Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fristående gymnasie- eller folkhögskola

Här finns information till dig som är huvudman för en fristående gymnasieskola eller en folkhögskola.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

E-post: gymnasieforvaltningen@karlstad.se

Postadress: Karlstads kommun, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 651 84 Karlstad

Christine Andersson

Strateg/strategist

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

E-post: christine.andersson@karlstad.se

Telefon: +4654-5401410

Antagning

Gymnasieantagningen för Värmlands län och Åmåls kommun ansvarar för antagning till både kommunala och fristående gymnasieskolor i området.

Elevantagningen: Ansökan och antagning till gymnasieskolan. Länk till annan webbplats.

Interkommunala ersättningar och bidragsbelopp till fristående skolor

Kommunens interkommunala ersättningar och bidragsbelopp till fristående skolor beslutas per kalenderår före kalenderårets början. Beloppen beräknas enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det enskilda programmet i den egna gymnasieskolan.

Ersättning för måltider till fristående skolor ingår i bidragsbeloppet under förutsättning att måltiderna är avgiftsfria för eleverna.

Mer om interkommunala ersättningar

Programpriserna till kommunens skolenheter byggs upp genom beräkning av elevanslag per program. I elevanslaget ingår kostnader för undervisning, läromedel och utrustning, skolledning, elevhälsa, stödfaktor, satsning för ökad måluppfyllelse och övriga kostnader. Skolenheternas elevanslag per elev ligger sedan till grund för beräkningen av bidragsbelopp till fristående skolor.

Fristående huvudmän har möjlighet att söka tilläggsbelopp för sådana behov som inte kan anses ingå i huvudmannens normala ansvar.

Huvudmän till elever från Karlstads kommun ska inte fakturera för elevpengen.

Vi använder ett resurssystem för utbetalning av interkommunala ersättningar och bidragsbelopp. Om du tar emot en elev från Karlstads kommun ska du kontakta oss på RS-support@karlstad.se så att vi kan lägga in eleven för betalning.

Inackorderingstillägg

Karlstads kommun lämnar inackorderingstillägg till elever som läser en utbildning på en kommunal skola som inte finns på hemorten.

Elever som studerar vid fristående skolor ska söka inackorderingstillägg hos Centrala Studiestödsnämnden. Länk till annan webbplats.

Gymnasiebiljett och reseersättning

Karlstads kommun lämnar ut gymnasiebiljett till alla elever som är folkbokförda i Karlstad och som studerar på gymnasieskola i Värmland. Gymnasiebiljetten gäller för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och skolan. Det gäller under förutsättning att avståndet är mer än sex kilometer.

Huvudmannen ansvarar för kostnaderna för resor inom utbildningen, till exempel praktikresor. Elever har inte rätt till inackorderingstillägg och reseersättning samtidigt.

Karlstads kommun ersätter inte huvudmän för gymnasiebiljett om eleven har beviljats inackorderingstillägg.

Här kan du läsa mer om gymnasiebiljett och reseersättning.

Meddela elevens hemkommun vid förändringar under studietiden

Huvudmannen ska omgående meddela hemkommunen om en elev

  • avbryter studierna
  • gör studieuppehåll
  • har hög frånvaro
  • vill byta program.

Det gör du genom att fylla i den här blanketten.

Blanketten mejlas till gymnasieforvaltningen@karlstad.se eller skickas till Karlstads kommun, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Vi skickar sedan blanketten till hemkommunens Kommunala aktivitetsansvar (KAA).

Om rektor fattar beslut om förlängd studietid ska hemkommunen meddelas omgående. Karlstads kommun ersätter huvudmannen enligt den omfattning som kvarstår för eleven. Individuell studieplan och frånvarostatistik ska då bifogas.

Karlstads kommun ersätter inte huvudmän som lagt utbildningen på ett riksidrottsgymnasium som sträcker sig över mer än tre år.

Ersättning till folkhögskolor

Som ett led i det kommunala aktivitetsansvaret ersätter gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen folkhögskolor för vissa utbildningskostnader. Det gäller folkhögskolor som har elever som annars inte skulle slutföra sina gymnasiestudier.

Vi ersätter folkhögskolan för serviceavgift, läromedel, eventuella måltider och eventuell utbildningskostnad till terminen innan eleven fyller 21 år. Ungdomar som antagits direkt av folkhögskolan kan söka ersättning för kurslitteratur och skolmåltider via gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Ersättning för skolmåltider söks via kommunens e-tjänst och ersättning för kurslitteratur sök direkt via gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen - kvitto på inköp samt litteraturlista på aktuell kurs från folkhögskolan ska bifogas.

Följande villkor ska vara uppfyllda:

  • eleven är under 20 år
  • eleven är folkbokförd i Karlstads kommun
  • eleven saknar gymnasieexamen
  • ansvarig chef för det kommunala aktivitetsansvaret eller rektor vid elevens nuvarande gymnasieskola bedömer efter utredning och eventuella vidtagna stödåtgärder att folkhögskolan är en lämplig skolform
  • eleven studerar allmän behörighetsgivande kurs motsvarande heltidsstudier i gymnasieskolan
  • avtal om elevens studier har upprättats mellan hemkommunen och huvudmannen.

Lämna friskolebetyg till kommunarkivet

Enligt skollagen ska friskolor lämna över sin betygsdokumentation till den kommun där skolan finns. Lagen gäller för både fristående grund- och gymnasieskolor. I Karlstads kommun ska friskolorna lämna över slutbetygen till Karlstads kommunarkiv. Syftet är att garantera elever tillgång till sina slutbetyg.

Du behöver kontakta kommunarkivet för instruktion innan du kan lämna era friskolebetyg.

Kontakta kommunarkivet

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida