Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

VA-projekt och omvandlingsområden

Vi jobbar både med att underhålla det kommunala vattnet och avloppet samt att bygga ut till områden där det inte finns. Genom vår VA-plan ser vi till att ha en hållbar VA-utbyggnad över tid. Vi byter ut och underhåller ledningar samtidigt som vi förnyar och underhåller de verk och anläggningar vi redan har.

Omvandlingsområden

Det finns områden med sammanhängande bebyggelse inom Karlstads kommun där det idag inte finns kommunalt vatten och avlopp. Detta beror ofta på att områdena tidigare varit fritidsområden där människor har valt att bosätta sig permanent. Den befintliga VA-försörjningen består ofta av enskilda lösningar och de klarar inte den ökade belastningen från helårsboende. Det leder till ökade utsläpp till våra sjöar och vattendrag. Därför jobbar Karlstads kommun långsiktigt med utbyggnad av det kommunala VA-nätet till dessa områden, så kallade omvandlingsområden.

Vi bygger ut kommunalt vatten och avlopp i Höja Björby och i Ulvsby, Mosstorp och Strömshall. I Alster Busterud är utbyggnaden klar och det är dags för dig som ska ha en LTA-anslutning att beställa en pump av kommunen.

karta över höja björby

Höja Björby är kommunens åttonde utbyggnadsområde enligt vår VA-plan. Projektet är nu i projekteringsskedet. Vi har tidigare skickat ut brev till alla berörda fastigheter och fått information tillbaka från de flesta om befintliga anläggningar på respektive fastighet.

Vi har börjat med projekteringen och den kommer att pågå minst fram tills sommaren 2022. Innan vi projekterat färdigt kommer vi att skicka ut förslag till förbindelsepunkter för samtliga bebyggda fastigheter. Du kan då få möjlighet att justera läget utifrån egna önskemål, om det är möjligt, beroende på de planerade ledningsdragningarna. Mer information om detta kommer längre fram. En del fastighetsägare kommer dessutom att bli berörda av ledningsrätt i de fall ledningarna behöver passera fastigheter som inte ägs av kommunen. De som berörs av detta kommer att få särskild information längre fram.

Nyhetsbrev

Här samlar vi nyhetsbrev som vi har skickat ut till boende:

Kontakt

Projektledare Hanna Gärdeklint, teknik- och fastighetsförvaltningen, telefon 054-540 18 36

Byggledare Johan Törngren, teknik- och fastighetsförvaltningen, telefon 054-540 70 10

Karta över VA-utbyggnad i Ulvsby, Mosstorp och Strömshall

Ulvsby, Mosstorp, och Strömshall är kommunens åttonde , nionde och tionde utbyggnadsområde för kommunal vatten och avlopp enligt vår VA-plan. Projektet är nu i projekteringsskedet. Vi skickar nu ut brev med kartor till berörda fastighetsägare för att rita in de enskilda anläggningar som finns på respektive fastighet.

Vi har börjat med projekteringen och den kommer att pågå minst fram tills sommaren 2024. Innan vi projekterat färdigt kommer vi att skicka ut förslag till förbindelsepunkter för samtliga bebyggda fastigheter. Du kan då få möjlighet att justera läget utifrån egna önskemål, om det är möjligt, beroende på de planerade ledningsdragningarna.Mer information om detta kommer längre fram.

En del fastighetsägare kan dessutom att bli berörda av ledningsrätt i de fall ledningarna behöver passera fastigheter som inte ägs av kommunen. De som berörs av detta kommer att få särskild information längre fram.

Kontakt

Projektledare Hanna Gärdeklint, teknik- och fastighetsförvaltningen, telefon 054-540 18 36

Karta över Alster Busterud VA-utbyggnad

Karlstads kommun har byggt ut kommunalt vatten och avlopp på Alster-Busterud enligt kommunens VA-plan.

Just nu

Nu är etapp 1 och 2 godkända och klar för anslutning till kommunalt VA. Om du har en fastighet som ska ha LTA-anslutning så behöver du beställa en pump av oss i god tid. Vi beställer pumpar vid månadsskiftet varje månad och har cirka 3 veckors leveranstid så beställ din pump i god tid av Johan Törngren. Inför att din fastighet ska anslutas så vill vi träffa er ute på fastigheten och ha lite allmän information om att bli VA-kund. Vi ses också utomhus.

Riktlinjer

I samband med att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-anläggning har sökande enligt 40 § lagen om allmänna vattentjänster rätt till kompensation för en vattenanläggning som inte längre nyttjas. Läs mer i riktlinjerna nedan.

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan. Läs mer om servisanmälan här.

Avsluta enskilt avlopp

När teknik- och fastighetsförvaltningen har anvisat dig en förbindelsepunkt får du koppla ditt avlopp till den kommunala ledningen och ta ditt enskilda avlopp ur bruk. Läs mer om hur du avslutar ditt enskilda avlopp.

Kontakt

Har du frågor kring arbetet så får du gärna kontakta:

Etapp 1:
Utbyggnad av vatten och avlopp på Strandviksvägen och Granduddsvägen.

Projektledare Hanna Gärdeklint, teknik- och fastighetsförvaltningen, telefon 054-540 18 36
Byggledare Johan Törngren, teknik- och fastighetsförvaltningen, telefon 054-540 70 10

Etapp 2:
Ny- och ombyggnation av lokalgator samt utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten i området kring Enebovägen.

Byggledare Ola Norling, teknik- och fastighetsförvaltningen
Projektledare Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

VA-projekt

I VA-projekt underhåller vi det befintliga kommunala vattnet och avloppet. Vi byter exempelvis ut vattenledningar, dagvattenledningar och avloppsledningar. Infrastrukturen anpassas och nya ledningar dimensioneras för att vara hållbara över tid. Vi byter ledningar i flera områden.

Vi lägger nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar på östra delen av Norra Gärdesgatan. Arbetet startar vecka 10 2023 och kommer att pågå cirka 8 veckor.

Vi kommer att lägga nya vatten-,och spillvattenledningar och komplettera med dagvattenledningar. Därefter kommer gatan att läggas om och asfalteras och nya stolpar för gatubelysning kommer att sättas.

Var?

På Norra Gärdesgatan nr 1-5, 2-2 A samt Älvåkersgatan 44 på Råtorp i Karlstad.

När pågår arbetet?

Arbetet startar vecka 10 2023 och kommer att pågå cirka 8 veckor. Arbetet kommer att starta i korsningen med Älvåkersgatan och fortsätta österut. Det kommer vara ett öppet schakt på cirka 20 meter under hela arbetet. Vi fyller i schaktet efter hand när arbetet rör sig framåt. Asfaltering utförs under våren 2023.

Hur påverkas omgivningen?

Boende längs gatan kommer inte att kunna nå sina parkeringsplatser under delar av entreprenaden.

Boende på omliggande gator kommer alltid att kunna ta sig till sin fastighet. Tung trafik kommer att röra sig i området.

En provisorisk utfart kommer att utföras från Norra Gärdesgatan till Skogholmsvägen, den kommer att regleras med trafikljus på Skogaholmsvägen. Den provisoriska utfarten kommer att tas bort när arbetena har färdigställts.

Frågor?

Om du har frågor kontakta projektledare Charlotte Stenberg, charlotte.stenberg@karlstad.se, 054-540 86 17 eller byggledare Tomas Jonasson, tomas.jonasson@karlstad.se, 054-540 66 47

VA-arbete norra kroppkärr

Vi kommer att lägga nya ledningar på Mårdvägen, Rådjursvägen, Lekattvägen och Innsersvängen på norra Kroppkärr. Arbetet är planerat att påbörjas våren 2023 och pågå året ut.

Vi kommer genomföra VA-arbeten på Mårdvägen, Rådjursvägen, Lekattvägen och Innersvängen 10-18. Det kommer även att schaktfritt förnyas ledningar mellan Basvägen och Lekattvägen. Viss schaktning kommer däremot att ske på basvägen för detta arbete.

Gamla ledningar byts ut

Ledningssystemen i berörda gator är gamla och behöver bytas ut. I samband med det kommer dagvattensystemet att förlängas i norra delen av Rådjursvägen och Mårdvägen. Förutom VA-arbeten kommer gatan och elnätet förnyas till viss del.

Berörda fastighetsägare kommer få mer information

Innan arbetet börjar kommer fastigheter i närhet till schaktarbetena att besiktas och under byggtiden kommer vi göra kontinuerlig vibrationsmätning. Mer information kommer längre fram. Fastighetsägare som är direkt berörda kommer att få informationsbrev och vi vill även träffa dig på plats.

Kontakt

Karlstads kommun kommer att utföra arbetet med entreprenör. Har du frågor om arbetet? Ta kontakt med projektledare eller byggledare.

  • Projektledare Hanna Gärdeklint, hanna.gardeklint@karlstad.se, 054-540 18 36
  • Byggledare Johan Törngren, johan.torngren@karlstad.se, 054-540 70 10

Karta över VA-arbete i Alster Välsviken

Vi lägger ned nya ledningar för att säkra framtida försörjning av kommunalt vatten och avlopp i Alster, Välsviken, Skattkärr och närliggande områden. VA-arbetet kommer att starta under januari/februari 2023 och pågå fram till september i år.

Det är i huvudsak två ledningar som ska läggas hela vägen mellan Alster och Välsviken, med extra ledningar till Alsters Herrgård. Det är en av kommunen antagna entreprenör, InfraKraft, som kommer att utföra arbetet. De startar i Alster och arbeta sig västerut mot Välsviken

Genom att lägga nya ledningar framtidssäkrar vi Karlstad och försörjningen av kommunalt vatten och avlopp. Vi minskar också risken för avbrott. Vi ser till att befintligt vatten och avlopp fungerar väl, men även att vi kan koppla på nya områden framöver.

VA-arbetet pågår under 2023

Arbetet startar i januari/februari 2023 och kommer till största del vara färdiga i sommar. Efter sommaren återstår lite återställningsarbeten och de pågår till september 2023.

Besiktning av fastigheter

Vi har tagit hjälp av Ramböll för att titta på eventuella risker för de byggnader som finns i närheten av arbetet. Ramböll kommer att ta kontakt med de fastighetsägare som berörs för att genomföra besiktning.

Gångstigen norr om järnvägen är avstängd

Det finns en gångstig strax norr om järnvägen, den gångstig som går över Alsterälven söder om Alster Herrgård, som är stängd under arbetets gång. Stigen beräknas öppna igen i mitten av juli 2023.

Om du hellre vill ta en annan väg kan du istället ta gångstigen norr om Alster Herrgård. Vi kommer inte att stänga vägen ner till fågeltornet. Du kommer att kunna gå under järnvägsbroarna, både den nya och den gamla.

Borrar oss under Alsterån

Alsterån är ett känsligt vattendrag och där kommer vi att borra oss under för att störa minsta möjliga.

Träd har röjts

Under 2022 röjdes träd i en sträcka från grusstigen Välsviken (vid gamla banvaktarstugan) till Stampvägen i Alster. Det är inte skog utmed hela sträckan, det är bland annat mycket snår och en gräsyta, Vi behövde ta ned träd för att kunna lägga nya ledningar. Det är en sträcka som det inte finns ledningar på sedan tidigare och för att kunna arbeta på platsen behövde vi ta ned träd. Det är också nödvändigt för framtida kontroll och för att säkra driften av de nya ledningarna.

Frågor?

Om du har frågor om VA-arbetet ta kontakt med kommunens Kontaktcenter så hänvisar de dig rätt. Telefon: 054-540 00 00, mejl: karlstadskommun@karlstad.se

karta över va-arbete sandbäcken

Under januari 2023 startar arbetet med att lägga ned nya ledningar för att säkra framtida försörjning av kommunalt vatten och avlopp, i området mellan E18, Tingvalla IP och Brigadmuseum. Det handlar bland annat om ledningar till det nya bostadsområdet Sandbäcken.

Arbetet startar i januri och beräknas vara klart i september 2023. Genom att lägga nya ledningar framtidssäkrar vi Karlstad och försörjningen av kommunalt vatten och avlopp. Vi minskar också risken för avbrott. Vi ser till att befintligt vatten och avlopp fungerar väl, men även att vi kan koppla på nya områden framöver.

Gång- och cykelvägen längs Sandbäcksgatan är avstängd

Från och med 2 februari 2023 till 31 maj 2023 är en del av gång- och cykelbanan längs Sandbäcksgatan avstängd. Gång- och cykelvägen är avstängd i höjd med Borgmästarholmen. Trafiken leds om via Infanteriegatan. Följ orange omledningsskyltar.

Gångvägen längs E18 är avstängd

Från och med 9 januari till september 2023 stängs gångvägen som går längs E18, från Tingvalla IP till Brigadmuset av.

Gångtunneln mellan Kasernhöjden och Sandbäcken är avstängd

Den gångtunnel som går mellan Kasernhjöden och Sandbäcken, i höjd med Tingvalla IP, är avstängd 30 maj till 29 september 2023. Välj tunneln vid Brigadmuseet istället eller Karl IX:s gata. Anledningen till att vi stänger av gångtunneln är att vi behöver gräva djupa schakt för att kunna ansluta ny VA-ledningar.

Nedtagning av träd

Vi behöver ta ned några träd träd för att kunna utföra VA-arbetet. Området där vi tar ned träd kommer längre fram att bebyggas med bostäder. Här kan du läsa mer om nya bostadsområdet Sandbäcken.

Frågor?

Om du har frågor om VA-arbetet ta kontakt med kommunens Kontaktcenter så hänvisar de dig rätt. Telefon: 054-540 00 00, mejl: karlstadskommun@karlstad.se

Karta över Utterstigen

Ett arbete med förnyelse av VA-ledningar, belysning, elledningar samt byggnation av gångbana genomförs nu på Utterstigen. Arbetet utförs i två etapper den södra och den norra. Norra etappen startar vecka 16 2023. Projektet beräknas vara färdigt innan årsskiftet 2023/2024. Dock kommer slitlagret på asfalten läggas under 2024.

Vi förnyar och rustar upp VA-ledningsnätet i området, bygger en ny och bredare gångbana, samt att ser över belysningen och lägger en ny beläggning på gatan. I och med anläggandet av en bredare gångbana kommer gatubredden att minska vilket förhoppningsvis bidrar till lägre hastighet och en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Just nu

  • Projektstart norra etappen under vecka 16.
  • Relining av dagvattenledning och spillvattenledning från skogsområdet till Bäverstigen kommer att utföras under våren 2023 (tillhör södra etappen).

Var?

Arbetet i den södra etappen börjar nere i skogsområdet nedanför Vadmansvägen och fortsätter upp till grönytan söderom Utterstigen 26. Ledningarna i sträckan från skogsområdet ut till Bäverstigen kommer att relinas.

Arbetet i den norra etappen kommer att fortsätt norrut från det ställe där den södra etappen slutar.

Störningar

I samband med att vi byter vattenledning kommer det att bli en del avbrott i vattenleveransen i enstaka timmar. Det finns risk att en viss missfärgning av vattnet kan förekomma den närmaste tiden efter att vattnet återkommit efter ett vattenstopp. Missfärgningen beror på att strömningsriktningen och trycket i vattenledningarna ändras. Vattnet är drickbart trots missfärgningen, men ska ändå helst inte användas då tvätt och liknande kan bli missfärgad av vattnet. Spola hellre en stund tills vattnet är klart igen. Dessa problem kan även drabba närliggande gator.

I samband med bytet av elledningar kommer strömmen att brytas tillfälligt.

Under arbetets gång kommer det att vara besvärligt för trafiken på Utterstigen. Trafiken kommer att omledas via Vadmansgatan, Kärleksstigen och Bäverstigen. Cyklister och gående förhoppningsvis kommer förbi arbetsplatsen. Boende längst det uppgrävda området kommer att informeras i god tid innan de inte har tillgång till sin garageuppfart.

Kontakt

Har du frågor kring arbetet så får du gärna kontakta:

Karta över Hagmarksvägen i Skattkärr

Vi kommer att lägga nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar på Hagmarksvägen i Skattkärr. VA-arbetena beräknas vara färdiga i april/maj 2023 och asfalteringen av gatan kommer att utföras under 2023.

Just nu

Arbetena med att byta ut VA-ledningarna startar 13/3 2023 i den västra delen av Hagmarksvägen.

Sedan kommer vi att gräva österut mot vändplanen.

När pågår arbetet?

Arbetet startar 13 mars 2023 och beräknas pågå cirka 1,5 månader.

Störningar

I samband med att vi byter vattenledning kommer det att bli en del avbrott i vattenleveransen under enstaka timmar. Det finns risk att en viss missfärgning av vattnet kan förekomma den närmaste tiden efter att vattnet återkommit efter ett vattenstopp. Missfärgningen beror på att strömningsriktningen och trycket i vattenledningarna ändras. Vattnet är drickbart trots missfärgningen, men ska ändå helst inte användas då tvätt och då det kan bli missfärgad av vattnet. Spola hellre en stund tills vattnet är klart igen. Dessa problem kan även drabba närliggande gator.

Under arbetets gång kommer det att vara besvärligt för trafiken. Bilar kommer inte att kunna köras på Hagmarksvägen. När vi ska arbeta i korsningen Storspovsvägen- Hagmarksvägen kommer Storspovsvägen troligen att stängas av helt för trafik. Biltrafiken kommer då att ledas om. Cyklister och gående kommer att kunna passera förbi arbetsplatsen.

Boende längst det uppgrävda området kommer att informeras i god tid innan de inte har tillgång till sin garageinfart.

Kontakt

Har du frågor kring arbetet så får du gärna kontakta:

Disa Holm, projektledare VA, telefon: 054-540 68 15
Johan Törngren, byggledare, telefon: 054-540 70 10
Henrik Säfströmer, produktionsledare, telefon: 054-540 66 15
Håkan Aronsson, arbetsledare, telefon: 054-540 85 33

Taxa och anslutningsavgift

Kommunens taxa för vatten och avlopp är uppdelad i två delar, brukningsavgift och anslutningsavgift. Brukningsavgift beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten. När din fastighet ansluts till det kommunala VA-nätet betalar du en anslutningsavgift. Den baseras på hur stor din fastighet är och hur många bostäder som finns på den. Läs mer om kommunens taxa här.

Läs mer om hur du ansluter till ledningsnätet.

VA-planen visar vilka områden som ska byggas ut

Karlstads kommuns VA-plan visar hur vi tänker hantera VA-försörjningen inom hela kommunen. I planen framgår bland annat vilka områden som blir omvandlingsområden och var kommunen kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp fram till och med år 2026. Läs mer om VA-planen här.

Sidan uppdaterad: 2023-05-26

Hittade du rätt information på sidan?