Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Karlstads kommun har en LIS-plan antagen av kommunfullmäktige 2016 som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Planen utgör en förutsättning för att utvecklingsidéer inom strandskyddat område ska få prövas vidare i detaljplan eller bygglov, och för att strandskyddet inom vissa områden ska kunna upphävas.

Vad är LIS?

LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Karlstads kommun har en LIS-plan antagen av kommunfullmäktige 2016 som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Planen utgör en förutsättning för att utvecklingsidéer inom strandskyddat område ska få prövas vidare i detaljplan eller bygglov, och för att strandskyddet inom vissa områden ska kunna upphävas.

Kommunen kan genom att peka ut LIS- områden göra det möjligt för markägare och andra intressenter att utveckla verksamheter, bostadsbebyggelse med mera, inom dessa strandskyddade områden. Syftet med en LIS-plan är att bidra till en hållbar och långsiktig landsbygdsutveckling.

Strandskydd och LIS

Inom ett strandskyddsområde är det förbjudet att vidta vissa åtgärder som exempelvis anlägga, gräva eller bygga något. Det generella skyddet är 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet, och kan utökas vid behov. Strandskyddet ska långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till vatten för friluftsliv samt säkerställa goda livsvillkor för växt och djurliv.

Fri passage i strandzonen ska alltid finnas, både i enskilda dispenser och där strandskyddet upphävs. Den fria passagen kan variera i bredd men ska anpassas till landskapet, friluftslivet samt växt- och djurlivet. Skälen för att kunna medge dispens från strandskyddet har preciserats i miljöbalken i sju särskilda skäl. Det sjunde skälet utgör LIS-områden som kommunen kan peka ut för att främja utvecklingen av landsbygden. LIS-områden redovisas i en översiktlig utbredning, som måste utredas vidare genom detaljplan och bygglov.

Kommunen kan genom planbestämmelse i detaljplan upphäva strandskyddet om särskilda skäl finns. Om prövning sker i samband med bygglov eller förhandsbesked görs även en dispensprövning för avsteg från strandskyddet.

Gällande LIS-plan

Nuvarande LIS-plan pekar ut 25 LIS-områden, som består av områden nära vattnet som omfattas av strandskydd, där kommunen vill öppna upp för utveckling av bostäder, fritidshus samt verksamheter. De områden som pekats ut som aktuella för LIS finns runt Vänern, Molkomsjön, Borssjön, Mången, Gräsmången och Gapern. För en mer detaljerad beskrivning av respektive område hänvisas till gällande LIS-plan nedan.

Sidan uppdaterad: 2024-02-06

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida