Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Genomförande

För att tydliggöra utbyggnadsordningen har utvecklingen som föreslås i översiktsplanen delats upp i tre etapper. Etappindelningen bidrar till en helhetssyn för kommunens stegvisa utveckling som underlättar den långsiktiga samordningen och planeringen för offentlig service, tekniska försörjningssystem och infrastrukturutbyggnad.

För att tydliggöra utbyggnadsordningen har utvecklingen som föreslås i översiktsplanen delats upp i tre etapper. Etappindelningen bidrar till en helhetssyn för kommunens stegvisa utveckling som underlättar den långsiktiga samordningen och planeringen för offentlig service, tekniska försörjningssystem och infrastrukturutbyggnad.

Etapp 1 utgör områden där planeringen delvis har påbörjats, eller där behovet bedöms som stort och därmed kan inledas i närtid.

Etapp 2 utgör områden där ytterligare planering och utredningar krävs. Områdena kan även vara beroende av utbyggnaden i andra delar av staden och kommunen.

Etapp 3 anger områden för utbyggnad som ligger längre fram i tiden. Områdena är i vissa fall beroende av ytterligare planering och utredningar. I flera fall finns ett behov av beslut och planläggning eller investeringar i infrastruktur inom andra delområden och bör därmed ses på längre sikt.

Pågående detaljplanearbeten prioriteras årligen i ett planarbetsprogram och utgör därför inte en del av översiktsplanens etappindelning och genomförande.

Etapp 1

Den allmänna förtätningen prioriteras i Karlstad och samtliga mindre tätorter enligt översiktsplanens inriktning. De befintliga fördjupade översiktsplanerna för Välsviken och Stockfallet/Edsgatan prioriteras tillsammans med bebyggelseutveckling i Norra Kronoparken och Steffensminne samt Väse och Vålberg.

I etapp 1 ingår verksamhetsutveckling i Vålberg för en så kallad gods- och logistiknod av regional betydelse och en utveckling av verksamheter i Väse. Mark för verksamhetsutveckling prioriteras också i Eriksberg och Karlstads flygplats. I Väse behöver utveckling av bostäder och verksamheter föregås av kapacitetsförstärkningar i VA-infrastrukturen.

Gällande infrastrukturen behöver logistikutvecklingen i Vålberg föregås av järnvägs-infrastrukturens planerade utbyggnad i området. I Karlstad prioriteras kommunikationsstråken Östra och Södra förbindelsen enligt översiktsplanens inriktning.

Område och typ

 • Allmän förtätning. Bostäder centrum verksamheter.
 • FÖP Välsviken. Bostäder, verksamheter.
 • FÖP Stockfallet/Edsgatan. Bostäder.
 • Vålberg. Bostäder, verksamheter, järnväg, gång och cykel.
 • Väse. Bostäder, verksamheter.
 • Norra Kronoparken och Steffensminne. Bostäder, centrum, väg, gång och cykel.
 • Eriksberg. Verksamheter.
 • Karlstads flygplats. Verksamheter.
 • Östra förbindelsen. Väg.
 • Södra förbindelsen. Väg.

Etapp 2

I en andra etapp för utbyggnad av bostäder ingår Trangärd som föreslås bli ny stadsdel. Bostadsutveckling föreslås också i Fallängen som med kommunikationsstråk bör knytas ihop med utvecklingen i Norra Kronoparken och Steffensminne. Även Norra Örsholmen, Alstervik, Skattkärrsstrand, Vallargärdet, Molkom och Edsvalla föreslås för bostadsutveckling i den andra etappen. Utvecklingen på Norra Örsholmen är beroende av att Östra förbindelsen är färdigställd.

En utveckling av verksamheter är på sikt möjlig i Vålberg och Älvenäs som en del av gods- och logistikutvecklingen. I den andra etappen kan järnvägskoppling till djuphamnen i Älvenäs möjliggöra att hamnen och verksamhetsområden nås med järnvägstransporter och bli en del av gods- och logistiknoden i Vålberg. Planeringen för verksamheter prioriteras i den andra etappen även för Molkom.

För infrastrukturen prioriteras järnvägsinfrastruktur i sydöstra Karlstad för att möjliggöra färdigställandet av Karlstad C och skapa ny koppling till hamnen. Åtgärderna är beroende av prioritering i nationell plan för infrastruktur.

Område och typ

 • Trangärd. Bostäder, centrum.
 • Fallängen. Bostäder, centrum, väg, gång och cykel.
 • Skattkärrsstrand. Stadsomvandling, bostäder.
 • Alstervik. Bostäder.
 • Norra Örsholmen. Bostäder.
 • Molkom. Bostäder, verksamheter.
 • Vallargärdet. Bostäder.
 • Edsvalla. Bostäder, väg.
 • Sydöstra Karlstad. Järnväg.
 • Älvenäs. Verksamheter, järnväg.

Etapp 3

I den tredje etappen prioriteras Våxnäs och Sydöstra Karlstad (Tormestad och Lamberget) där verksamhetsområde omvandlas till mångfunktionell bebyggelse. Planläggning bör föregås av att ersättningsmark säkerställs för befintliga verksamheter och djupare utredningar kring försörjningssystem, översvämningsåtgärder mm har gjorts. En fullskalig stadsomvandling i Sydöstra Karlstad kan ske först när industrispåren avvecklats. Utvecklingen i Trangärdstorp bör föregås av beslut om Värmlandsbanans framtida sträckning. Ett triangelspår för Skoghallsbanan och Värmlandsbanan vid Våxnäs prioriteras först i den tredje etappen.

Område och typ

 • Våxnäs. Stadsomvandling, bostäder, verksamheter med mera.
 • Trangärdstorp. Bostäder.
 • Sydöstra Karlstad (Tormestad/Lamberget). Stadsomvandling, bostäder, verksamheter med mera.
 • Triangelspår Våxnäs. Järnväg.

Sidan uppdaterad: 2024-01-23

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida