Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bygga nära vattnet – söka strandskyddsdispens

Om du ska bygga inom 100-300 meter från sjöar och vattendrag så måste du söka strandskyddsdispens.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Behöver jag söka strandskyddsdispens?

Avståndet till stranden avgör

Om du ska bygga inom strandskyddet måste du söka dispens och få den godkänd. Strandskyddet varierar mellan 100-300 meter från strandlinjen både inåt land och ut i vattnet beroende på vilket vattendrag det gäller. Vänern har ett strandskydd på 100-300 meter beroende på plats. Klarälven kan variera mellan 100-200 beroende på plats.

Stadsbyggnadsnämnden kan besluta om dispens från strandskyddet i samband med en ansökan om ett förhandsbesked eller ett bygglov. För att få en dispens krävs att det finns särskilda skäl.

Länsstyrelsen Värmland beslutar om strandskyddsdispens inom skyddat område så som Natura 2000 och naturreservat.

Strandskyddsdispens kan krävas även om du inte behöver bygglov

Tänk på att även om det du tänker bygga inte kräver bygglov, marklov eller anmälan kan det krävas strandskyddsdispens om det ska placeras inom 300 meter från strandlinjen. Ett exempel är om du vill sätta upp en friggebod nära vattnet. Då måste du i de flesta fall söka strandskyddsdispens.

Exempel på åtgärder som kräver strandskyddsdispens

Du måste söka strandskyddsdispens om du nära stranden ska:

 • bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader
 • gräva eller förbereda för byggnationer
 • utföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten
 • göra ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter till exempel trädfällning, muddring, bryggor, båthamnar och pirar med mera.

Undantag

Länsstyrelsen i Värmland har beslutat att det inte krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna för kompletteringsbyggnader inom 15 meter från huvudbyggnaden. Avståndet till stranden ska vara minst 25 meter. Om inte avstånden kan uppfyllas måste du ansöka om dispens. Undantaget gäller inte i naturreservat.

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":0.97,"Height":1.0}
Bildkälla: Naturvårdsverket "Strandskydd - en vägledning för planering och prövning"

Om du är osäker på undantagen

Hör av dig till oss om du är osäker på om något av undantagen gäller för ditt bygge.

Kom ihåg att alltid följa Boverkets regler

Vid alla byggnadsarbeten du gör så ska kraven som finns i Boverkets bygg- och konstruktionsregler följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan.

Vad krävs för att få dispens?

Din ansökan om strandskyddsdispens beviljas om ett av följande skäl uppfylls:

 1. Marken har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att ytterligare byggnation saknar betydelse för strandskyddets syften.
 2. Det finns redan väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering placerad mellan tomten där du tänkt bygga och området närmast strandlinjen.
 3. Marken behövs för en anläggning som för att fungera måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. Det kan handla om t.ex. vattenkraftverk eller en brygga på en ö.
 4. Marken behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området. Gäller främst företag vars verksamhet kräver att verksamheten är placerad och byggs ut just på den aktuella platsen.
 5. Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Det kan handla om tillgänglighetsanpassad ombyteslokal nära en badplats eller utbyggnad av järnväg. Nyttan för allmänheten måste alltid vara större än för den enskilde.
 6. Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Detta skäl kräver mycket speciella omständigheter för att kunna användas.

Vilka handlingar ska jag skicka med?

Innan du kan skicka in din ansökan om strandskyddsdispens måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska godkänna dem. Har du inte kunskap själv att göra ritningarna behöver du anlita någon som jobbar med ritningar som kan hjälpa dig.

Ritningarna måste vara scannade digitala kopior eller inskickade på papperskopior med tydliga kontraster. Foto eller ritningar på rutat papper är därför inte godkänt.

Du behöver skicka in följande ritningar

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska du markera in byggnadsverk och tomtens utbredning. Situationsplanen ska vara ritad på kommunens eller Lantmäteriets kartunderlag. Beställ kartunderlag här.

Vi ser gärna att du även bifogar fotografier/fotomontage som förtydligar din ansökan.

Hur ansöker jag?

Du ansöker eller gör anmälan via vår e-tjänst. Där bifogar du samtidigt dina handlingar digitalt.

Ansök eller anmäl via e-tjänst

I e-tjänsten guidar vi dig genom processen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett mejl eller sms så fort något händer och sen får du ditt besked i e-tjänsten.

Logga in med BankID och följ stegen.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Hur lång tid tar det?

10 veckor i normalfall

Vi har ingen övre gräns för hur lång tid en ansökan om strandskyddsdispens får ta, men vi är skyldiga att handlägga ärenden skyndsamt. Normal handläggningstid för dispens är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

Om du ansökt om strandskyddsdispens i samband med bygglovsansökan så får du dispensbeskedet samtidigt som bygglovsbeskedet.

Vänta in startbeskedet

Innan du börjar med ditt projekt behöver du ha fått ett startbesked från oss. Om ditt projekt är av enklare sort så kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Vad kostar det?

Avgiften baseras på den taxa som är antagen av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida