Betyg och behörighet

Här kan du läsa om hur det fungerar med betyg och behörighet i gymnasieskolan. Du kan också ta reda på hur du gör för att beställa kopior av dina gymnasiebetyg.

Har du F eller saknar du betyg?

Då kan du få göra en provning för att få ett betyg i en kurs.

Betyg och betygskriterier

Du som är elev i gymnasieskolan läser olika ämnen. Du kan läsa en eller flera kurser i varje ämne. I ämnen och kurser finns det betygskriterier. De talar om vad du som elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne.

Betygsskalan har fem godkända steg

De godkända betygsstegen är E, D, C, B och A. Läraren gör en sammantagen bedömning av dina kunskaper i ämnet och sätter sedan ditt betyg. Som elev har du rätt att få ditt betyg motiverat av läraren.

Betyget F är ett underkänt betyg. Om du riskerar att få ett F i betyg ska du få stöd i form av extra anpassningar i skolan.

Skolverket: Mer information om betyg och betygskriterier. Länk till annan webbplats.

Hitta dina betyg

I elevportalen hittar du Edlevo där du kan se din studieplan och dina betyg. Du loggar in i elevportalen med samma användarnamn och lösenord som du har till din skoldator.

Behöver du en kopia av dina gymnasiebetyg?

Du kan göra en beställning för att få en kopia av dina gymnasiebetyg.

Dina betyg sparas på de kommunala gymnasieskolorna i ungefär 10 år. Därefter skickas de till Kommunarkivet.

Behörighetsregler

För att bli antagen till ett nationellt program i gymnasieskolan behöver du:

  • ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
  • inte redan ha genomgått en gymnasieutbildning
  • ha påbörjat utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år.

Dessutom gäller olika behörighetskrav beroende på vilket gymnasieprogram du väljer.

Om du ska söka till ett yrkesprogram måste du minst ha betyget godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Om du ska söka till ett högskoleförberedande program måste du minst ha betyget godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

De olika högskoleförberedande programmen har olika behörighetskrav. Om du söker:

  • ekonomi-, samhällsvetenskaps- och det humanistiska programmet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion
  • naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi
  • estetiska programmet är de nio ämnena är valfria, men även färdighetsprov kan förekomma
  • särskild variant kan det ställas krav på förkunskaper i ett sådant ämne eller ämnesområde som är utmärkande för varianten.

Du kan prövas i fri kvot om du har särskilda skäl

Den fria kvoten innebär att det finns ett begränsat antal platser som ger elever med särskilda skäl företräde framför övriga sökanden.

Du kan prövas utifrån medicinska eller sociala skäl. Det gäller också dig som har betyg som inte kan jämföras med grundskolans och gymnasieskolans betyg. För att kunna prövas i fri kvot måste du vara behörig till det program du ansöker.

På Elevantagningens webbplats hittar du blanketter för ansökan om prövning i fri kvot och av särskilda skäl.

Räkna ut ditt meritvärde

När det finns fler sökande än platser till ett program görs ett urval baserat på ditt meritvärde. De som har högst meritvärden kommer in.

Meritvärdet är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg från högstadiet. Betygen räknas om till siffror. När du räknar ut ditt meritvärde ska du välja det betyg du har eller som du tror att du kommer att få. Du kan använda Skolverkets betygskalkylator för att räkna ut ditt meritvärde.

Skolverket: Betygskalkylator. Länk till annan webbplats.

Hitta tidigare antagningspoäng

På Elevantagningens webbplats hittar du tidigare antagningspoäng. Där presenteras det jämförelsetal som den sist antagna på respektive program hade vid respektive antagning.

Elevantagningen: Antagningspoäng. Länk till annan webbplats.

Om du inte är behörig

Om du inte är behörig till något av de nationella gymnasieprogrammen finns det flera alternativ för att bli behörig.

Du som går i gymnasieskolan och som har betyget F eller saknar betyg i en kurs kan göra en prövning för att få ett betyg i en kurs. Du måste ha kursen inskriven i din studieplan för att få göra prövning i den.

Prövning: Mer information.

Introduktionsprogrammen finns för dig som inte är behörig till ett gymnasieprogram. Det finns fyra olika introduktionsprogram i de kommunala gymnasieskolorna.

Introduktionsprogram: Mer information.

Karlstads kommun erbjuder sommarskola för gymnasieelever som saknar ett godkänt betyg i en kurs eller i ett ämne.

Sommarskolan är till för dig som behöver handledning för att nå ett godkänt betyg i en kurs/ämne som du fått F eller streck i. Du kan läsa både gymnasiekurser och grundskoleämnen. Dina kunskaper testas sedan genom en prövning på betygskriterierna i kursen/ämnet.

Sommarskolan: Mer information.

Karlstads kommunala gymnasieskolor jobbar ständigt med att fler elever ska nå målen. Därför anordnar vi lovskola för våra elever på alla lov förutom jullovet. Om du har behov av extra stöttning i något ämne är du varmt välkommen till våra lovskolor.

Lovskolan: Mer information.

Taggar för sidan

Anpassad gymnasieskola
Gymnasieskola
Gymnasieskolor Karlstad

Sidan uppdaterad: 2024-03-07

22 Juni 2024