Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Elevhälsa och stöd

På alla våra kommunala grund- och gymnasieskolor finns det en elevhälsa. Elevhälsan jobbar för att göra skolan tillgänglig för alla och för att alla elever ska trivas och må bra.

Elevhälsans arbete handlar främst om att främja hälsa och förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att du ska kunna prestera bra och nå goda resultat i skolan. Vi hjälper också till att utreda eventuella behov av särskilt stöd. Skolsköterskan genomför regelbundna hälsobesök och pratar med dig om bland annat livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel och din skolsituation.

Det kostar inget för elever att besöka elevhälsan.

Elevhälsan har inte ansvar för behandlande insatser som till exempel medicinering. Om du eller ditt barn blir sjuk och behöver vård tar ni kontakt med sjukvården.

Om du behöver hjälp

Alla kan behöva hjälp ibland. Om du som elev mår dåligt eller vill ha någon att prata med kan du vända dig till en lärare eller till elevhälsan på din skola. Du får då träffa någon av oss som jobbar i elevhälsoteamet.

Alla som jobbar i elevhälsan har tystnadsplikt. Det innebär att personalen i normalfallet inte får berätta om eller lämna ut uppgifter om en elev.

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet på respektive skolas sida här på karlstad.se

Om du har ett barn som går i förskola tar du kontakt med din BVC för frågor kring ditt barns hälsa

Vilket stöd finns det?

En del barn och elever kan behöva anpassningar eller stöd för att klara skolarbetet. Vi erbjuder flera olika former av stöd inom förskolan och skolan.

Främjande och förebyggande arbete

Vi jobbar förebyggande och följer din hälsa, lärande och utveckling under hela studietiden.

Exempel på förebyggande arbete är vårt arbete mot droger, tobak och alkohol samt hedersrelaterat våld och förtryck. Elevhälsan är också delaktig i skolans arbete mot kränkande behandling.

Allas lika värde

Alla som jobbar i elevhälsoteamen ska ha ett respektfullt bemötande och bidra till att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och inkluderade. Det innebär inte att möta alla lika utan att bemöta alla utifrån var och ens förutsättningar.

I vårt arbete utgår vi från skollagen och FN:s konvention om barnets rättigheter.

HBTQI-utbildad verksamhet

Elevhälsan är en HBTQI-utbildad verksamhet vilket innebär att vi har goda kunskaper i HBTQI-frågor och ett aktivt arbete för att skapa en öppen och inkluderande verksamhet. HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Grundskolans elevhälsa är HBTQI-certifierade via RFSL. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behov av läkemedel under dagtid

Om en elev i grundskolan behöver hjälp med att ta sina läkemedel under skoltid eller i fritidsverksamhet kan skolans personal vara behjälplig med detta. Vårdnadshavaren lämnar då en skriftlig instruktion till skolans personal i form av en egenvårdsplan från hälso- och sjukvården (som bedömt åtgärden som egenvård) eller genom att fylla i blanketten ”Läkemedel under dagtid för barn och elev”.

Vårdnadshavare ansvarar för att egenvårdsplanen/blanketten är uppdaterad.

Som gymnasieelev förväntas du med stöd från vårdnadshavare ta eget ansvar för mediciner som du eventuellt behöver ta under skoldagen.

Samverkan utanför skolan

I vissa situationer kan andras hjälp också behövas. Därför samarbetar vi till exempel med socialtjänst, Region Värmland, Första Linjen, polis, frivilligorganisationer och brottsofferjour.

Vi kontaktar aldrig någon av dem utan att du vet om det.

Första linjen

Första linjen unga är en mottagning dit du kan vända dig för att prata om ditt mående. Du kan få stöd via telefon, videomöte eller boka in ett möte där vi träffas och pratar. Ibland kan det vara svårt att förklara vad man vill ha hjälp med. Då kan du be någon annan att ta kontakt med oss.

Prata med oss om du behöver stöd eller råd, till exempel om du är stressad, orolig, nedstämd eller har relationsproblem. Ingen fråga eller problem är för litet. Vi vill hjälpa dig tidigt innan problemen blir större. Vi finns för dig som är 6-20 år. Föräldrar och närstående är också välkomna.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?