Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

VA-projekt och omvandlingsområden

Vi jobbar både med att underhålla det kommunala vattnet och avloppet samt att bygga ut till områden där det inte finns. Genom vår VA-plan ser vi till att ha en hållbar VA-utbyggnad över tid. Vi byter ut och underhåller ledningar samtidigt som vi förnyar och underhåller de verk och anläggningar vi redan har.

Omvandlingsområden

Det finns områden med sammanhängande bebyggelse inom Karlstads kommun där det idag inte finns kommunalt vatten och avlopp. Detta beror ofta på att områdena tidigare varit fritidsområden där människor har valt att bosätta sig permanent. Den befintliga VA-försörjningen består ofta av enskilda lösningar och de klarar inte den ökade belastningen från helårsboende. Det leder till ökade utsläpp till våra sjöar och vattendrag. Därför jobbar Karlstads kommun långsiktigt med utbyggnad av det kommunala VA-nätet till dessa områden, så kallade omvandlingsområden.

Vi bygger ut kommunalt vatten och avlopp i Höja Björby och i Ulvsby, Mosstorp och Strömshall.

karta över höja björby

Vad händer just nu?

Hösten 2023 är projekteringen av va-utbyggnaden till Höja Björby i slutskedet och en entreprenör för själva genomförandet av projektet upphandlas under vintern.

När en entreprenör är upphandlad och klar kommer mer information om byggnationen, tidplan med mera.

Planerad byggstart är under första kvartalet 2024 och byggtiden beräknas till minst ett år.

Har du frågor?

Vi har redan träffat många av er fastighetsägare, men för dig som ännu inte tagit chansen finns fortfarande möjligheten. Hör av dig så bokar vi tid för ett besök hos dig där vi berättar mer om projektet och vad det innebär för dig. Och du kan alltid ringa om du har frågor om stort eller smått. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Nyhetsbrev

Här samlar vi nyhetsbrev som vi skickat ut till boende:

Kontakt

Projektledare Hanna Gärdeklint, teknik- och fastighetsförvaltningen, telefon 054-540 18 36

Byggledare Lucas Landström, teknik- och fastighetsförvaltningen, telefon 054-540 21 00

Karta över VA-utbyggnad i Ulvsby, Mosstorp och Strömshall

Ulvsby, Mosstorp, och Strömshall är kommunens åttonde , nionde och tionde utbyggnadsområde för kommunal vatten och avlopp enligt vår VA-plan. Projektet är nu i projekteringsskedet. Vi skickar nu ut brev med kartor till berörda fastighetsägare för att rita in de enskilda anläggningar som finns på respektive fastighet.

Vi har börjat med projekteringen och den kommer att pågå minst fram tills sommaren 2024. Innan vi projekterat färdigt kommer vi att skicka ut förslag till förbindelsepunkter för samtliga bebyggda fastigheter. Du kan då få möjlighet att justera läget utifrån egna önskemål, om det är möjligt, beroende på de planerade ledningsdragningarna.Mer information om detta kommer längre fram.

En del fastighetsägare kan dessutom att bli berörda av ledningsrätt i de fall ledningarna behöver passera fastigheter som inte ägs av kommunen. De som berörs av detta kommer att få särskild information längre fram.

Kontakt

Projektledare Hanna Gärdeklint, teknik- och fastighetsförvaltningen, telefon 054-540 18 36

VA-projekt

I VA-projekt underhåller vi det befintliga kommunala vattnet och avloppet. Vi byter exempelvis ut vattenledningar, dagvattenledningar och avloppsledningar. Infrastrukturen anpassas och nya ledningar dimensioneras för att vara hållbara över tid. Vi byter ledningar i flera områden.

VA-arbete norra kroppkärr

Vi kommer att lägga nya ledningar på Mårdvägen, Rådjursvägen, Lekattvägen och Innersvängen på norra Kroppkärr. Arbetet är planerat att påbörjas våren 2023 och pågå året ut.

Vi kommer genomföra VA-arbeten på Mårdvägen, Rådjursvägen, Lekattvägen och Innersvängen 10-18. Det kommer även att schaktfritt förnyas ledningar mellan Basvägen och Lekattvägen. Viss schaktning kommer däremot att ske på basvägen för detta arbete.

Gamla ledningar byts ut

Ledningssystemen i berörda gator är gamla och behöver bytas ut. I samband med det kommer dagvattensystemet att förlängas i norra delen av Rådjursvägen och Mårdvägen. Förutom VA-arbeten kommer gatan och elnätet förnyas till viss del.

Berörda fastighetsägare kommer få mer information

Innan arbetet börjar kommer fastigheter i närhet till schaktarbetena att besiktas och under byggtiden kommer vi göra kontinuerlig vibrationsmätning. Mer information kommer längre fram. Fastighetsägare som är direkt berörda kommer att få informationsbrev och vi vill även träffa dig på plats.

Kontakt

Karlstads kommun kommer att utföra arbetet med entreprenör. Har du frågor om arbetet? Ta kontakt med projektledare eller byggledare.

  • Projektledare Hanna Gärdeklint, hanna.gardeklint@karlstad.se, 054-540 18 36
  • Byggledare Johan Törngren, johan.torngren@karlstad.se, 054-540 70 10

Karta över VA-arbete i Alster Välsviken

Vi lägger ned nya ledningar för att säkra framtida försörjning av kommunalt vatten och avlopp i Alster, Välsviken, Skattkärr och närliggande områden. VA-arbetet kommer att starta under januari/februari 2023 och pågå fram till september i år.

Det är i huvudsak två ledningar som ska läggas hela vägen mellan Alster och Välsviken, med extra ledningar till Alsters Herrgård. Det är en av kommunen antagna entreprenör, InfraKraft, som kommer att utföra arbetet. De startar i Alster och arbeta sig västerut mot Välsviken

Genom att lägga nya ledningar framtidssäkrar vi Karlstad och försörjningen av kommunalt vatten och avlopp. Vi minskar också risken för avbrott. Vi ser till att befintligt vatten och avlopp fungerar väl, men även att vi kan koppla på nya områden framöver.

VA-arbetet pågår under 2023

Arbetet startar i januari/februari 2023 och kommer till största del vara färdiga i sommar. Efter sommaren återstår lite återställningsarbeten och de pågår till september 2023.

Besiktning av fastigheter

Vi har tagit hjälp av Ramböll för att titta på eventuella risker för de byggnader som finns i närheten av arbetet. Ramböll kommer att ta kontakt med de fastighetsägare som berörs för att genomföra besiktning.

Gångstigen norr om järnvägen är avstängd

Det finns en gångstig strax norr om järnvägen, den gångstig som går över Alsterälven söder om Alster Herrgård, som är stängd under arbetets gång. Stigen öppnas upp delvis från och med 15 juli. Sträckan mellan Stampvägen/Granuddsvägen och Alsters Herrgårds väg kommer då vara öppen. Stigen beräknas öppnas helt under september 2023.

Om du hellre vill ta en annan väg kan du istället ta gångstigen norr om Alster Herrgård. Vi kommer inte att stänga vägen ner till fågeltornet. Du kommer att kunna gå under järnvägsbroarna, både den nya och den gamla.

Borrar oss under Alsterån

Alsterån är ett känsligt vattendrag och där kommer vi att borra oss under för att störa minsta möjliga.

Träd har röjts

Under 2022 röjdes träd i en sträcka från grusstigen Välsviken (vid gamla banvaktarstugan) till Stampvägen i Alster. Det är inte skog utmed hela sträckan, det är bland annat mycket snår och en gräsyta. Vi behövde ta ned träd för att kunna lägga nya ledningar. Det är en sträcka som det inte finns ledningar på sedan tidigare och för att kunna arbeta på platsen behövde vi ta ned träd. Det är också nödvändigt för framtida kontroll och för att säkra driften av de nya ledningarna.

Frågor?

Om du har frågor om VA-arbetet ta kontakt med kommunens Kontaktcenter så hänvisar de dig rätt. Telefon: 054-540 00 00, mejl: karlstadskommun@karlstad.se

karta över va-arbete sandbäcken

Under januari 2023 startar arbetet med att lägga ned nya ledningar för att säkra framtida försörjning av kommunalt vatten och avlopp, i området mellan E18, Tingvalla IP och Brigadmuseum. Det handlar bland annat om ledningar till det nya bostadsområdet Sandbäcken.

Arbetet startar i januari och beräknas vara klart i september 2023. Genom att lägga nya ledningar framtidssäkrar vi Karlstad och försörjningen av kommunalt vatten och avlopp. Vi minskar också risken för avbrott. Vi ser till att befintligt vatten och avlopp fungerar väl, men även att vi kan koppla på nya områden framöver.

Gångvägen längs E18 är avstängd

Från och med 9 januari till september 2023 stängs gångvägen som går längs E18, från Tingvalla IP till Brigadmuseet av.

Gångtunneln mellan Kasernhöjden och Sandbäcken är avstängd

Den gångtunnel som går mellan Kasernhöjden och Sandbäcken, i höjd med Tingvalla IP, är avstängd 30 maj till 29 september 2023. Välj tunneln vid Brigadmuseet istället eller Karl IX:s gata. Anledningen till att vi stänger av gångtunneln är att vi behöver gräva djupa schakt för att kunna ansluta ny VA-ledningar.

Nedtagning av träd

Vi behöver ta ned några träd träd för att kunna utföra VA-arbetet. Området där vi tar ned träd kommer längre fram att bebyggas med bostäder. Här kan du läsa mer om nya bostadsområdet Sandbäcken.

Frågor?

Om du har frågor om VA-arbetet ta kontakt med kommunens Kontaktcenter så hänvisar de dig rätt. Telefon: 054-540 00 00, mejl: karlstadskommun@karlstad.se

Karta över Utterstigen

Ett arbete med förnyelse av VA-ledningar, belysning, elledningar samt byggnation av gångbana genomförs nu på Utterstigen. Arbetet utförs i två etapper den södra och den norra. Norra etappen startar vecka 16 2023. Projektet beräknas vara färdigt innan årsskiftet 2023/2024. Dock kommer slitlagret på asfalten läggas under 2024.

Vi förnyar och rustar upp VA-ledningsnätet i området, bygger en ny och bredare gångbana, samt att ser över belysningen och lägger en ny beläggning på gatan. I och med anläggandet av en bredare gångbana kommer gatubredden att minska vilket förhoppningsvis bidrar till lägre hastighet och en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Just nu

  • Projektstart norra etappen under vecka 16.
  • Relining av dagvattenledning och spillvattenledning från skogsområdet till Bäverstigen kommer att utföras under våren 2023 (tillhör södra etappen).

Var?

Arbetet i den södra etappen börjar nere i skogsområdet nedanför Vadmansvägen och fortsätter upp till grönytan söder om Utterstigen 26. Ledningarna i sträckan från skogsområdet ut till Bäverstigen kommer att relinas.

Arbetet i den norra etappen kommer att fortsätt norrut från det ställe där den södra etappen slutar.

Störningar

I samband med att vi byter vattenledning kommer det att bli en del avbrott i vattenleveransen i enstaka timmar. Det finns risk att en viss missfärgning av vattnet kan förekomma den närmaste tiden efter att vattnet återkommit efter ett vattenstopp. Missfärgningen beror på att strömningsriktningen och trycket i vattenledningarna ändras. Vattnet är drickbart trots missfärgningen, men ska ändå helst inte användas då tvätt och liknande kan bli missfärgad av vattnet. Spola hellre en stund tills vattnet är klart igen. Dessa problem kan även drabba närliggande gator.

I samband med bytet av elledningar kommer strömmen att brytas tillfälligt.

Under arbetets gång kommer det att vara besvärligt för trafiken på Utterstigen. Trafiken kommer att omledas via Vadmansgatan, Kärleksstigen och Bäverstigen. Cyklister och gående förhoppningsvis kommer förbi arbetsplatsen. Boende längst det uppgrävda området kommer att informeras i god tid innan de inte har tillgång till sin garageuppfart.

Kontakt

Har du frågor kring arbetet så får du gärna kontakta:


Karta över Utterstigen

Vi byter ut vatten- och avloppsledningar, lägger ny dagvattenledning samt byter serviserna till fastigheterna enligt den gula sträckningen på kartan ovanför. Därefter justeras och asfalteras gatan med det första lagret asfalt. Arbetet startar vecka 38 2023 och pågår cirka 11 veckor.

Var?

Björkstigen på Lamberget i Karlstad.

När pågår arbetet?

Arbetet startar vecka 38 2023 och pågår cirka 11 veckor.
Arbetet börjar i korsningen Björkstigen-Lambergsgatan. Det kommer vara ett öppet schakt, cirka 20 meter långt, som fylls i efter hand som arbetet rör sig framåt. Asfaltering utförs i samband med att VA-arbetena färdigställts och när vädret tillåter det.

Hur påverkas omgivningen?

  • Fastigheter längs gatan kommer inte att kunna nå sina parkeringsplatser under delar av perioden.
  • Gång- och cykeltrafik leds förbi avstängningen.
  • Biltrafik kommer inte kunna köra förbi avstängningen och leds därför om annan väg.

Frågor?

Om du har frågor kontakta projektledare Disa Holm, disa.holm@karlstad.se, 054-540 68 15 eller byggledare Lucas Landström, lucas.landstrom@karlstad.se, 054-540 21 00

Taxa och anslutningsavgift

Kommunens taxa för vatten och avlopp är uppdelad i två delar, brukningsavgift och anslutningsavgift. Brukningsavgift beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten. När din fastighet ansluts till det kommunala VA-nätet betalar du en anslutningsavgift. Den baseras på hur stor din fastighet är och hur många bostäder som finns på den. Läs mer om kommunens taxa här.

Läs mer om hur du ansluter till ledningsnätet.

VA-planen visar vilka områden som ska byggas ut

Karlstads kommuns VA-plan visar hur vi tänker hantera VA-försörjningen inom hela kommunen. I planen framgår bland annat vilka områden som blir omvandlingsområden och var kommunen kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp fram till och med år 2026. Läs mer om VA-planen här.

Sidan uppdaterad: 2023-10-27

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida