Hantering av jord och massor

Att återvinna massor eller bygg- och rivningsavfall handlar om att använda våra naturresurser på ett effektivt sätt. Det återvunna materialet ersätter nytt material som annars skulle använts.

Överskottsmassor eller till exempel betongkross och tegel från rivningsprojekt räknas som avfall och det finns därför en del att tänka på innan det återvinns i anläggningsarbeten.

Grus, sten, betong och tegel kan återvinnas i anläggningsarbeten för till exempel byggnader, vägar och bullervallar. Asfalt kan oftast återvinnas till att göra ny asfalt. För att dessa material ska kunna återvinnas är det viktigt att de är rena från föroreningar och att de är rensade från annat material så som exempelvis trä, elavfall eller plast.

Massorna behöver provtas

Jordmassor från bebyggd mark behöver provtas och analyseras för att säkerställa att den inte innehåller föroreningar. Analyserna behöver anpassas utifrån vilken typ av verksamhet som tidigare varit på platsen, till exempel metaller, PAH:er, alifater och aromater är vanliga analyser som görs på jordprover. För betongkross bör även krom och krom VI analyseras. Asfalt som kan innehålla stenkolstjära behöver analyseras för förekomst av PAH:er.

Ta kontakt för råd och hjälp

Om du behöver råd och stöd kring provtagning, analyser eller bedömning av massornas föroreningsgrad finns det konsulter som kan hjälpa dig.

Du kan även kontakta oss på miljöförvaltningen för enklare rådgivning. Kontakta oss via kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00 eller via e-post miljoforvaltningen@karlstad.se.

Du kan behöva anmäla återvinning av avfall i anläggningsändamål

Det är risken för att sprida föroreningar som avgör om återvinning av avfallet i anläggningsändamål är anmälningspliktig eller tillståndspliktig. Massor som innehåller föroreningar som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa föroreningsrisk behöver anmälas till den kommun där massorna ska återvinnas. Massor som återvinns på samma plats där de uppkom behöver inte anmälas.

När vi får in en anmälan gör vi en bedömning utifrån

  • massornas innehåll av föroreningar
  • massornas egenskaper som konstruktionsmaterial
  • om den nya platsen är lämplig för ändamålet

innan vi godtar anmälan.

Beroende på hur höga föroreningshalter det är i massorna och om de ska användas i en känslig miljö eller i närheten av vatten, kan det i vissa fall även krävas laktester.

Du behöver skicka in din anmälan till oss minst sex veckor innan du har tänkt påbörja anläggningen.


Naturvårdsverkets handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten Länk till annan webbplats.

Vi tar ut en timavgift för handläggningen av din anmälan.

Det måste finnas ett syfte med återvinningen

För att vi ska kunna godta din anmälan om återvinning av avfall i anläggningsändamål, måste det finnas ett tydligt syfte med återvinningen. Om du till exempel vill anlägga en bullervall, måste det finnas problem med buller på platsen och det måste finnas ett reellt behov av bullerdämpande åtgärder.

Du kan behöva anmäla samråd

Återvinning av massor som är fria från föroreningar behöver inte anmälas till oss, men du kan behöva samråda med länsstyrelsen och/eller med skogsstyrelsen innan du börjar med åtgärden. Du kan även behöva söka strandskyddsdispens och/eller marklov.

Samråd för åtgärder i naturmiljön (Länsstyrelsen Värmland) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samråd vid skogliga åtgärder (Skogsstyrelsen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandskyddsdispens: Inom 100-300 meter från sjöar och vattendrag gäller strandskyddsbestämmelser.

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken.

Mer information

Miljösamverkan Sverige har checklistor och hjälpmedel för bedömning av hur massor ska hanteras. Länk till annan webbplats.

Taggar för sidan

Bostäder och boendemiljö
Näringsliv och företagande

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

17 Juni 2024