa kommunen att nå de nationella miljömålen. Till exempel genom att bidra till en mer effektiv avfallshantering.

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning med lokala föreskrifter och en avfallsplan. De lokala föreskrifterna visar hur avfallet ska hanteras och vem som ansvarar för vad. Avfallsplanen visar kommunens ambitioner inom avfallsområdet samt åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Med en plan för bostadsförsörjning i Karlstad skapar vi förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Både för nuvarande och framtida Karlstadsbor.

Under hösten 2023 började arbetet med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram.

Karlstads kommun har en cykelplan som visar hur Karlstad ska utvecklas som cykelstad.

Cykelplanen innehåller bland annat åtgärder för att:

  • skapa riktlinjer för cykelparkeringar
  • arbeta för att fler unga ska cykla till skolan
  • tänka mer på cykeltrafiken i planering av nya områden och nya byggnader
  • följa upp kommunens insatser
  • installera pumpar, sprida cykelkartor
  • förbättra informationen och organisera kampanjer för att öka cyklandet.

Vill du ta del av hela planen, kontakta teknik- och fastighetsförvaltningen via e-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Med dagvattenplanen arbetar Karlstads kommun för en hållbar dagvattenhantering som skapar mervärden i samhället samtidigt som negativ påverkan på människor och miljö minimeras. Den hållbara dagvattenhanteringen ska efterlikna naturens sätt att omhänderta dagvatten. Det uppnås genom att dagvatten fördröjs, avleds, renas, och nyttjas för god gestaltning nära källan. Den hållbara dagvattenhanteringen ska beakta miljömässiga, ekonomiska och sociala behov.

Energi- och klimatplanen är ett strategiskt styrdokument som pekar ut den gemensamma riktningen framåt och de möjligheter och utmaningar som Karlstads kommun behöver hantera inom området. Den är ett viktigt verktyg för kommunens arbete mot målet att Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun. Till planen kopplas en konkret handlingsplan med 42 olika aktiviteter inom sex olika fokusområden.

Målgruppen för planen är i första hand kommunkoncernens egen personal. Dokumentet ska hjälpa kommunens förvaltningar och bolag att samverka både internt och externt. Både kommunens personal, externa aktörer och Karlstadsbor berörs av insatserna som ska göras enligt planen.

Detta är ett kunskapsunderlag för hantering av grönstrukturen i staden. Grönstrukturen är hur stadens grönområden, så som parker, träd, vattendrag, trädgårdar eller naturområden, hänger samman och bildar en helhet – en struktur. Stadens grönstruktur bidrar bland annat till människans hälsa och välbefinnande, ett förbättrat stadsklimat samt en ökad biologisk mångfald.

Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och miljöer i Karlstads kommun som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Till kulturmiljöprogrammet hör också kulturhistoriska områdesbeskrivningar och kommunens riktlinjer för kulturmiljöfrågor.

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade under onsdagen 15 mars att den nya parkeringsplan som tagits fram är redo för samråd. Planen kommer att bli ett vägledande planeringsdokument som ska användas av planerare och beslutsfattare i kommunen.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för parkeringsnormen och dess tillämpning. Med
parkeringsnormen styr kommunen hur parkering ska lösas vid detaljplanering och
bygglovspliktig om- och nybyggnad av till exempel bostäder, kontor och handel.

Varje år upprättas ett arbetsprogram för planer (översiktsplaner, detaljplaner etc.) som beskriver planläggningsverksamheten för de kommande två åren. Programmet är ett instrument för att inrikta kommunens planverksamhet, att prioritera planläggningsinsatser och att samordna kommunens resurser och insatser för planläggning och plangenomförande.

Vi vill att Karlstad ska vara en attraktiv och hållbar stad och för att bli ännu bättre har Karlstads kommun ett program för stadsmiljön. Det handlar om stadens vatten, stadens ljus, markbeläggningar, träd och planteringar, offentlig konst, möbler, små byggnader, skyltar, tekniska installationer/anläggningar, färgsättning med mera. Programmet styr inte i detalj utan är framförallt övergripande och vägledande.

Stadsmiljöprogram, 2007.

Trafikplanen hjälper oss när vi planerar för framtidens trafiksystem. Vi vill att det ska vara god framkomlighet, hög trafiksäkerhet och långsiktigt hållbart. Bra kollektivtrafik, gång- och cykelvägar är viktigt. När vi tar fram planer försöker vi hitta samband mellan vägar, bostäder, arbetsplatser och annan verksamhet så att det ska blir så bra som möjligt.

Syftet med vattentjänstplanen är i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2022:1249), att visa kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses, det vill säga vattenförsörjningen och avlopp. Planen ska innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att de allmänna VA-anläggningarna fungerar vid ökad belastning på grund av skyfall. Utöver det syftar också planen till att ge berörda insyn i kommunens VA-planering och möjlighet att delta i processen.

Vattentjänstplanen var ute på samråd mellan 29 januari - 29 mars. Nu pågår ett arbete med planen som sedan ställs ut på granskning.

Sidan uppdaterad: 2024-04-11

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida