Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Frågor och svar

Här hittar du svaren på några vanliga frågor om förslaget till ny översiktsplan och processen kring planen.

Om översiktsplanen

En översiktsplan anger hur kommunens mark och vatten ska användas på både kort och lång sikt och hur bebyggelsen ska fortsätta utvecklas på lång sikt. I översiktsplanen kan du se vart kommunen föreslår att nya bostads-, handels- och arbetsplatsområden ska ligga och vilka områden som ska bevaras för friluftsliv, natur- och kulturmiljöer.

Översiktsplanen vägleder kommunen i all detaljplanering och projekt som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Den nuvarande översiktsplanen antogs 2012 och vi kan idag se att mycket av den mark som då pekades ut håller på att planläggas, är planlagd eller redan bebyggd. Därför behövs ett nytt och större grepp i form av en ny översiktsplan för att vi ska få en sammanhållen utveckling av Karlstad.

Översiktsplanen är ett viktigt politiskt måldokument som ska visa vägen mot en hållbar framtid. I översiktsplanen tas ett helhetsgrepp för hur kommunen ska utvecklas och att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsstruktur som skapar miljömässig nytta och sociala och ekonomiska fördelar.

Även om översiktsplanen inte är juridiskt bindande väger den tungt vid framtida planering och beslut som rör mark- och vattenanvändning. Exempelvis vägleder översiktsplanen beslut om var nya bostäder och verksamheter är lämpliga att byggas samt vilka områden som bör användas och utvecklas för exempelvis rekreation.

Översiktsplanen är också ett viktigt underlag för kommunen vid dialog med olika delar av samhället, så som byggaktörer och olika myndigheter.

Förslaget har tagits fram av planeringsavdelningen på kommunledningskontoret i Karlstads kommun i samverkan med andra berörda förvaltningar. Projektets politiska styrgrupp är kommunens tillväxtutskott.

Att området är utpekat i översiktsplanen är första steget för att en byggnation ska kunna genomföras och bli verklighet. När översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige är den vägledande för efterföljande planering i form av fördjupade översiktsplaner, planprogram, detaljplaner eller andra utvecklingsprojekt.

Innan ett område kan bebyggas, tas en detaljplan fram som styr juridiskt hur området får bebyggas. Även detaljplanen har samråd och granskning där invånare ges möjlighet att tycka till om den föreslagna utvecklingen.

Om processen

Granskningen är andra tillfället då Länsstyrelsen, statliga och regionala myndigheter, andra kommuner, organisationer, föreningar och allmänhet har möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ny översiktsplan. Granskningen genomfördes 18 januari till 4 april 2024.

Det går inte längre att lämna synpunkter. Det har funnits två tillfällen under processen när man kunnat lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan - under samrådet 2021 och under granskningen 2024.

Fram tills den nya översiktsplanen är färdig och antagen är det nuvarande Översiktsplan 2012 för Karlstads kommun som ligger till grund för utveckling och planering i kommunen. När förslaget till ny översiktsplan har antagits i kommunfullmäktige, och efter att eventuella överklaganden har hanterats och planen vunnit laga kraft, kommer den nya översiktsplanen sätta ramarna för kommunens utveckling.

Nu när granskningstiden är slut sammanställs och hanteras alla synpunkter som kommit in i i ett granskningsutlåtande. Sedan görs eventuella mindre justeringar och planen förs upp till antagande i kommunfullmäktige.

Om innehållet

Det bara staten som kan planera och bygga järnväg mellan städer och tätorter. För att underlätta framtida planering av ny järnväg väljer kommunen att i översiktsplanen reservera mark som kan användas för detta. Inom järnvägsreservaten kommer kommunen att vara restriktiv med att tillåta ny bebyggelse. Befintlig bebyggelse kommer fortsatt ha möjlighet att utvecklas med om- och tillbyggnader.

Jordbruksmark är en viktig samhällsresurs. Där översiktsplanen pekar ut ny bebyggelse på jordbruksmark har vi bedömt att det är ett väsentligt samhällsintresse att bebygga marken, och att annan alternativ mark inte är tillräckligt bra. Hållbarhetsbedömningen redovisar hur vi resonerat och utrett andra alternativ.

När vi planerat utvecklingen för våra tätorter och vår stad har vi gjort avvägningar mellan plats för ny bebyggelse och plats för natur och våra fritidsaktiviteter. Marken som planeras för ny bebyggelse ligger i direkt anslutning till befintliga bostadsområden, med närhet till centrumfunktioner för att uppnå sammanhållna tätorter och samtidigt nyttja och understödja de servicefunktioner som redan finns. Nu kan vi gå vidare med att formellt skydda de viktigaste områdena för natur och friluftsliv som finns i vår kommun.

Förtätning är ett sätt för staden att växa på ett resurseffektivt sätt. Om vi förtätar på rätt sätt kan våra stadsdelar berikas av ny bebyggelse som skapar tryggare och tydligare stadsrum, en blandning av både innehåll och upplåtelseformer, underlag för bättre service och kollektivtrafik samt en utveckling av rekreativa grönytor.

Befintliga grönområden ska endast undantagsvis bebyggas och ska i sådant fall ersättas med nya gröna ytor på mark exempelvis varit parkering tidigare.

I2-skogen är ett särskilt viktigt naturområde som ska fortsätta vara ett av Karlstads viktigaste grönområden för friluftsliv. Vi har därför valt att planera mer bebyggelse på andra ställen, även om två nya bostadsområden pekas ut i kanten av I2-skogen. Vi har också reserverat mark som kan behövas för framtida järnväg vilket är en prioriterad utvecklingsfråga för kommunen och regionen. Nu ska vi formellt skydda en stor del av den resterande I2 skogen för friluftslivets intressen.

Vi vill att hamnen och sjöfarten ska vara långsiktigt konkurrenskraftig för transporter av gods en järnvägsförbindelse till hamnen är viktig. Samtidigt hindrar dagens järnvägstransporter till hamnen en fullskalig stadsutveckling runt Lambergstjärn. Därför planerar vi för en ny järnväg till hamnen över Örsholmen och Kalvholmen.

Karlstad växer och vi blir fler som gemensamt behöver förvalta och bygga vår kommun. Tillväxten är därför viktig för att upprätta välfärd, välstånd och offentlig service i samhället. Det kräver planering och den fysiska samhällsplaneringen spelar en viktig roll med att utveckla våra stads- och livsmiljöer i en mer hållbar riktning socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Sidan uppdaterad: 2024-04-05

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida