Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lagar och regler för kommunalt vatten och avlopp

Här kan du läsa mer om lagar och regler för dig som är ansluten till de kommunalt vatten och avlopp.

Lagar och lokala bestämmelser

De regler och bestämmelser som gäller för dig som är ansluten till det kommunala vatten- och avloppssystemet i Karlstads kommun finns både i lagar och lokala bestämmelser. Bestämmelserna talar också om hur den kommunala VA-verksamheten ska skötas.

Lagen om allmänna vattentjänster

Den viktigaste lagtexten finns i lagen om allmänna vattentjänster. Lagen innehåller bestämmelser om allmänna vattentjänster, det vill säga vatten- och avloppsanläggningar.

Lokala bestämmelser

De lokala bestämmelserna är beslutade av kommunfullmäktige i Karlstads kommun och kallas Allmänna bestämmelser för användande av Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar eller kort och gott ABVA. I ABVA finns information om vilka rättigheter och skyldigheter du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp har gentemot den kommunala VA-verksamheten.

Livsmedelverkets krav på kommunen

Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets hantering och kvalitet. Kraven finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Utsläpp av avloppsvatten

Det finns riktlinjer för vad avloppsvatten får innehålla när det släpps ut till de kommunala avloppsledningarna.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida