Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Frågor och svar

Här hittar du svaren på några vanliga frågor om förslaget till ny översiktsplan och processen kring planen.

Om översiktsplanen

En översiktsplan anger hur kommunens mark och vatten ska användas på både kort och lång sikt och hur bebyggelsen ska fortsätta utvecklas på lång sikt. I översiktsplanen kan du se vart kommunen föreslår att nya bostads-, handels- och arbetsplatsområden ska ligga och vilka områden som ska bevaras för friluftsliv, natur- och kulturmiljöer.

Översiktsplanen vägleder kommunen i all detaljplanering och projekt som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Den nuvarande översiktsplanen antogs 2012 och vi kan idag se att mycket av den mark som då pekades ut håller på att planläggas, är planlagd eller redan bebyggd. Därför behövs ett nytt och större grepp i form av en ny översiktsplan för att vi ska få en sammanhållen utveckling av Karlstad.

Översiktsplanen är ett viktigt politiskt måldokument som ska visa vägen mot en hållbar framtid. I översiktsplanen tas ett helhetsgrepp för hur kommunen ska utvecklas och att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsstruktur som skapar miljömässig nytta och sociala och ekonomiska fördelar.

Även om översiktsplanen inte är juridiskt bindande väger den tungt vid framtida planering och beslut som rör mark- och vattenanvändning. Exempelvis vägleder översiktsplanen beslut om var nya bostäder och verksamheter är lämpliga att byggas samt vilka områden som bör användas och utvecklas för exempelvis rekreation.

Översiktsplanen är också ett viktigt underlag för kommunen vid dialog med olika delar av samhället, så som byggaktörer och olika myndigheter.

Förslaget har tagits fram av planeringsavdelningen på kommunledningskontoret i Karlstads kommun i samverkan med andra berörda förvaltningar. För projektet finns en politisk styrgrupp bestående av representanter från de politiska partierna Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Att området är utpekat i översiktsplanen är första steget för att en byggnation ska kunna genomföras och bli verklighet. När översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige är den vägledande för efterföljande planering i form av fördjupade översiktsplaner, planprogram, detaljplaner eller andra utvecklingsprojekt.

Innan ett område kan bebyggas, tas en detaljplan fram som styr juridiskt hur området får bebyggas. Även detaljplanen har samråd och granskning där invånare ges möjlighet att tycka till om den föreslagna utvecklingen.

Vi rekommenderar att du tittar på markanvändningskartan för kommunen, stadsutvecklingskartan eller går in i den digitala översiktsplanen. I kartorna kan du zooma in på valfritt område. I den digitala översiktsplanen kan du tända och släcka olika kartlager för att få den information du söker.

Här hittar du de olika kartorna. Länk till annan webbplats.

Om processen

Samrådet är första tillfället då Länsstyrelsen, statliga och regionala myndigheter, andra kommuner, organisationer, föreningar och allmänhet har möjlighet att lämna synpunkter på samrådsförslaget.

Just nu går det inte att lämna synpunkter. När förslaget har bearbetats så går det ut på granskning och då kommer det gå att lämna synpunkter igen.

Fram tills den nya översiktsplanen är färdig och antagen är det nuvarande Översiktsplan 2012 för Karlstads kommun som ligger till grund för utveckling och planering i kommunen. När förslaget till ny översiktsplan har antagits i kommunfullmäktige, och efter att eventuella överklaganden har hanterats och planen vunnit laga kraft, kommer den nya översiktsplanen sätta ramarna för kommunens utveckling.

När samrådstiden är slut sammanställs och hanteras alla synpunkter som kommit in i en samrådsredogörelse som redovisas för kommunens politiker. Därefter bearbetas samrådsförslaget inför nästa remissomgång - granskningen.

Vid granskningen sänds förslaget återigen ut på remiss och inkomna synpunkter sammanfattas och besvaras i ett granskningsutlåtande. Sedan görs eventuella mindre justeringar och planen förs upp till antagande i kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad: 2023-05-09

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida