Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Elevhälsodatabasen ELSA

I elevhälsodatabasen ELSA finns insamlad och avidentifierad data från elevers hälsobesök hos skolsköterskan. Syftet med ELSA är att följa alla elevers hälsoutveckling över tid och att få kunskap om elevers hälsa. På så sätt kan skolan bli en bra arbetsplats för alla elever.

Hälsoenkät till elever och vårdnadshavare

Alla elever som börjar förskoleklass, årskurs 4 och 7 i grundskolan samt årskurs 1 på gymnasiet har ett hälsosamtal i samband med hälsobesöket hos skolsköterskan.

I samband med besöket fyller elev och vårdnadshavare i en hälsoenkät och svarar på frågor om hälsa, livsstil, trivsel och skolsituation. I enkäten ingår också frågor om kön, ålder, födelseland, boende och eventuell funktionsnedsättning. Svaren på dessa frågor gör det möjligt att göra en djupare analys om vad som påverkar barns hälsa och livsvillkor. Insamling av data sker löpande under hela läsåret.

Så besvaras hälsoenkäten

  • Vårdnadshavare svarar på hälsoenkäten hemma.
  • Elever i förskoleklass svarar på enkäten tillsammans med sina vårdnadshavare.
  • I årskurs 4 och 7 samt på gymnasiets årskurs 1 svarar eleverna själva på enkäten i skolan, innan eller i samband med hälsobesöket.
  • En mindre grupp elever kan ha svårt att fylla i enkäten och får då hjälp av skolsköterskan.

Vid hälsosamtalet får eleven prata med skolsköterskan om svaren på hälsofrågorna. Skolsköterskan har tystnadsplikt och insatser inom medicinska elevhälsan är frivilliga.

Så presenteras resultaten

Resultaten från hälsoenkäten presenteras på gruppnivå. Det innebär att resultaten är helt anonyma.

Resultaten ger oss ett viktigt kunskapsunderlag som vi använder för att utveckla och prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser i kommunen.

Frågor?

Vid frågor är du välkommen att vända dig till skolsköterskan eller till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser.

Linda Rågård

Verksamhetschef

Kristina Norman

Verksamhetschef

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida