Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Taxa för vatten och avlopp

Kommunens vatten och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anslutningsavgifter och brukningsavgifter.

Det du betalar för vatten och avlopp motsvarar de kostnader kommunen har. VA-verksamheten finansieras nämligen med avgifter och inte med skatter. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige. Den nuvarande taxan gäller från 1 januari 2023.

Brukningsavgift

Brukningsavgift är en avgift du betalar årligen för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beror på hur mycket vatten du använder och mäts med vattenmätare. Den fasta delen består dels av en grundavgift som påverkas av antalet mätare och storleken på mätarna och dels en avgift för dagvattenavledning.

Din vattenräkning kommer vanligtvis till dig fyra gånger per år. Du kan betala din räkning via e-faktura. Du kan även betala via autogiro, i så fall kan du hämta autogiroblankett via vår e-tjänst eller kontakta VA-debiteringen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 som skickar hem en blankett som du får fylla i.

Rörliga avgifter

 • Vatten per kubikmeter: 8,83 kronor
 • Avlopp per kubikmeter: 15,03 kronor
 • Vatten och avlopp per kubikmeter: 23,83 kronor

Fasta avgifter

Grundavgift:

 • 1 mätare, qn 2,5 kubik ("vanlig villamätare"): 3 760 kronor per år
 • 2 mätare, qn 2,5 kubik: 14 671 kronor per år
 • 1 mätare, qn 6 kubik: 18 434 kronor per år
 • 2 mätare, qn 6 kubik: 75 613 kronor per år

Dagvatten:

Dagvattenavgiften delas upp i dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten fastighet täcker kostnader för avledning och omhändertagande av dränerings-, regn- och smältvatten från din fastighet. Dagvatten gata täcker kostnader för lokalgatans ytvattenavledning. Du betalar för dagvatten fastighet om du har rätt att avleda dag- och dräneringsvatten från din tomt till kommunens ledningsnät. Vissa fastigheter hanterar sitt dagvatten från stuprör och dränering inom den egna fastigheten, exempelvis med hjälp av en stenkista, och då betalar man inte för dagvatten fastighet. Dagvatten gata betalas av alla fastigheter som finns inom verksamhetsområdet för dagvatten oavsett om fastighetens dagvatten i övrigt är anslutet till det kommunala ledningsnätet eller inte.

Dagvattenavgift för en villafastighet:

 • Dagvatten fastighet (Df): 720 kronor per år
 • Dagvatten gata (Dg): 394 kronor per år

Dagvattenavgift för övriga fastigheter:

 • Dagvatten fastighet (Df): 155 kronor per år
 • Dagvatten gata (Dg): 91 kronor per år

Avgiften tas ut per påbörjad 100-tal kvadratmeter tak- och hårdgjord yta (dock minst 500 kvadratmeter).

Prisexempel för årskostnad villa

Exempel på årskostnad för ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år och som är anslutet till vatten, avlopp och dagvatten.

 • Grundavgift: 3 760 kronor
 • Dagvattenavgift 1 113 kronor
 • Förbrukningsavgift 3 574 kronor
 • Total årsavgift 8 446 kronor

Årskostnaden för ett enbostadshus som har lokalt omhändertagande av dagvatten är 720 kronor mindre per år.

Anslutningsavgift

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du betala en anslutningsavgift. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean (BTA) ökar. Anslutningsavgift tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet och det är en engångskostnad. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.

Prisexempel för enbostadshus med en tomtyta på 800 kvadratmeter som ansluter till:

 • Vatten, avlopp och dagvatten: 224 719 kronor
 • Vatten och avlopp: 196 037 kronor
 • Avlopp: 137 513 kronor
 • Vatten: 104 424 kronor
 • Dagvatten (för fastighet som är ansluten till vatten och avlopp): 28 682 kronor

Prisexempel för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en tomtyta på 800 kvadratmeter som ansluter till:

 • Vatten, avlopp och dagvatten: 501 341 kronor

Prisexempel för en industrifastighet med en bruttoarea på 1 000 kvadratmeter och en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

 • Vatten, avlopp och dagvatten: 343 271 kronor

Frågor och svar om taxan

VA-taxans brukningsavgift höjdes med 14 procent 2023. VA-taxans anslutningsavgift indexreglerades med 9,3 procent. Indexreglering innebär uppräkning av en avgift från en tidpunkt till en annan för att det ska spegla nuvarande kostnadsläge.

Det du betalar för vatten och avlopp motsvarar de faktiska kostnader kommunen har. VA-verksamheten finansieras med avgifter och inte med skatter. Avgifterna ska enligt vattentjänstlagen motsvara kommunens totala kostnader för vatten och avlopp. Sett över en treårsperiod ska resultatet för VA-verksamheten vara plus minus noll.

Inför 2023 påverkas VA-verksamheten av en orolig omvärld med kraftigt stigande ränte- och elkostnader. Höjningen av taxan är nödvändig för att täcka verksamhetens ökade el-, ränte- och materialkostnader med mera. En stor del av VA-verksamhetens kostnader utgörs av räntekostnader för investeringar vid vattenverk, reningsverk och på ledningsnät och därför påverkar det taxan.

VA-taxan är uppdelad i två delar, anslutningsavgifter och brukningsavgifter. Anslutningsavgift tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet och det är en engångskostnad. Den årliga brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del som beror på hur mycket vatten du använder.

Räkneexempel brukningsavgift:

Ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter per år och som är anslutet till vatten, avlopp och dagvatten har 2022 en årsavgift på 7 410 kronor inklusive moms.

För ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter per år innebär 14 procent höjning inför 2023 en ökad kostnad på 86 kronor per månad. Årsavgiften inklusive moms blir 8 446 kronor. För ett flerbostadshus med 15 lägenheter innebär höjningen en ökad kostnad på 658 kronor månad. Årsavgiften inklusive moms blir 64 291 kronor.

Räkneexempel anslutningsavgift:

Anslutningsavgiften för vatten, avlopp och dagvatten för ett enbostadshus med en tomtyta på 800 kvadratmeter var för år 2022 205 594 kronor inklusive moms.

Indexregleringen av taxan med 9,3 procent inför 2023 innebär en anläggningsavgift för enbostadshus på 224 719 kronor inklusive moms och för flerbostadshus med 15 lägenheter 501 341 kr inklusive moms.

VA-taxan går bland annat till:

 • rent, gott och hälsosamt vatten levererat hem i kranen även i framtiden (vi säkrar dricksvattenförsörjningen för kommande generationer)
 • färre läckande ledningar och därmed färre avbrott i leveransen av dricksvatten (vi byter ut gamla ledningar)
 • minskad risk för översvämningar (vi dimensionerar dagvattensystem)
 • rening av smutsigt avloppsvatten så att vi kan släppa ut det i naturen igen.

Inför 2021 höjdes brukningstaxan i Karlstads kommun med 2,7 procent, inför 2022 med 3,1 procent och inför 2023 med 14 procent.

De senaste åren har en årlig indexreglering av anslutningsavgifterna gjorts, förutom inför 2021 då indexregleringen inte resulterade i någon uppräkning. 2022 höjdes anslutningstaxan med 3,3 procent och inför 2023 med 9,3 procent.

Vi har höjt taxan de senaste åren för att täcka våra kostnader. VA-taxan bygger på den så kallade självkostnadsprincipen, vilket innebär att VA-abonnenterna inte ska betala mer än vad som krävs för att täcka kostnaderna för kommunens VA-verksamhet. Sett över en treårsperiod ska resultatet för VA-verksamheten vara plus minus noll.

Det är ett antal faktorer som påverkar taxeutvecklingen:

 • ränte- och kapitaltjänstkostnader
 • elpriser
 • löneutveckling
 • förbrukning
 • tidigare års över- eller underskott
 • inflation (eller andra kända kostnadsökningar)

Vi behöver även bygga ut vatten- och avloppsledningar, pumpstationer och göra nödvändiga investeringar i den takt som Karlstads kommun växer. Vi behöver också förhålla oss till gällande lagstiftning, krav och regler.

VA-avgifterna i Sverige har kunnat hållas på relativt låga nivåer under en lång period. Det beror till största delen på att många av anläggningarna byggdes under 1950–1970-talen och finansierades av statliga bidrag. Det har inneburit en lägre kostnad för VA-verksamheterna än den verkliga och det har speglat sig i ett lägre pris till abonnenterna.

Framöver behöver vi vänja oss vid ökade avgifter då vi har flera utmaningar framför oss som kommer att påverka kostnaderna för VA-verksamheten, exempelvis ökade miljökrav, ökat behov av klimatanpassning och stora investeringsbehov.

VA-verksamheten jobbar dagligen med olika åtgärder för att minska vattenförluster i nätet (läckor). När det kommer till hållbar vattenanvändning, det vill säga att minska vattenförbrukningen, kan hushållen hjälpa till. Genom att minska din förbrukning minskar du också dina kostnader eftersom de är beroende av hur mycket vatten du använder. På karlstad.se/vattensmart samlar vi tips om hur du kan spara vatten.

Kontakt

Har du frågor om din vattenräkning eller din anslutning kan du kontakta VA-avdelningen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida