Så fungerar våra stormöten

Ungdomsfullmäktige har stormöte en gång i månaden. Här kan du läsa om hur våra möten går till.

Innan mötet

Ungdomsfullmäktige har en styrelse som består av fem styrelseledamöter. Bland dessa finns ungdomsfullmäktiges ordföranden och vice ordföranden.

Styrelsen träffas två veckor innan varje stormöte för att gå igenom och bestämma hur dagordningen ska se ut. I dagordningen finns alla punkter som kommer att tas upp på stormötet.

Mötet öppnas

Ungdomsfullmäktiges ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Val av justerare

Ungdomsfullmäktige väljer en ledamot som är mötets justerare.

Justerarens uppgift är att kontrollera att protokollet (anteckningarna från mötet) stämmer överens med det som diskuterades och beslutades under mötet. Justeraren godkänner och signerar protokollet efter mötet.

Upprop

Ordförande gör ett upprop för att kontrollera vilka ledamöter som är närvarande och röstberättigade.

Godkännande av dagordningen

Ordförande går igenom punkterna på dagordningen och frågar om någon av ledamöterna har något att tillägga. Om en ledamot vill lägga till en punkt läggs den under "Övriga frågor", som är den sista punkten på dagordningen.

Information

Ledamöterna i ungdomsfullmäktige behöver kontinuerligt få information om olika saker som rör ungdomsfullmäktiges verksamhet. Det kan till exempel handla om studiebesök, samarbeten, projekt, presentationer eller saker som händer i kommunen. Det är styrelsen som bestämmer vilken information som ska tas upp på stormötet.

Inkomna förslag

Enskilda ledamöter eller hela fokusgrupper kan skicka in förslag till ungdomsfullmäktige.

Den eller de som skrivit ett förslag läser upp förslaget på mötet. Sedan öppnar ordförande upp för diskussion och då får alla ledamöter tycka till om förslaget. Ordförande för en så kallad talarlista. Det betyder att de ledamöter som räcker upp handen antecknas på en lista. Sedan får ledamöterna tala i tur och ordning.

Ledamöterna kan under diskussionen lämna in skriftliga yrkanden, det vill säga förslag på tillägg eller ändringar på det förslag som just diskuterats. När diskussionen är avslutad ställer ordföranden yrkandena mot varandra och ledamöterna får möjlighet att rösta. När omröstningen är avslutad förklarar ordföranden vilket beslut ungdomsfullmäktige har fattat.

Fokusgrupperna rapporterar

Ledamöterna arbetar med olika frågor i sju fokusgrupper under mandatperioden 2023-2024. Fokusgrupperna jobbar självständigt med sina frågor mellan ungdomsfullmäktiges stormöten.

Varje fokusgrupp har en kontaktperson som informerar ungdomsfullmäktige om vilka frågor gruppen jobbar med just nu, vad som är på gång och hur arbetet går. Det gör kontaktpersonen på varje stormöte. Syftet är att alla i ungdomsfullmäktige ska veta vad som händer i de olika grupperna.

Här kan du läsa mer om vilka frågor ledamöterna jobbar med just nu.

Övriga frågor

Ledamöter som ville ta upp en fråga i början av mötet får möjlighet att ta upp frågan.

Mötet avslutas

Ordförande tackar för allas medverkan och förklarar mötet avslutat.

Acklamation

Att fatta beslut utan votering (omröstning). Ordförande förklarar vilket beslut hen uppfattar har störst stöd. Ledamöterna svarar med att gemensamt ropa "ja".

Avslag och bifall

Vid avslag säger ungdomsfullmäktige nej till ett beslut och vid bifall säger ungdomsfullmäktige ja till ett beslut.

Dagordning

Består av en rad punkter som ska tas upp under mötet. Dagordningen skickas ut till ledamöterna cirka en vecka innan varje stormöte.

Justerare

Ungdomsfullmäktige väljer en justerare på varje stormöte, vars uppgift är att kontrollera, godkänna och skriva under protokollet.

Ledamot

En medlem i ungdomsfullmäktige som är röstberättigad.

Ordförande

Leder mötet och driver ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige har två ordföranden under mandatperioden 2023-2024.

Protokoll

Anteckningar från mötet som skrivs av sekreteraren.

Sekreterare

Den person som tar anteckningar från mötet och skriver protokoll. Det finns en tjänsteperson som administrerar ungdomsfullmäktige och stöttar ledamöterna. Den tjänstepersonen är också ungdomsfullmäktiges sekreterare.

Reservation

Om en ledamot inte håller med om ett beslut kan hen lämna en reservation mot beslutet. Det måste göras innan mötet är avslutat.

Styrelse

Ungdomsfullmäktige har en styrelse som består av fem styrelseledamöter. Bland dessa finns ungdomsfullmäktiges ordföranden och vice ordföranden. Styrelsen träffas två veckor innan varje stormöte för att gå igenom dagordningen.

Talarlista

En lista på de ledamöter som vill tycka till under mötet. Det är ordförande som håller ordning på talarlistan. Syftet med talarlistan är att alla ska få komma till tals i den ordning de anmäler sig.

Upprop

Vid varje stormöte görs ett upprop för att kontrollera vilka ledamöter som är på plats.

Votering

Omröstning.

Ordningsfråga

En fråga som handlar om hur stormötet går till rent praktiskt. Alla ledamöter kan under ett stormöte avbryta genom att lyfta en ordningsfråga, om man tycker att något borde göras på ett annat sätt.

Yrkande

Kortfattat förslag till beslut (ofta skrivet i endast en mening).

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

15 Juli 2024