Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet för kommunens medborgare. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete riktar sig till dig som tillfälligt eller under en längre period behöver samhällets stöd.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 652 84 Karlstad. Besöksadress staben: Kungsgatan 18. E-post: arbetsmarknadsochsocialforvaltningen@karlstad.se

Ansvarsområden

  • Arbetsmarknadsfrågor
  • Omsorg och service för individer och familjer
  • Mottagning av ensamkommande flyktingbarn
  • Tolkservice
  • Socialpsykiatri
  • Familjerättsliga frågor
  • Skuldsanering och boutredning
  • Tillstånds- och tillsynsmyndighet för alkohol och tobak

Förutom socialtjänsten görs stora sociala insatser av andra, som till exempel anhöriga, närstående och frivilligorganisationer.

Ansvarig nämnd

Arbetsmarknads- och socialnämnden. Öppnas i nytt fönster.

Antal anställda

Maj 2024: 650 anställda i förvaltningen.

Förvaltningschef

Monica Persson, socialdirektör.

Organisation

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är uppdelad på tre avdelningar och en stab. Avdelningen för integration, försörjning och arbete, familjeavdelningen och vuxenavdelningen har, som namnen anger, olika verksamhetsområden. Förvaltningens stab har funktioner för stöd till avdelningarnas verksamheter.

Avdelningen för Integration, försörjning och arbete

Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, sysselsättning, sociala bostadsfrågor, nyanlända kommunplacerade flyktingar samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna mellan 18 och 24 år.

Avdelningen är funktionsindelad och består av nio enheter. De ansvarar för handläggning av ekonomiskt bistånd, olika typer av arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättning, sociala bostadsfrågor, budget- och skuldrådgivning, förmedlingsmedel och dödsboanmälan. Liksom stöd till våldsutsatta vuxna, stödboende och öppenvård för unga med missbruk och beroende, arbetet kring nyanlända kommunplacerade flyktingar samt den samlade myndighetsutövningen för unga mellan 18 och 24 år.

Även feriearbete för ungdomar samt stöd till unga som inte fullföljt skolgången är organiserat under IFA.

Utgångspunkten för IFA:s verksamhet är att skapa förutsättningar för individer att nå egen försörjning och tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå, samt att främja självständighet. Avdelningen ansvarar också för kommunens uppgifter när det gäller den lokala arbetsmarknadspolitiken och arbetar för att motverka arbetslöshet och bryta utanförskap genom olika arbetsmarknadsinsatser och sysselsättning.

Grundbulten i allt arbete är en övertygelse om att alla människor vill vara delaktiga och bidra till samhället.

Familjeavdelningen

Vi bedömer utsatta barns, ungdomars och familjers behov av trygghet och säkerhet och erbjuder stöd- och skyddsinsatser. Avdelningen ger service, råd och stöd inom det familjerättsliga området och arbetar förebyggande utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Vår målgrupp är barn och unga upp till 18 år och deras familjer. Vårt ansvar och verksamhet regleras i socialtjänstlagen.

Vi ansvarar också för stöd och olika boendeformer för ensamkommande barn och unga.

Vuxenavdelningen

Vi ansvarar för myndighetsutövning för personer från 25 år med missbruks- och beroendeproblem eller psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga. Avdelningen utför också vissa insatser till personer från18 år. När det gäller missbruk och beroende har vi bland annat ansvar för behandling, boenden och boendestöd. När det gäller socialpsykiatrin har Region Värmland ansvar för behandling och avdelningen har ansvar för bland annat boenden, boendestöd och sysselsättning.

Vi arbetar för att personer med psykisk funktionsnedsättning eller missbruk och beroende ska kunna förändra och påverka sitt dagliga liv. Att kunna leva ett liv med en god livskvalitet, och att de anhöriga som behöver det ska få stöd.

Staben

Här finns stödfunktioner till övrig verksamhet vilket bland annat innebär tekniska stödsystem och stöd till chefer inom områdena ekonomi, personal, information och kommunikation, kvalitet, utvärdering och IT.

Ledningsgrupp

Förvaltningens ledningsgrupp består av socialdirektör, avdelningschefer och chefer inom förvaltningsövergripande områden.

Kvalitets- och verksamhetsuppföljning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har många olika och vitt skilda verksamheter. För att
ge invånarna och politikerna i Karlstads kommun en helhetsbild av verksamheten tar förvaltningen varje år fram en kvalitets- och verksamhetsuppföljning. Den ska ge en samlad bild av nämndens verksamhet och är en del av den återkommande uppföljning och utvärdering som förvaltningen gör.

 

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål om din kontakt med arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamheter ska du i första hand använda Kontaktcenters formulär för frågor, synpunkter och felanmälan.

Kontaktcenter skickar ditt klagomål till oss och vi hanterar det utifrån våra rutiner för synpunkter och klagomål. Vi återkopplar till dig genom brev om du lämnar kontaktuppgifter. Du kan också välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2024-05-31

15 Juli 2024