Karlstads kommun – bättre för alla

Under våren och sommaren 2015 genomförde Karlstads kommuns Mångfaldsforum en medborgardialog om hur Karlstad kunde bli en ännu bättre kommun för alla. Över 100 olika förslag kom in.

Mångfaldsforum fick in över 100 förslag från allmänheten, frivilligorganisationer och studieförbund.

Exempel på förslag som lämnades in:

  • Motverka hederskulturer
  • Ta emot fler flyktingar
  • Arrangera sommarlovsaktiviteter i olika bostadsområden
  • Ordna temadagar på skolorna om allas lika värde
  • Fler gator i Karlstad bör namnges efter kvinnor
  • Minska bostadssegregationen
  • Utse ambassadörer bland de som invandrat tidigare
  • Bättre samordning för mottagandet av flyktingar
  • Arrangera en mässa där föreningar kan visa upp sig

Alla förslag som rörde miljö och utformning av staden, byggnation, utbildningsfrågor samt förslag på evenemang skickades vidare till respektive förvaltning för kännedom. Dessa verksamheter fick sedan avgöra om och hur förslagen kunde genomföras.

Mångfaldsforum arbetade vidare med flera förslag

Mötesplatser för integration

Mångfaldsforum samverkade med Röda korset lokalt i frågan om mötesplatser för integration. Röda korset lade på sin webbplats in aktiviteter som olika föreningar ordnade kring integration och flyktingmottagande. Röda korset skapade också en webbsida, Karlstad Connect, som underlättade för asylsökande och nyanlända att möta arbetsgivare.

Motverka hederskultur

En dialoggrupp med representanter från bland annat studieförbund, Karlstads universitet, länsstyrelsen, Region Värmland och kommunen bildades för att diskutera hur hederskultur kan motverkas.

Fördjupat fokus på HBTQ-frågor

Mångfaldsforum beslutade att arbeta mer med HBTQ-frågor.

Idrott som stöd för integration

Mångfaldsforum planerade att arbeta mer med idrottsföreningar för att underlätta integration.

Mer information om Mångfaldsforum

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

23 Juli 2024