Samverkansforum

Karlstads kommun ingår i flera samverkansforum som bidrar till utveckling i länet och regionen.

Värmlandsrådet

En fungerande samverkan mellan Region Värmland och länets 16 kommuner är en viktig grund i det strategiska utvecklingsarbetet. Värmlandsrådet är en mötesplats och kontaktyta för samverkan mellan Region Värmland och kommunerna. Region Värmland har valt rådet för att samverka i frågor som rör regional utveckling. På så sätt är det knutet till regionstyrelsen.

Kommundirektörsnätverket

Kommunerna i Värmland har avtalat om att deras högsta tjänstepersoner ska samverka i ett gemensamt nätverk. Det är kommundirektörsnätverket. I det ingår respektive kommunchef eller kommundirektör för länets 16 kommuner. Biträdande kommundirektör i Karlstads kommun respektive Torsby kommun ingår också. Totalt 18 direktörer ingår.

En funktion som koordinator är knuten till nätverket. Koordinatorn arbetar på uppdrag av nätverket, men har sin anställning i Karlstads kommun.

Kommundirektörsnätverket har ett nära samarbete med Region Värmland, genom Värmlandsrådet. Tillsammans med regiondirektör, biträdande regiondirektör och regionala utvecklingsdirektören bildar de Värmlandsrådets arbetsgrupp.

Ordförande

Martin Willén, kommundirektör Kristinehamns kommun

Telefon 0550-880 01

Koordinator

Robert Gustafson, koordinator Karlstads kommun

Telefon: 054-540 57 86

Yrkesnätverk

Kommundirektörsnätverket har identifierat ett antal yrkesnätverk som särskilt strategiskt viktiga. I de strategiska nätverken är samtliga kommuner representerade. Där ingår respektive tjänsteperson som är ansvarig inom verksamhetsområdet. Det kan vara förvaltningsdirektör, förvaltningschef eller verksamhetschef. Det beror på hur den egna kommunen är organiserad.


Ekonomichefsnätverket

Kontaktperson: Carina Strandberg carina.strandberg@karlstad.se

HR-nätverket

Kontaktperson: Andreas Sohlin andreas.sohlin@arvika.se

IT-chefsnätverket

Kontaktpersoner: Eric Löfberg, Kil: eric.lofberg@kil.se och Jonas Bergström, Munkfors: jonas.bergstrom@munkfors.se

Kommunikationschefsnätverket

Kontaktperson: Katarina Äleklint katarina.aleklint@karlstad.se

Kultur- och fritidschefsnätverket

Kontaktpersoner: Kristin Idskog kristin.idskog@karlstad.se samt
Martin Karlsson martin.karlsson@grums.se

Näringslivsansvariga

Kontaktpersoner: Madelen Richardsson madelen.richardsson@naringslivssamverkan.se och Torill Pettersson torill.pettersson@arjang.se

Samhällsplaneringsnätverket

Kontaktperson: Ulf Johansson ulf.johansson@karlstad.se

Skolchefsnätverket

Kontaktperson: Johan Nilsson johan.nilsson@torsby.se

Socialchefsnätverket

Kontaktperson: Gunilla Öberg gunilla.oberg@karlstad.se

Tekniska chefsnätverket

Kontaktperson: Malin Lövendal malin.lovendal@kil.se

Karlstadsregionen

Kommunerna i Karlstadsregionen arbetar tillsammans för att skapa utveckling och tillväxt. Samarbetet ska utveckla och förbättra servicen till invånare, företag och besökare i kommunerna. I Karlstadsregionen ingår kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil.

Till grund för samarbetet finns ett samarbetsavtal och en avsiktsförklaring. I samarbetsavtalet beskrivs formerna och strukturen för samarbetet. I avsiktsförklaringen beskrivs de principer som ska vara vägledande för de arbete kommunerna gör tillsammans.

Under 2023-2024 är det Hammarö kommun som innehar ordförandeskapet för samarbetet, ordförandeskapet roteras årligen.

Karlstadsregionrådet

Karlstadsregionrådet är den politiska styrgruppen för samarbetet där kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd deltar från varje kommun. Här tas inriktningsbeslut kring hur kommunerna ska samarbeta tillsammans och inom vilka områden.

Ordförande Karlstadsregionrådet

Solweig Gard, kommunstyrelsens ordförande Hammarö kommun

Telefon 054-515219

Kommundirektörsgruppen

Kommundirektörsgruppen Karlstadsregionen är tjänstemannastyrgruppen för samarbetet som bereder, förankrar och delegerar ärenden baserat på vad den politiska styrgruppen kommer överens om.

Ordförande kommundirektörsgruppen Karlstadsregionen

Caroline Depui, kommundirektör Hammarö kommun.

Telefon: 054-515271.

Samarbetsområden

Kommunerna har under flera år samverkat inom etableringar och besöksnäring. Det pågår arbete för att fördjupa samarbetet inom fler områden. Nedan listas de samarbetsområden som är fokus för åren 2022-2023. Inom samtliga områden finns arbetsgrupper tillsatta med representanter från varje kommun.

  • Näringsliv/etableringar
  • Besöksnäring
  • Kommunikation och marknadsföring
  • Samhällsplanering
  • Vatten och avlopp
  • Kultur och fritid
  • Kompetensförsörjning

Koordinator Karlstadsregionen

Det finns en gemensam resurs som arbetar med att administrera, stödja och driva på samarbetet.

Linda Harkman, koordinator Karlstads kommun

Telefon: 054-540 10 51

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2024-02-23

18 Juli 2024