Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planområde -Västra Eriksberg
Flygfoto över planområdet – vit streckad linje utgör plangräns.

Flygfoto över planområdet – vit streckad linje utgör plangräns.

Infrastrukturen på Eriksberg hållbarhetscertifieras

I det nya verksamhetsområdet på Västra Eriksberg ska infrastrukturen hållbarhetscertifieras enligt metoden Breeam Infrastructure. I praktiken innebär det att projektet ställer högre krav än tidigare på till exempel masshantering, transporter och dagvattenhantering. Men också att miljön utformas på ett sätt som natur och människor mår bra av.

Om Breeam Infrastructure

Breeam Infrastructure är en internationell metod för att hållbarhetscertifiera projekt inom mark, anläggning, infrastruktur, landskapsutformning och offentliga miljöer. Systemet är utvecklat av den brittiska forskningsstiftelsen British Research Establishment, BRE.

Syftet med certifieringen är att projekten ska planera och bygga hållbart genom projektets alla skeden - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. De höga krav som ställs syftar till att åstadkomma högre hållbarhet än vad lagen ställer krav på.

Hur går certifieringen till?

Hållbarhetsarbetet dokumenteras under projektets alla skeden och bedöms sedan av BRE enligt en bedömningsskala med sex nivåer – från ”unclassified” till ”outstanding”. Karlstads kommun har ambition att nå den näst högsta nivån i certifieringen som är ”excellent”.

Hur ska certifieringen tillämpas i Eriksberg?

Breeam är det mest utbredda systemet för miljöcertifiering i Europa. Trots detta är det få infrastrukturprojekt i Sverige som hittills har använt metoden och i Karlstads kommun är Eriksberg det första projektet som ska certifieras enligt Breeam. Det innebär att projektet delvis får bryta ny mark för att identifiera vilka åtgärder som certifieringen kan tillämpas på.

Exempel på hållbarhetsåtgärder i Eriksberg:

  • Projektet ska ta tillvara de höga kulturvärden som finns på platsen. Till exempel genom att bevara de äldre ladugårdsbyggnaderna och låta dem rymma verksamheter som kommer karlstadsborna till del.
  • Dagvattendammen, som ska hålla området säkert vid skyfall, ska vara vattenrenande och en del av parkmiljön. Grönytorna ska vara inbjudande att vistas i för att främja utevistelse för de människor som jobbar eller rör sig i området. Det ska också bidra till att växter och djur trivs och vill stanna kvar.
  • Så lite massor som möjligt ska lämna området för att minska behovet av transporter. Till exempel kan massor som grävs bort för dagvattendamm användas till att anlägga kuperade ytor i parkmiljön eller till bullervall.
  • Planteringar som anläggs ska hålla över tid. Till exempel genom att välja växter som inte kräver avancerad skötsel (minska användning av fordon och arbetskraft) och använda vatten som finns på platsen för bevattning.
  • Material i det som byggs ska vara hållbara. Till exempel ska det i så stor utsträckning som möjligt kunna demonteras, lagas och återbrukas. Material ska också väljas utifrån hur det är framställt, vilken livslängd det har och hur det transporteras till byggplatsen.
  • Det ska finnas utrymme för snöupplag för att slippa transportera snö från området.

Utöver de åtgärder som görs för hållbarhet i infrastrukturen, ställs också hållbarhetskrav på de företag som etablerar sig i området, till exempel genom en markanvisningstävling där deltagarna får visa hur de möter upp kraven på social och miljömässig hållbarhet.

Sidan uppdaterad: 2024-05-06

Hittade du det du sökte på sidan?