Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Riksintressen

Ett allmänt intresse av nationell betydelse kallas riksintresse och definieras enligt 3 och 4 kapitel miljöbalken (MB). Riksintressen gäller geografiska områden som staten genom nationella myndigheter gör anspråk på. Enligt PBL (plan och bygglagen) ska riksintressen som utpekats enligt 3 kap. MB samt som anges i 4 kapitlet MB alltid redovisas i översiktsplanen och hur kommunen ska tillgodose dessa.

Vänern med öar och stränder MB 4 kap. 2 §

Vänern med öar och stränder är i sin helhet ett större sammanhängande riksintresse. Enligt miljöbalken ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtande av exploatering eller andra ingrepp i miljön.

Kommunens uppfattning är att riksintressets avgränsning ska utgöras av E18:s sträckning, vilket betyder att kommunen inte delar länsstyrelsens tolkning av områdets avgränsning. E18:s barriäreffekt medför att det friluftsliv som bedrivs norr om E18 inte kan anses ha någon koppling till värden av intresse för turism och rörligt friluftsliv i Vänern med öar och stränder. Kulturhistoriska värden och naturvärdena i området bör värnas med hjälp av andra instrument än ett riksintresse som syftar till att värna områden för turism och rörligt friluftsliv.

Kommunens inriktning

 • Enligt kommunens tolkning av 4 kap. 2 § MB är det främsta syftet att värna områden som, tack vare dess vänernära läge och sina samlade natur- och kulturvärden (knutna till vänerläget), är av särskilt värde för turism och friluftsliv för den breda allmänheten.
 • Karlstads kommuns uppfattning är att riksintressets avgränsning ska utgöras av E18:s sträckning.
 • Stora delar av området har i sin helhet ett tillfredställande skydd som naturreservat.
 • Karlstads kommun vill tillsammans med övriga intressenter förbättra tillgängligheten till skärgårdsområdena för friluftslivets och turismens intressen, men utveckling av naturturism inom skärgårdsområdena bör ske med hänsyn till naturvärdena.

Natura 2000-områden MB 4 kap. 8 § MB

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden som syftar till att bidra till bevarandet av biologisk mångfald, grundat i EU:s Habitatsdirektiv och Fågeldirektiv. Natura 2000-områden skyddas enligt 7 kap MB och beaktas som riksintresse enligt 4 kap MB. I Karlstad finns det elva Natura 2000-områden.

Under varje Natura 2000-område beskrivs kommunens inriktning för respektive område.

Kommunens inriktning för Alsterälven Gunnerud

 • Kommunen har inga planer för Natura 2000-området som motverkar naturvårdsintresset. Kommunen kommer att beakta naturvårdsintresset i samband med tillståndsgivning av olika slag.
 • Alsterdalens natur- och kulturvärden gör området attraktivt för utveckling av naturturism. Kommunen kan komma att medverka till en sådan utveckling, men detta ska i så fall ske med stor hänsyn till både natur- och kulturvärden.

Kommunens inriktning för Brattforsheden

 • Kommunen bedömer att befintliga förordnanden ger ett tillfredsställande skydd. Hela området är naturvårdsområde (liktydigt med naturreservat) och en del är kulturreservat.
 • Brattforsheden är ett stort grundvattenmagasin och kan vara en möjlig reservvattentäkt. Detta bedöms inte innebära någon skada på riksintresset.
 • Brattforshedens sammantagna natur-, frilufts- och kulturvärden gör området attraktivt för utveckling av naturturism. Kommunen kan komma att medverka till en sådan utveckling med berörda aktörer.

Kommunens inriktning för Kaplansholmen

 • Kommunen bedömer att befintliga skyddsformer ger skogen och de geologiska formerna ett tillfredsställande skydd.
 • Nya beslut avseende Vänerns vattenreglering kan innebära fler perioder av högre vattennivåer, vilket är gynnsamt för vegetationen.

Kommunens inriktning för Klarälvsdeltat

 • Länsstyrelsen bedriver ett arbete för att bilda naturreservat av området tillsammans med kommunerna Karlstad och Hammarö.
 • Eftersom Klarälvens delta är ett unikt natur- och friluftsområde med gång och cykelavstånd från Karlstads centrum vill kommunen att området prioriteras för naturvård, friluftsliv, rekreation och naturturism.
 • Kommunen planerar för en muddringsinsats i Klarälven för att minska översvämningsrisken i Karlstad stad. Konsekvenser som följd av muddringen har genomlyst inom ramen för det pågående projektet. Kommunens syn är att planerad muddring ej påverkar Natura 2000-området eller deltabildningen. Det morfologiska tillståndet uppströms i Klarälven påverkas dock av muddring.
 • Översiktsplanens inriktning medför ingen större exploatering i deltaområdets anslutning utöver redan påbörjade och genomförda planeringsinsatser för bland annat Jakobsberg och Dingelsundet. Tillsammans med naturreservatsbildningen bedöms området få ett erforderligt skydd. Kommunen vill dock framföra betydelsen av den infrastruktur med befintliga och planerade vägar och broar som passerar genom området, vilka är av stort mellankommunalt intresse, eftersom det är Hammarö kommuns enda vägförbindelser till och från kommunen.

Kommunens inriktning för Nordbyberget

 • Nordbybergets Natura 2000-område är i sin helhet skyddat som naturreservat, vilket ger ett fullgott skydd.
 • Kommunen anser att naturreservatet kan utökas för att bevara de naturvärden som finns i angränsande skog.
 • De speciella naturförhållandena kring Örtensjöarna gör området attraktivt för naturanknuten turism och rörligt friluftsliv. Kommunen kan komma att medverka till en utveckling av sådan verksamhet genom att göra området mer tillgängligt. Detta ska i så fall ske med stor hänsyn till områdets värden.

Kommunens inriktning för Potten

 • Kommunen har inga planer för området som motverkar naturvårdsintresset och kommer att beakta naturvårdsintresset i samband med tillståndsgivning av olika slag.

Kommunens inriktning för Riksmossen

 • Skogbevuxna myrholmar och sumpskogar inom Riksmossen bör ges ett långsiktigt skydd.
 • Kommunen har inga planer för området som motverkar naturvårdsintresset och kommer att beakta naturvårdsintresset i samband med tillståndsgivning av olika slag.

Kommunens inriktning för Råglandaberget

 • Råglandabergets Natura 2000-område är skyddat som naturreservat, vilket ger den örtrika skogen och den gröna sköldmossan som förekommer i området ett gott skydd. Däremot kan naturreservatet utökas något.
 • De speciella naturförhållandena kring Örtensjöarna gör området attraktivt för naturanknuten turism och rörligt friluftsliv. Kommunen kan komma att medverka till en utveckling av sådan verksamhet genom att göra området mer tillgängligt. Detta ska i så fall ske med stor hänsyn till områdets värden.

Kommunens inriktning för Storområdet Örten

 • Delområdena inom Natura 2000-området som idag saknar skydd bör ges ett långsiktigt skydd.
 • Fortsatt arbete bör även ske med olika former av hänsynstagande i mellanliggande områden samt med skydd av de mest värdefulla områdena.
 • Kommunen har inga planer för området som motverkar naturvårdsintresset och kommer att beakta naturvårdsintresset i samband med tillståndsgivning av olika slag. Detta gäller både delområden som ingår i Natura 2000-området och omgivande skogsområden.
 • De speciella naturförhållandena kring Örtensjöarna gör området attraktivt för naturanknuten turism och rörligt friluftsliv. Kommunen kan komma att medverka till en utveckling av sådan verksamhet genom att göra området mer tillgängligt. Detta ska i så fall ske med stor hänsyn till områdets naturvärden.

Kommunens inriktning för Torrakberget

 • Torrakberget är skyddat som naturreservat, vilket bedöms ge ett fullgott skydd.
 • De speciella naturförhållandena kring Örtensjöarna gör området attraktivt för naturanknuten turism och rörligt friluftsliv. Kommunen kan komma att medverka till utveckling av sådan verksamhet genom att göra området mer tillgängligt. Detta ska i så fall ske med hänsyn till områdets värden.

Kommunens inriktning för Värmlandsskärgården

 • Områdena inom Karlstads kommun har i sin helhet ett tillfredställande skydd som naturreservat och delvis som djur- och växtskyddsområde.
 • Karlstads kommun vill tillsammans med övriga intressenter förbättra tillgängligheten till skärgårdsområdena för friluftslivets och turismens intressen, men utveckling av naturturism inom skärgårdsområdena bör ske med hänsyn till naturvärdena.

Yrkesfiske MB 3 kap. 5 §

Hela Vänerns vattenområde har pekats ut som riksintresse för yrkesfisket. Det främsta hotet mot yrkesfisket bedöms vara en försämring av Vänerns vattenkvalitet.

Kommunens inriktning

 • Karlstads kommun efterfrågar på sikt en precisering av riksintresset avseende betydelsefulla fiskeplatser för fiskenäringen och lekområden.
 • En kommunal vattenplan kommer att ge kommunen bättre underlag och verktyg i arbetet med miljökvalitetsnormer för vatten och bättre vattenkvalitet i Vänern.
 • I den mån riksintressena för yrkesfiske och friluftsliv inte är förenliga med varandra bör friluftslivets, och därmed fritidsfiskets och fisketurismens, intressen prioriteras.

Naturvård MB 3 kap. 6 §

I Karlstads kommun finns det elva områden som är av riksintresse för naturvården. Flertalet av dessa områden är naturreservat eller Natura 2000-områden.

Under varje riksintresseområde beskrivs kommunens inriktning för respektive område.

Kommunens inriktning för Brattforsheden

 • Kommunen bedömer att befintliga förordnanden ger ett tillfredsställande skydd. Hela området är naturvårdsområde (liktydigt med naturreservat) och en del är kulturreservat.
 • Brattforsheden är ett stort grundvattenmagasin och är möjlig som reservvattentäkt. Bedömningen är att riksintresset inte påverkas.
 • Brattforshedens sammantagna natur-, frilufts- och kulturvärden gör området attraktivt för utveckling av naturturism. Kommunen kan komma att medverka till en sådan utveckling med berörda aktörer.

Kommunens inriktning för Ölmans ravinsystem

 • Kommunen har skyddat en del av lövskogen inom ravinområdet genom naturreservat. Eventuellt bör ytterligare naturreservat eller biotopskyddsområden bildas för hela eller delar av området för att bättre kontrollera markanvändningen och skydda de mest värdefulla delarna av området.
 • Kommunen kommer att beakta riksintresseområdets värden vid behandling av olika ärenden och inte medverka till åtgärder som väsentligt kan skada de geologiska bildningarna, landskapsbilden eller de biologiska värdena.

Kommunens inriktning för Örtensjöarna

 • De speciella naturförhållandena gör området attraktivt för naturanknuten turism och rörligt friluftsliv. Kommunen kan komma att medverka till en utveckling av sådan verksamhet genom att göra området mer tillgängligt.
 • Enligt kommunens uppfattning kan skydd för vissa delområden utökas.
 • Särskilt viktigt är att befintliga reservat vid Nordbyberget och Råglandaberget utvidgas något. Även ytterligare reservatsbildningar/biotopskydd kan behövas, liksom fortsatt arbete med olika former av hänsynstagande i mellanliggande områden. Både länsstyrelsen, kommunen och Skogsstyrelsen bör arbeta med skydd av de mest värdefulla områdena.
 • Kommunen anser det vara av stor vikt att odlingslandskapet hävdas.

Kommunens inriktning för Sörmon

 • Kommunen bedömer att en stor del av riksintresseområdet idag har ett tillfredsställande skydd som naturreservat, som även utökas.
 • Kommunen vill framföra vikten av områdets funktion för dricksvattenförsörjningen. En del av riksintresseområdet är vattenskyddsområde och av riksintresse för vattenförsörjning.

Kommunens inriktning för Klarälvsdeltat

 • Kaplansholmen är skyddad som naturreservat, vilket ger detta delområde ett fullgott skydd.
 • Eftersom Klarälvens delta är ett unikt natur- och friluftsområde med gång och cykelavstånd från Karlstads centrum vill kommunen att området prioriteras för naturvård, friluftsliv, rekreation och naturturism.
 • Den infrastruktur med befintliga och planerade vägar och broar som passerar genom området är av stort mellankommunalt intresse, eftersom det är Hammarö kommuns enda vägförbindelser till och från kommunen.
 • Kommunen planerar för en muddringsinsats i Klarälven för att minska översvämningsrisken i Karlstad stad. Konsekvenser som följd av muddringen har genomlyst inom ramen för det pågående projektet. Kommunens syn är att planerad muddring ej påverkar Natura 2000-området eller deltabildningen. Det morfologiska tillståndet påverkas dock av muddring.
 • Översiktsplanens inriktning, befintliga reservat och pågående naturreservatsbildningen bedöms säkerställa områdets värden.

Kommunens inriktning för Segerstads och Arnöns skärgårdar

 • Kommunens bedömer att områdena har ett tillfredställande skydd som naturreservat, Natura 2000-område och delvis som djur- och växtskyddsområde.
 • Karlstads kommun vill tillsammans med övriga intressenter förbättra tillgängligheten till skärgårdsområdena för friluftslivets och turismens intressen, men utveckling av naturturism inom skärgårdsområdena bör ske med hänsyn till naturvärdena.

Kommunens inriktning för Klarälvens nedre lopp

 • Kommunen ska verka för naturliga uppsteg för klarälvslaxen, fortsatt utsättning av smolt, biotopvårdsåtgärder för att tillskapa stånd- och lekplatser.
 • Kommunen planerar för en muddringsinsats i Klarälven för att minska översvämningsrisken i Karlstad stad. Konsekvenser som följd av muddringen har genomlyst inom ramen för det pågående projektet. Kommunens syn är att planerad muddring ej påverkar Natura 2000-området eller deltabildningen. Det morfologiska tillståndet påverkas dock av muddring.

Kommunens inriktning för Norra Hyn

 • Kommunen har inga planer för området som motverkar naturvårdsintresset. Kommunen kommer att beakta naturvårdsintresset i samband med tillståndsgivning av olika slag.

Kommunens inriktning för Panken

 • Kommunen kommer att fortsätta verka för att markerna kring Panken hålls öppna och att bete eller slåtter bedrivs på naturbetesmarkerna närmast vattnet.
 • Kommunen kommer inte att medverka till att kulturlandskapet förändras så att dess natur- och kulturvärden minskas.

Kommunens inriktning för Riksmossen

 • Kommunen har inga planer för området som motverkar naturvårdsintresset och kommer att beakta naturvårdsintresset i samband med tillståndsgivning av olika slag.
 • Skogsbevuxna myrholmar och sumpskogar inom Riksmossen bör ges ett långsiktigt skydd som naturreservat, biotopskyddsområde och/eller naturvårdsavtal.

Kommunens inriktning för Älgåmossen

 • Kommunen har inga planer för området som motverkar naturvårdsintresset. Kommunen kommer att beakta naturvårdsintresset i samband med tillståndsgivning av olika slag.
 • I anslutning till riksintresset finns det kommunala naturreservatet Ölmans lövskogsraviner.

Kulturmiljövård MB 3 kap. 6 §

Bruksmiljöer, stadskärnor, äldre brukningslandskap och efterkrigstidens bebyggelse är exempel på riksintressen för kulturmiljövården.

I Karlstads kommun finns det fyra områden som är av riksintresse för kulturmiljövård. Alsterdalen, Segerstad, Väse/Ve (Väse kyrka med omgivningar) och Karlstads stadskärna.

Ett kommunalt kulturmiljöprogram tas fram genom en kulturhistorisk inventering. Hela kommunen ska inventeras, där inventeringen av Karlstads tätort färdigställs först, därefter övriga tätorter följt av landsbygden.

Kommunens inriktning för Segerstad

 • Kommunen avser inte medverka till sådan ändring av markanvändningen som påtagligt kan skada kulturmiljövårdens intressen. Översiktsplanen föreslår därför en bebyggelseutredning för norra Segerstad där ett syfte är att utröna de planmässiga förutsättningarna tillkommande bebyggelse i området med hänsyn till riksintresset.
 • Det finns beslut om att upprätta områdesbestämmelser för Segerstads by, för att skydda området från bebyggelseutveckling som kan komma att skada områdets kulturmiljövärden.

Kommunens inriktning för Alsterdalen

 • Kommunen avser inte medverka till sådan ändring av markanvändningen som påtagligt kan skada kulturmiljövårdens intressen.
 • Kommunen har i samverkan med länsstyrelsen och berörda markägare utfört omfattande landskapsvård i Alsterdalen.
 • Natur- och kulturturism skulle kunna utvecklas i Alsterdalen som helhet.
 • Södra delen av kulturmiljövårdsområdet omfattas även av riksintressen för friluftsliv samt rörligt friluftsliv enligt kapitel 4. MB. Inom det området bör friluftslivets intresse prioriteras.
 • För bebyggelsemiljöerna vid Gunnerud och kring Alsters kyrka – Alstrums gård bör områdesbestämmelser upprättas om utvecklingen riskerar att påtagligt påverka områdets kulturvärden negativt.

Kommunens inriktning för Väse kyrka med omgivningar

 • Kommunen kommer inte att medverka till att kulturlandskapet och dess bebyggelse förändras så att områdets kulturhistoriska värde förvanskas.
 • Områdesbestämmelser bör upprättas om bebyggelseutvecklingen riskerar påverka områdets kulturvärden negativt.
 • Skyddsbestämmelser för vissa byggnader/miljöer kan också övervägas. Möjligheterna att värna odlingslandskapet som har betydelse för det kulturhistoriska värdet ska beaktas.

Kommunens inriktning för Karlstads stadskärna

 • Riksintresset stämmer väl överens med områden utpekade som ”särskilt värdefull miljö” i kommunens kulturmiljöprogram.
 • I samband med detaljplaneändringar som berör riksintresset Karlstads stadskärna kommer införande av skyddsbestämmelser för byggnader och miljöer inom området att övervägas samt höga krav på anpassning att ställas på tillkommande bebyggelse.
 • Vid bygglovgivning kommer stor hänsyn att tas till områdets kulturhistoriska värde.

Friluftsliv MB 3 kap. 6 §

De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse. I dessa områden ska kommunerna ta hänsyn till friluftslivet i planeringen. I Karlstads finns riksintresseområdena Vänern – norra skärgården, Klarälvsbanan samt Brattforsheden.

Kommunens inriktning för Vänern - Norra skärgården

 • Det finns ett starkt kommunalt intresse av att bevara grunden för det rörliga friluftslivet och turismen inom området.
 • Kommunen tolkar att Skutbergsområdet i synnerhet omfattas av det som i riksintressebeskrivningen anges som kustanknutna områden med höga friluftsvärden som vandringsleder och anläggningar med tillhörande service. I närområdet finns bland annat anläggningar för camping, vandring och löpning, motionscentral, bad, båtliv samt annat vattenanknutet friluftsliv. Kommunen har för avsikt att fortsatt utveckla anläggningen vid Skutbergsområdet för friluftslivet.
 • Kommunen anser att befintliga och planerade förordnanden är tillfredsställande för att säkerställa värdena i riksintresset. Stora delar utgöras av befintliga och planerade naturreservat.

Kommunens inriktning för Klarälvsbanan

 • Stora delar av riksintresset inom Karlstads kommun omgärdas av befintlig tätortsbebyggelse. Kommunen bedömer att översiktsplanens markanvändning inte medverkar till en sådan ändring som påtagligt kan skada friluftsintresset.
 • Kommunen ser Klarälvsbanan som en resurs för besöksnäringen och avser att i samverkan med övriga kommuner och berörda aktörer medverka till en sådan utveckling.
 • Klarälvsbanan har även viktig funktion som stråk för cykelpendling.

Kommunens inriktning för Brattforsheden

 • Kommunen bedömer att befintliga förordnanden ger ett tillfredsställande skydd. Hela området är naturvårdsområde (liktydigt med naturreservat) och en del är kulturreservat.
 • Brattforsheden är ett stort grundvattenmagasin och möjlig reservvattentäkt. Detta bedöms inte innebära någon skada på riksintresset.
 • Brattforshedens sammantagna natur-, frilufts- och kulturvärden gör området attraktivt för utveckling av naturturism. Kommunen kan komma att medverka till en sådan utveckling med berörda aktörer.

Anläggningar och kommunikationer MB 3 kap. 8 §

Anläggningar och områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. För riksintresseområden för kommunikationer är det nyttjandet och tillkomsten till dess funktion som ska skyddas mot påtaglig skada. I Karlstads kommun finns riksintresseanläggningar för energiproduktion, dricksvattenförsörjning och kommunikationer i form av luftfart, sjöfart, vägar och järnvägar.

Kommunens inriktning för vindbruk/energiproduktion

 • Kommunen kommer inte att medverka till åtgärder som försvårar tillkomsten av vindkraft i de utpekade områdena.
 • Kommunen ser riksintresseområdena och områdena mellan riksintresseområdena som ett sammanhängande område för vindkraft.
 • Det finns utbyggnadskapacitet inom det södra riksintresseområdet.
 • Enligt kommunens energi- och klimatplan ska vindkraftsplan uppdateras.

Kommunens inriktning för vattenförsörjning

 • Kommunen kommer inte att medverka till åtgärder som försvårar vattenförsörjningen i området.
 • Kommunen bedömer att riksintresset för nuvarande verksamhet har erforderligt skydd som vattenskyddsområde.
 • Vid en situation där Östra Sörmon tas i bruk kommer skyddet för denna anläggning att preciseras ytterligare med nya skyddsbestämmelser och skyddszoner.
 • Kommunen vill framföra vikten av att pågående utökningen av Sörmons naturreservat inte ska påverka områdets funktion för vattenförsörjningen.

Kommunens inriktning för luftfart

 • Karlstads bebyggelseutveckling ska ske på ett sådant sätt att flygplatsens funktion inte påtagligt skadas.
 • Nya byggnader för bostadsändamål bör inte tillkomma inom området för flygbuller. En riksintresseprecisering pågår för flygplatsen vilket kan komma att förändra påverkansområdet.
 • Inom områden med bullernivå högre än 80 dBA maximalnivå tillåts ny bebyggelse för bostadsändamål, vård och utbildning endast inom område med gällande detaljplan för ändamålet.
 • Samråd med Luftfartsverket, Försvarsmakten samt Karlstad Airport sker vid plan- och lovgivning som bedöms påverka flygplatsens hinderfrihet eller utgöra en elektromagnetisk störning.

Kommunens inriktning för väginfrastruktur

 • Vägarna (E18, E45, Riksväg 61 och väg 236) av riksintresse är av stor betydelse i kommunens trafiknät. Möjligheten att trafikera dem i nödvändig omfattning ska inte försvåras genom åtgärder i anslutning till vägarna.
 • Eftersom kommunen planerar en stadsomvandling kring Tormestad bör riksintresset för väg 236 till hamnen flyttas till Östra förbindelsen när vägen tillkommer för att ej påverka riksintresset negativt.

Kommunens inriktning för sjöfart och hamn

 • Kommunens ska verka för att utveckla sjöfarten och hamnverksamheten i befintligt läge.
 • Kommunen ska ge förutsättningar för att öka andelen gods via sjöfart.

Kommunens inriktning för järnvägar

 • Kommunen verkar för att järnvägstrafiken utvecklas bland annat genom att bidra till resecentrums tillkomst och att förbättra bankapaciteten på Värmlandsbanan med dubbelspår.
 • Kommunen verkar för att flytta godshanteringen från Karlstad C till en ny överlämningsbangård.
 • Kommunen verkar för ett genomförande av de åtgärder på värmlandsbanan som återfinns i Trafikverkets fördjupade utredning för värmlandsbanan.

Totalförsvarets militära del MB 3 kap. 9 §

Försvarsmaktens riksintresseanspråk pekas ut enligt miljöbalken 3 kapitlet 9 §. I Karlstad finns två utpekade riksintressen. Karlstads kommun berörs av följande utpekade riksintressen, påverkansområden och områden av betydelse för totalförsvarets militära del: Riksintresset Horssjöns skjutfält med tillhörande påverkansområden för buller eller annan risk och påverkansområde med särskilt behov av hinderfrihet och lågflygningsområde.

Kommunens inriktning för Horssjöns skjutfält och tillhörande påverkansområden

 • Tillkommande störningskänslig bebyggelse bör inte tillåtas inom påverkansområdena.
 • Alla plan- och lovärenden oavsett höjd inom påverkansområde för buller eller annan risk ska remitteras till Försvarsmakten.
 • Plan- och lovärenden avseende höga objekt inom påverkansområde med särskilt behov av hinderfrihet ska remitteras till Försvarsmakten.
 • Kommunen ska inte införa ytterligare begränsningar så som områdesskydd eller reservat som påverkar Försvarsmaktens möjligheter till nyttjande av riksintresseområdet.

Kommunens inriktning för lågflygningsområden

 • Kommunen ska remittera Försvarsmakten vid planläggning av objekt som är högre än 20 meter utanför tätortsbebyggelse eller 45 meter inom tätortsbebyggelse.

Sidan uppdaterad: 2024-02-09

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida