Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Starta och driva förskola och skola

Vill du starta förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet i egen regi ska du ansöka om godkännande och rätt till bidrag. Kommunen prövar därefter ansökan och om den enskilde bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten lämnas godkännande och rätt till bidrag av barn- och ungdomsnämnden. Godkännande för grundskola och gymnasieskola söker du hos Skolinspektionen.

Ansökan

Ansökan om godkännande gör du till barn- och ungdomsnämnden i Karlstads kommun. Tänk på att göra ansökan i god tid innan verksamheten beräknas starta.

För rätt till godkännande gäller kommunens riktlinjer som används som stöd i ansökningsprocessen.

Kommunen ger ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet. Kommunen ger också bidrag till godkänd verksamhet.

Ansökan om godkännande och Budgetmall

Vem kan driva fristående verksamhet

Fristående verksamhet kan bedrivas i flera olika former.

Beroende på vilken form du väljer att organisera din verksamhet på finns olika regler för skatt med mera. Tänk också på att du behöver F-skattsedel.

Mer information om regler och skatt hittar du på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

En sammanslutning av föräldrar som gemensamt äger och driver förskolan där den inre ägar- och ledningskretsen tar ansvar för att uppfylla de krav som följer av lagar och andra föreskrifter för verksamhetsformen.

Personalen som arbetar i verksamheten äger och driver förskolan där den inre ägar- och ledningskretsen tar ansvar för att uppfylla de krav som följer av lagar och andra föreskrifter för verksamhetsformen.

Verksamheten bedrivs av en etablerad ideell organisation som har exempelvis facklig, politisk, religiös, idrottslig eller kulturell verksamhet. Den inre ägar- och ledningskretsen tar ansvar för att uppfylla de krav som följer av lagar och andra föreskrifter för verksamhetsformen.

Verksamheten bedrivs exempelvis som enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Den inre ägar- och ledningskretsen tar ansvar för att uppfylla de krav som följer av lagar och andra föreskrifter för verksamhetsformen.

Verksamhetsformer

Förskola vänder sig till barn från 1 års ålder och är en egen skolform och omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barn en trygg omsorg. Huvudmannen ska använda förskollärare för undervisningen men det kan också finnas annan personal med lämplig utbildning och erfarenhet för barnens utveckling och lärande.

Fritidshem vänder sig till skolbarn från förskoleklass till och med 31 juli det året barnet fyller 13 år. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i de obligatoriska skolformerna och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.

Annan pedagogisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för olika verksamhetsformer för barn 1-12 år som inte är förskola eller fritidshem som till exempel pedagogisk omsorg, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg på obekväm tid. Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg som tar emot barn i egna hemmet eller annan godkänd lokal.

Ekonomi

Resursfördelningen till fristående förskolor och familjedaghem fungerar på samma sätt som till de kommunala enheterna.

Utifrån vilka barn du har placerade i din verksamhet kommer bidraget betalas ut varje månad. Bidraget ser olika ut beroende på typ av verksamhet samt ålder och omfattning på barn som skrivs in.

Anmäl till miljöförvaltningen

Du behöver även anmäla verksamheten till miljöförvaltningen utifrån ett hälsoskyddsperspektiv. Alla skolor, förskolor och fritidshem är skyldiga att arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Det kallas egenkontroll och hjälper er att tidigt upptäcka fel i verksamheten, i lokalen eller på utrustningen.

Miljöförvaltningen ska ha er anmälan senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Mer information om anmälan och egenkontroll

Starta fristående grundskola eller gymnasieskola

För att starta grundskola och gymnasieskola, eller utöka en verksamhet ska du ansöka om tillstånd hos Skolinspektionen. Skolinspektionen skickar sedan din ansökan på remiss till kommunen som har möjlighet att yttra sig i ärendet.

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns. Detta sker regelbundet.

Tillstånd (skolinspektionen.se) Länk till annan webbplats.

 

Mer information om fristående gymnasie- eller folkhögskola

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida