Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Elevhälsoteam

Alla skolor har ett elevhälsoteam (EHT). Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, kurator, psykolog och personal med specialpedagogisk kompetens, oftast specialpedagog eller speciallärare. För gymnasiet ingår även skolans studie- och yrkesvägledare.

Vi som jobbar i elevhälsoteamen har olika utbildning och kompetenser. Här kan du läsa om hur vi jobbar och vad vi kan hjälpa dig med.

Rektor leder elevhälsoarbetet på skolan och ingår också i elevhälsoteamet.

Skolkurator

Skolkuratorn jobbar med elevers psykosociala hälsa. Det kan till exempel handla om trygghet, trivsel, arbetsmiljö, relationer och den sociala situationen både i och utanför skolan. Vi har till exempel olika former av samtal med elever relaterade till skolsituationen, gör sociala kartläggningar och utredningar. Vi ger också handledning och konsultation till skolpersonal och vårdnadshavare. Vi jobbar på organisations-, grupp-, och individnivå. Skolkuratorn ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Skolpsykolog

Skolpsykologen ger psykologisk handledning till personalen på skolan. Det sker antingen på uppdrag av elevhälsa eller rektor. Skolpsykologen jobbar med främjande och förebyggande insatser på organisations- och gruppnivå. Skolpsykologen arbetar inte direkt mot eleverna.

Specialpedagog/speciallärare

Lärare med specialpedagogisk kompetens fungerar som ett stöd för övriga pedagoger. De kan finnas med som ett stöd i klassen eller stötta en enskild elev.

Specialpedagogen/specialläraren arbetar på en övergripande nivå tillsammans med skolpersonal för att göra hela skolan tillgänglig för alla elever. Men det kan ändå vara så att du som elev behöver stöd i sina studier. Då kan specialpedagogen/specialläraren tillsammans med dig och dina lärare se över din studiesituation för att se vilken form av hjälp eller stöd du behöver.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren följer elevernas hälsa och utveckling. Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till alla elever.

Kontakt med skolläkare sker vid behov

Som gymnasieelev förväntas du med stöd från vårdnadshavare ta eget ansvar för mediciner som du eventuellt behöver ta under skoldagen.

Studie- och yrkesvägledare

På gymnasieskolorna finns också studie- och yrkesvägledare med i elevhälsoteamen. De hjälper dig med att reda ut vad du vill göra och välja i framtiden, till exempel genom att ge dig vägledning om de utbildningar som finns att välja mellan.

Under gymnasietiden får du kontinuerlig information om inriktningar, programfördjupningar och individuella val inom ditt program. Du får också aktuell information kring vidare studier, yrken och arbetsmarknad.

Kontakta oss

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet på respektive skolas sida här på karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida