Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Taxa för vatten och avlopp

Kommunens vatten och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anslutningsavgifter och brukningsavgifter.

Det du betalar för vatten och avlopp motsvarar de kostnader kommunen har. VA-verksamheten finansieras nämligen med avgifter och inte med skatter. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige. Den nuvarande taxan gäller från 1 februari 2024.

Brukningsavgift

Brukningsavgift är en avgift du betalar årligen för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beror på hur mycket vatten du använder och mäts med vattenmätare. Den fasta delen består dels av en grundavgift som påverkas av antalet mätare och storleken på mätarna och dels en avgift för dagvattenavledning.

Din vattenräkning kommer vanligtvis till dig fyra gånger per år. Du kan betala din räkning via e-faktura. Du kan även betala via autogiro, ta kontakt med kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 så skickar de hem en blankett till dig som du får fylla i. Du kan även beställa blankett via e-tjänst.

Rörliga avgifter

 • Vatten per kubikmeter: 10,79 kronor
 • Avlopp per kubikmeter: 18,36 kronor
 • Vatten och avlopp per kubikmeter: 29,11 kronor

Fasta avgifter

Grundavgift:

 • 1 mätare, qn 2,5 kubik ("vanlig villamätare"): 4 595 kronor per år
 • 2 mätare, qn 2,5 kubik: 17 929 kronor per år
 • 1 mätare, qn 6 kubik: 22 526 kronor per år
 • 2 mätare, qn 6 kubik: 92 399 kronor per år

Dagvatten:

Dagvattenavgiften delas upp i dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten fastighet täcker kostnader för avledning och omhändertagande av dränerings-, regn- och smältvatten från din fastighet. Dagvatten gata täcker kostnader för lokalgatans ytvattenavledning. Du betalar för dagvatten fastighet om du har rätt att avleda dag- och dräneringsvatten från din tomt till kommunens ledningsnät. Vissa fastigheter hanterar sitt dagvatten från stuprör och dränering inom den egna fastigheten, exempelvis med hjälp av en stenkista, och då betalar man inte för dagvatten fastighet. Dagvatten gata betalas av alla fastigheter som finns inom verksamhetsområdet för dagvatten oavsett om fastighetens dagvatten i övrigt är anslutet till det kommunala ledningsnätet eller inte.

Dagvattenavgift för en villafastighet:

 • Dagvatten fastighet (Df): 880 kronor per år
 • Dagvatten gata (Dg): 481 kronor per år

Dagvattenavgift för övriga fastigheter:

 • Dagvatten fastighet (Df): 190 kronor per år
 • Dagvatten gata (Dg): 111 kronor per år

Avgiften tas ut per påbörjad 100-tal kvadratmeter tak- och hårdgjord yta (dock minst 500 kvadratmeter).

Prisexempel för årskostnad villa

Exempel på årskostnad för ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år och som är anslutet till vatten, avlopp och dagvatten.

 • Grundavgift: 4 595 kronor
 • Dagvattenavgift 1 361 kronor
 • Förbrukningsavgift 4 367 kronor
 • Total årsavgift 10 323 kronor

Årskostnaden för ett enbostadshus som har lokalt omhändertagande av dagvatten är 880 kronor mindre per år.

Anslutningsavgift

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du betala en anslutningsavgift. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean (BTA) ökar. Anslutningsavgift tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet och det är en engångskostnad. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.

Prisexempel för enbostadshus med en tomtyta på 800 kvadratmeter som ansluter till:

 • Vatten, avlopp och dagvatten: 246 970 kronor
 • Vatten och avlopp: 215 448 kronor
 • Avlopp: 151 129 kronor
 • Vatten: 114 765 kronor
 • Dagvatten (för fastighet som är ansluten till vatten och avlopp): 31 522 kronor

Prisexempel för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en tomtyta på 800 kvadratmeter som ansluter till:

 • Vatten, avlopp och dagvatten: 550 980 kronor

Prisexempel för en industrifastighet med en bruttoarea på 1 000 kvadratmeter och en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

 • Vatten, avlopp och dagvatten: 377 260 kronor

Frågor och svar om taxan

Den 18e januari 2024 tog kommunfullmäktige beslut om taxan för 2024. Den nya taxan gäller från 1 februari 2024 och innebär att brukningsavgiften, både rörliga och fasta, höjs med 22,2 procent.

VA-taxan bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att VA-abonnenterna inte ska betala mer än vad som krävs för att täcka kostnaderna för kommunens VA-verksamhet Kommunens tillväxt samt det förändrade omvärldsläget med inflation och höjda räntor, har gjort att kostnaderna för vattenförbrukning ökat betydligt, vilket påverkar taxenivån.

VA-taxan är uppdelad i två delar, anslutningsavgifter och brukningsavgifter. Anslutningsavgift tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet och det är en engångskostnad. Den årliga brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del som beror på hur mycket vatten du använder. Den nya taxan gäller från och med 1 februari 2024 och innebär att brukningsavgiften höjs med 22,2 procent och att anslutningsavgiften indexregleras med 9,9 procent.

Räkneexempel brukningsavgift:

Ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter per år och som är anslutet till vatten, avlopp och dagvatten hade 2023 en årsavgift på 8 446 kronor inklusive moms.

För ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter per år innebär 22,2 procent höjning inför 2024 en ökad kostnad på 156 kronor per månad. Årsavgiften inklusive moms blir 10 323 kronor. För ett flerbostadshus med 15 lägenheter innebär höjningen en ökad kostnad på 1 189 kronor månad. Årsavgiften inklusive moms blir 78 564 kronor.

Räkneexempel anslutningsavgift:

Anslutningsavgiften för vatten, avlopp och dagvatten för ett enbostadshus med en tomtyta på 800 kvadratmeter var för år 2023 224 719 kronor inklusive moms och för flerbostadshus med 15 lägenheter 501 341 kronor inklusive moms.

En indexreglering av anläggningsavgifterna inför 2024 innebär en höjning med 9,9 procent. Höjningen innebär en anläggningsavgift för ett enbostadshus med en tomtyta på 800 kvadratmeter på 246 970 kronor inklusive moms och för flerbostadshus med 15 lägenheter 550 980 kronor inklusive moms.

VA-taxan går bland annat till:

 • rent, gott och hälsosamt vatten levererat hem i kranen även i framtiden (vi säkrar dricksvattenförsörjningen för kommande generationer)
 • färre läckande ledningar och därmed färre avbrott i leveransen av dricksvatten (vi byter ut gamla ledningar)
 • minskad risk för översvämningar (vi dimensionerar dagvattensystem)
 • rening av smutsigt avloppsvatten så att vi kan släppa ut det i naturen igen.

Inför 2022 höjdes brukningstaxan i Karlstads kommun med 3,1 procent, inför 2023 med 14 procent och inför 2024 med 22,2 procent.

Inför 2022 höjdes anslutningstaxan med 3,3 procent, inför 2023 med 9,3 procent och inför 2024 med 9,9 procent.

Vi har höjt taxan de senaste åren för att täcka våra kostnader. VA-taxan bygger på den så kallade självkostnadsprincipen, vilket innebär att VA-abonnenterna inte ska betala mer än vad som krävs för att täcka kostnaderna för kommunens VA-verksamhet. Sett över en treårsperiod ska resultatet för VA-verksamheten vara plus minus noll.

Det är ett antal faktorer som påverkar taxeutvecklingen:

 • ränte- och kapitaltjänstkostnader
 • elpriser
 • löneutveckling
 • förbrukning
 • tidigare års över- eller underskott
 • inflation (eller andra kända kostnadsökningar)

Vi behöver även bygga ut vatten- och avloppsledningar, pumpstationer och göra nödvändiga investeringar i den takt som Karlstads kommun växer. Vi behöver också förhålla oss till gällande lagstiftning, krav och regler.

VA-avgifterna i Sverige har kunnat hållas på relativt låga nivåer under en lång period. Det beror till största delen på att många av anläggningarna byggdes under 1950–1970-talen och finansierades av statliga bidrag. Det har inneburit en lägre kostnad för VA-verksamheterna än den verkliga och det har speglat sig i ett lägre pris till abonnenterna.

Framöver behöver vi vänja oss vid ökade avgifter då vi har flera utmaningar framför oss som kommer att påverka kostnaderna för VA-verksamheten, exempelvis ökade miljökrav, ökat behov av klimatanpassning och stora investeringsbehov.

VA-verksamheten jobbar dagligen med olika åtgärder för att minska vattenförluster i nätet (läckor). När det kommer till hållbar vattenanvändning, det vill säga att minska vattenförbrukningen, kan hushållen hjälpa till. Genom att minska din förbrukning minskar du också dina kostnader eftersom de är beroende av hur mycket vatten du använder. På karlstad.se/vattensmart samlar vi tips om hur du kan spara vatten.

Kontakt

Har du frågor om din vattenräkning eller din anslutning kan du kontakta VA-avdelningen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2024-02-12

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida