Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vilket stöd finns det?

Här kan du läsa om vilka olika typer av stöd som erbjuds i förskolan, grundskolan och på gymnasiet.

Stöd i förskolan

Förskolan är en plats för alla barn, oavsett förutsättningar. För de barn som behöver stöd har vi ett särskilt ansvar. Vanligtvis ges stödet i barnens ordinarie barngrupper och anpassas efter varje barns behov.

Förskolans pedagoger har tillgång till handledning och kompetensutveckling från verksamhetens stödteam, Barn med behov av särskilt stöd kan erbjudas olika tekniska hjälpmedel, individuell undervisning eller anpassningar av förskolemiljön.

Stöd ges även av barnhälsoteam, en samverkan mellan kommunens förskolor och socialtjänst samt regionens barnavårdscentraler. För områdena Kronoparken, Rud, Färjestad och Våxnäs finns också föräldrastödsteamet Tummen som är en särskild stödresurs för föräldrar.

Har du frågor om stöd i förskolan kontaktar du rektor på förskolan där ditt barn har plats.

Förskolor med specialinriktning

Särskild verksamhet för barn med behov av extraordinärt stöd

Ytterligare en gemensam resurs är den särskilda verksamhet som finns på Karolina förskola, avdelning Visten, som är anpassad för barn som har behov av extraordinärt stöd. Hit kan inte vårdnadshavare ansöka själv.

Språkförskolor

Karlstads kommun har två gemensamma språkförskolor som tar emot barn från hela kommunen. Språkförskolorna finns på avdelningen Kristallen på Rudsängens förskola och på avdelningen Taltrasten på Tallåsens förskola. Du behöver få en rekommendation från logopedenheten föra att kunna söka plats på språkförskola. Till våra förskolor finns en logopedresurs som jobbar handledande, utbildande och konsulterande till personalen.

Språkförskolorna kommer att avvecklas till hösten 2024 och tar inte emot några nya barn.

Stöd i grundskola och gymnasieskola

Om det av någon anledning inte fungerar i undervisningen eller i andra situationer i skolan kan du, eller ditt barn, få extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid behov av hjälp ska du i första hand vända dig till lärare eller mentor. Tillsammans kan ni diskutera vilka anpassningar som behövs i undervisningen.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig och insatserna går att genomföra inom den ordinarie undervisningen.

Det är viktigt med en god samverkan mellan skolan och hemmet och att du som elev eller vårdnadshavare involveras och får information om vilka anpassningar som genomförs. Det kan ske till exempel i samband med utvecklingssamtalet men det kan också finnas behov av att ha en tätare kontakt i vissa fall. Anpassningarna ska följas upp regelbundet så de extra anpassningarna som har satts in ger effekt

Det är elevens lärare som beslutar om extra anpassningar.

Extra anpassningar görs i både grundskolan, på gymnasiet och i vuxenutbildning.

Åtgärdsprogram och särskilt stöd

Om de extra anpasslingarna inte är tillräckliga gör skolan en utredning om eventuellt behov av särskilt stöd. Insatser inom särskilt stöd är mer omfattande än extra anpassningar.

Visar det sig att en elev behöver särskilda stödåtgärder utarbetar skolan ett åtgärdsprogram. Vårdnadshavare och elever deltar i arbetet med åtgärdsprogrammet.

I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behov eleven har, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Åtgärdsprogrammet är ett redskap för förskollärare, lärare, rektorer och annan skolpersonal i arbetet med att stödja en elev i behov av särskilt stöd i undervisningen. Åtgärdsprogrammet är samtidigt en skriftlig bekräftelse på att eleven är i behov av särskilt stöd och vilka stödåtgärder som ska sättas in.

Det är rektor som beslutar om särskilt stöd.

Särskilt stöd erbjuds i grundskolan och gymnasieskolan men inte inom vuxenutbildningen.

Centrala särskilda undervisningsgrupper för årskurs 4-9

CSU - centralt organiserade särskilda undervisningsgrupper för årskurs 4-9 är ett särskilt stöd till de kommunala grundskolorna. Genom dialog med skolans elevhälsoteam kan skolgång hos CSU blir aktuellt för vissa elever.

Elevhälsoteam

I alla Karlstads grundskolor och gymnasieskolor finns elevhälsoteam. Elevhälsoteamen kan både hjälpa till vid utredningar om elevers eventuella av särskilt stöd och medverka i stödinsatser.

Studiehandledning på modersmål

Elever som inte klarar av att följa undervisningen på svenska kan få studiehandledning på sitt modersmål. Studiehandledning ges i både grundskolan och på gymnasiet.

Du eller ditt barn kan få studiehandledning före, under och efter en lektion beroende på behov. Handledningen kan vara både individuell och i grupp. Stödet ges växelvis på svenska och modersmålet för att stödja både inlärning av svenska språket och de olika ämnena. Eleven får också stöd i att förstå och förhålla sig till kraven som ställs i den svenska skolan, värderingar och kulturella skillnader. 

Studiehandledningen ges av studiehandledare. De planerar handledningen i det eller de ämnen som eleven behöver stöd i tillsammans med den undervisande läraren.

Ansökan

Studiehandledning kan ges som extra anpassning eller som särskilt stöd och beställs av skolan. Det är rektor som tar beslut om studiehandledning.

Studiehjälp och lovskola

Karlstads skolor arbetar ständigt för att fler elever ska nå målen. Därför anordnas olika former av studiehjälp och lovskola inom grundskola och gymnasieskolan.

Studiecenter på Tingvallagymnasiet

Studiecenter är en plats på Tingvallagymnasiet där du kan studera i lugn och ro. Här kan du också få matematikhandledning och besöka skolbiblioteket.

Studiecenter är öppet för alla som studerar - från grundskolan och uppåt.

Lovskola i grundskolan

Elever i årskurs 8 och 9 som inte når, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven för att börja på ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet ska erbjudas lovskola. Du får läsa in svenska, engelska och matematik samt behörighet i ytterligare fem ämnen.

Anmälan och tider

En elev kan bli rekommenderad att delta i lovskolan av sin lärare, men du kan också själv ta kontakt med läraren för att ansöka. Det är sedan rektor som beslutar om ditt barn får möjlighet att delta i lovskola eller inte.

Du får information om anmälan från din skola.

Lovskolan är frivillig för de elever som får erbjudande om att delta, men när ni väl tackat ja till en plats gäller obligatorisk närvaro precis som i den vanliga skolan. Undervisningen sker vanligtvis på elevens egen skola. Vid heldagsundervisning serveras lunch. De elever som har rätt till skolskjuts kommer att få ett busskort.

Lovskola anordnas:

  • i början av sommarlovet för elever som slutat årskurs 8 och årskurs 9
  • under terminsloven i årskurs 9

Betyg och omprövning

Efter genomförd lovskola har elever i årskurs 9 rätt till så kallad prövning av sina kunskaper och möjlighet att få ändrat slutbetyg. Har du tillräckliga kunskaper för betyget E skickas det nya betyget in till antagningsenheten för gymnasieskolan.

För att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram ska du ha godkänt betyg (minst E) i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik plus fem ämnen till.

Läs mer om betyg och behörigheter till gymnasiet

Lovskola för elever på Karlstads kommunala gymnasieskolor

Vi anordnar lovskola för våra elever på alla lov förutom jullovet. Om du har behov av extra stöttning i något ämne är du varmt välkommen till våra lovskolor.

Digitalt stöd

Elevsajten (skola.karlstad.se/elev)

På Elevsajten har vi samlat information, instruktioner och guider kring programvaror och digitala verktyg i grundskolan. Här finns också tips på program du kan ladda ner och använda på din egen dator.

Sidan riktar sig till elever och vårdnadshavare i Karlstads kommun.

Ladda ner StavaRex, SpellRight och ClaroRead

StavaRex och SpellRight är rättstavningsprogram för svensk respektive engelsk text och Claro Read är ett talsyntesprogram som läser upp text, även den du skriver.

Programmen är gratis att ladda ner på privata datorer för lärare, elever och föräldrar inom grundskola och gymnasieskola. Kontakta din/ditt barns lärare om du vill få tillgång till programmen.

Skoldatatek Karlstad

Skoldatateket är en resurs i kommunens skolutveckling som kombinerar specialpedagogik och IT för att utveckla tillgängliga lärmiljöer inom förskola och grundskola.

I Karlstad är Skoldatateket en del av DigKomp, en grupp med verksamhetsutvecklare på Barn- och ungdomsförvaltningen. Digkomps uppdrag är att bistå Karlstads kommuns pedagoger och rektorer med digital spetskompetens i både pedagogiska och tekniska frågor.

Sjukhusundervisning

Elever i grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola har rätt till särskild undervisning när de vårdas på sjukhus under kortare eller längre perioder. Det är kommunen där sjukhuset finns som har ansvar för att ordna undervisning. Karlstads kommun ansvarar därför för undervisningen vid Centralsjukhuset

Undervisningen ska vara anpassad efter elevens förutsättningar och rådande omständigheter tills att den ordinarie undervisningen kan återupptas. Sjukhuslärarnas uppdrag är att i samarbete med ordinarie skola, behandlande läkare och vårdnadshavare, tillgodose barns och ungdomars behov av undervisning, under den tid som barnet vistas på sjukhus.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida