Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Dagvatten

Vi behöver hjälpas åt för att göra plats för dagvattnet. När det regnar riktigt, riktigt mycket behöver vattnet någonstans att ta vägen. Om avloppsrören blir fulla, till exempel vid skyfall, tar vattnet andra vägar. Här kan du läsa mer om vad du som fastighetsägare kan göra för att göra plats åt vattnet och vad vi som kommun gör.

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Genom att leda ditt dagvatten till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningar på våra avloppspumpstationer och reningsverk samt minska risken för källaröversvämning.

Har du separerat dagvatten från avloppsledningen på din tomt?

Om inte huset har fått ny dränering under de senaste 15 åren, är det troligt att både dagvatten från taket och dräneringsvatten leds till avloppsledningen och sedan till reningsverket. Så får det inte vara längre. Du måste leda om vattnet till det kommunala dagvattennätet enligt kommunens riktlinjer.

Kommunen kommer att se över område för område och ställa krav på alla fastighetsägare att leda om sitt dag- och dräneringsvatten. Alla berörda fastigheter kommer att få information om vad som gäller och vad de behöver göra. Prata med din grävande entreprenör om hur du på bästa sätt löser dräneringen på din fastighet.

Om du ska dränera om din husgrund eller fastighet eller byta ledningar ta kontakt med VA-avdelningen.

Pump och pumpbrunn för dag- och dränvatten

Fastighetsägare, som har separerat dräneringsvatten från avloppsvatten och behöver pumpa det till den kommunala dagvattenledningen, kan ansöka om att få en pump och pumpbrunn av Karlstads kommun. När du ansöker om pump- och pumpbrunn behöver du även göra en servisanmälan. Om du separerat dag- och dränvatten från avloppsledningen och köpt en pump och pumpbrunn själv efter 1 januari år 2011, kan du få kompensation för detta av kommunen.

Vinsterna vi gör med att få bort dräneringsvattnet från reningsverken innebär bland annat minskade reningskostnader och förbättrad kapacitet i ledningsnätet och därför kan vi kompensera fastighetsägaren.

Ansök om pump- och pumpbrunn och gör servisanmälan

För att ansöka om pump- och pumpbrunn behöver du även göra en servisanmälan. I servisanmälan behöver du bifoga VA-ritningar. Du kan använda dig av e-tjänsterna nedan eller skicka in blankett.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

För att ansöka om pump- och pumpbrunn eller kompensation för pump- och pumpbrunn behöver du även göra en servisanmälan. Fyll i blankett för pump- och pumpbrunn och servisanmälan. I servisanmälan behöver du bifoga VA-ritningar.

Skicka in blanketterna till:

mejladress: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Postadress:
Teknik- och fastighetsförvaltningen,
VA-avdelningen
651 84 KARLSTAD

För att få pump och pumpbrunn krävs att:

 • fastigheten måste vara ansluten till kommunalt vatten och avlopp, det vill säga den allmänna VA- anläggningen i Karlstads kommun,
 • inget dag- eller dränvatten från fastigheten får avledas till avloppsledning
 • källartrappa med spygatt måste ha tak eller vara överbyggd om den är kopplad till spillvattenledning.
 • ansökan är komplett först när servisanmälan lämnats in.

Du, som under 2011 eller senare, installerat en pump och pumpbrunn för att separera dräneringsvatten kan få kompensation från Karlstads kommun. Kompensationen motsvarar som mest värdet av den pump- och pumpbrunn som kommunen annars hade bidragit med

För att få kompensationen gäller samma förutsättningar som för att få pump och pumpbrunn av kommunen och:

 • att du lämnar in originalkvitto från inköp av pump och pumpbrunn tillsammans med ansökan.
 • att installationen är gjord efter 1 januari 2011.

Det här kan du som fastighetsägare göra

Att skörda regnvatten är smart, både för att ta vara på det vatten vi har och för att förebygga översvämning när det regnar riktigt mycket. För den fastighetsägare som klarar att ta hand om allt sitt dag- och dräneringsvatten inom sin egen fastighet finns möjlighet att få reduktion av den årliga brukningsavgiften. Det innebär att fastighetsägaren då inte behöver betala den del av dagvattenavgiften som heter dagvatten fastighet. Här är några exempel på vad du som fastighetsägare kan göra för att göra plats för dagvattnet och minska risken för källaröversvämning:

Ett bra sätt att hjälpa till att minska risken för källaröversvämning är att koppla bort husets stuprör från ledningsnätet och låta vattnet rinna ut i trädgården eller ner i en regnvattentunna istället. Tänk på att vattnet inte får ledas till granntomt eller ut i gatan. Sedan kan du använda regnvattnet för att vattna dina växter.

Det är väldigt bra att fördröja takvattnet som kommer via stuprören innan det rinner ner i ledningsnätet. Fördröjning kan ske genom att leda vattnet via rännor till planteringar eller andra fördröjningsytor, gräsmattor till exempel. Det kan också ledas från stupröret till en plantering längs fasaden. Se till att marken lutar bort från huset, så att huset inte riskerar att få fuktskador.

Vattnet från hårdgjorda ytor, till exempel asfalt eller tät stenläggning, kan ledas till växtlighet som kan ta upp vattnet, istället för att ledas till en brunn. Rabatten kan vara lite nedsänkt, eller så kan du göra en öppning i kantstenen så att vattnet kan rinna in.

Om du vill hantera vattnet från dina stuprör under marken så kan en stenkista eller dagvattenkassetter vara en bra idé att anlägga. Vattnet fördröjs då i stenkistan eller kassetten och sipprar sakta vidare därifrån. Du kan gärna plantera gräs eller mindre växter ovanpå din stenkista eller dina kassetter.

Gröna tak både fördröjer och minskar mängden regnvatten som rinner av från taket vilket minskar belastningen på stadens dagvattensystem. Det leder i sin tur till minskad risk för översvämning när det regnar riktigt mycket.

Gröna utemiljöer bidrar förutom till en bättre vattenhantering också till bättre och mer attraktiva boende- eller vistelsemiljöer. De visar också på vilja till ett hållbart byggande. Ett enkelt sätt att bidra till en bättre vattenhantering är att inte skapa upphöjda rabatter utan istället låta vattnet från hårdgjorda ytor rinna till planteringarna. Andra sätt är att jobba med höjdskillnader på fastigheten, eller att anlägga en damm dit vattnet kan rinna.

Det här gör kommunen

Karlstads kommun arbetar på flera olika sätt för att ta hand om dagvattnet och för att minska risken för översvämningar, bland annat genom översvämningsskydd, ny- och ombyggelse av dagvattenledningar, skapandet av rain gardens med mera. Vi ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Det allmänna ledningsnätet ska vara dimensionerat så att det klarar av att ta emot normala regn.

Det finns nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade. Vi jobbar också för att se till att alla ledningar är väl underhållna. Vid stora regn och skyfall som leder till översvämningar och skador utreder alltid ansvarsfrågan i varje ärende som anmäls. Vi som kommun har också har ansvar för stadsplanering och för att ta hänsyn till översvämningsrisker i den. Gator, parker och planteringar, mycket av det som syns ovan jord är kommunens ansvar.

Här listar vi några exempel på arbeten som vi har gjort för att göra plats för vattnet:

 • Regnbäddar i Viken. Vattnet leds till växtytor där föroreningarna renas innan det når Mariebergsviken.
 • I Klaraborgsviadukten, under järnvägsbron och Hamngatan, förbättrar vi kapaciteten att pumpa bort vatten från viadukten så vi är bättre rustade för framtida skyfall.
 • På Strandhagagatan på Råtorp har vi lagt en ny grövre dagvattenledning ut till Klarälven.
 • På Wåxnäs har vi ett dagvattenmagasin som fördröjer dagvattnet. I magasinet lagras vattnet innan det går vidare, för att få ett jämnare flöde i ledningar.
 • Sågverksgatan på Lamberget är en så kallad skyfallsväg. Till skillnad från vanliga vägar är vägbanan här v-formad och lutar in mot mittlinjen. Hela gatan lutar sedan mot en låg punkt där vattnet så småningom leds ut i Klarälven.

Vi har tagit fram en dagvattenplan och en riktlinje för dagvattenhantering i kommunen. Syftet med dagvattenplanen är att Karlstads kommun ska arbeta för en hållbar dagvattenhantering och att med stöd av planen kunna uppfylla kommunens ansvar enligt åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt, regeringens etappmål för dagvatten och att skapa en gemensam helhetssyn i dagvattenarbetet. Här kan du läsa mer om dagvattenplanen.


Kontakt

Om du har några frågor kontakta oss på e-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se eller telefonnummer: 054-540 00 00

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida