Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tillsyn

Tillsyn är en granskning i efterhand som vi gör för att eventuella överträdelser ska rättas så att lagen följs. Det kan handla om olovlig byggnation, ovårdad tomt, förfallna byggnadsverk eller bristande tillgänglighet på allmänna platser. Stadsbyggnadsnämnden har ansvar för att se över allt som byggs i Karlstads kommun. De säkerställer också att strandskyddet inte bryts. Syftet med tillsynen är att vi ska får bra byggnader och en stad som är både vacker, säker och hälsosam att vara i.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Varför görs tillsyn?

Stadsbyggnadsnämnden gör tillsyn för att se till att lagar och regler följs. Tillsynen sker efter anmälan eller på eget initiativ enligt kommunens tillsynsplan.

Syftet med tillsynen är att vi ska får bra byggnader och en stad som är både vacker, säker och hälsosam att vara i.

Så gör du en tillsynsanmälan

Det finns inga formella krav på hur en tillsynsanmälan ska utformas. Vi behöver information om vilken åtgärd du vill anmäla samt var åtgärden utförs eller är utförd. För att tillsynsanmälan ska upprättas så snabbt och korrekt som möjligt är det bra om vi får ett tydligt underlag från början.

Din anmälan bör innehålla

  • fastighetsbeteckning eller gatuadress för den fastighet som anmälan avser
  • beskrivning, så utförlig som möjligt, av vad anmälan avser
  • om du vet när åtgärden utfördes, om den pågår eller är avslutad
  • om du anser att det finns fara för säkerhet och hälsa.

Din anmälan kan också innehålla

  • fotografier, ritningar eller annat underlag som styrker din tillsynsanmälan och ger oss en uppfattning om omfattningen av åtgärden
  • övrig information som kan vara viktig för oss att känna till
  • dina kontaktuppgifter.

Du lämnar din anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen via e-post, brev eller telefon:
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Adress: Karlstads kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
651 84 Karlstad
Telefon: 054-540 00 00

Tänk på att skriftlig information blir allmän handling. Alla uppgifter eller handlingar du lämnar i din tillsynsanmälan blir offentliga. Det betyder att alla har möjlighet att ta del av dem. Om du av någon anledning vill vara anonym är det viktigt att du inte lämnar några uppgifter som kan spåras till dig, då de inte kan tas bort i efterhand. Väljer du att vara anonym så kan vi inte återkoppla till dig i ärendet.

Områden för tillsyn

Strandskyddet finns för att säkerställa att vi alla har tillgång till våra stränder och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växter som finns vid vattnet och på land runt omkring. Inom strandskyddat område får inte byggnader, anläggningar eller anordningar byggas, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.

När nämnden misstänker att någon brutit mot reglerna om strandskydd startas en utredning. Visar det sig att åtgärden strider mot reglerna får personen möjlighet att ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan dispens ges, men ibland tillåter inte regelverket det. Om dispens inte kan ges beslutar nämnden om ett föreläggande om rättelse. Det är ett beslut som berättar vad som måste rättas till.

Kommunen är skyldig att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige. Åklagaren avgör om den otillåtna handlingen är tillräckligt allvarlig för att möjligen vara brottslig. I slutänden är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott.

Kommunen kan alltid begära att felet rättas till, oavsett om det är ett brott eller inte.

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har utförts utan tillstånd ska stadsbyggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om det inte går att ge tillstånd för åtgärden i efterhand.

Om åtgärden kan ges tillstånd i efterhand ska nämnden även pröva frågan om byggsanktionsavgift. Om åtgärden däremot inte kan ges tillstånd i efterhand kan nämnden begära att åtgärden tas bort eller återställs.

Tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för trafiken inte uppstår. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att sikten är fri vid utfarter och korsningar.

Vid en utfart ska fastighetsägaren se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 centimeter inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gata eller gångbana.

Ligger huset vid en korsning ska fastighetsägaren se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 centimeter över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om huset ligger vid gång- eller cykelväg.

Tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppstår. Kraven gäller för bebyggda och obebyggda tomter.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att hålla sin fastighet i vårdat skick.

Ett byggnadsverk (byggnad eller annan anläggning) ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att hålla sin fastighet i vårdat skick.

Det krävs bygglov för att helt eller delvis ändra användningen av en byggnad. I första hand är det byggnadens senaste faktiska användning, pågående användning eller den senast kända användning som är avgörande för om bygglov behövs. I andra hand är det den användning som byggnaden senast har fått bygglov för som avgör.
Exempel på tillsynsärende kan vara att en restaurang inretts i en tidigare kontorslokal eller att ett bostadshus omvandlats till hotell.

Det krävs bygglov för att inreda ytterligare bostad eller ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri. Ett exempel kan vara att en stor bostad/bostadslägenhet delas upp till flera mindre enskilda bostäder.

Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. På allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde ska hinder som är enkla att avhjälpa åtgärdas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Ägaren till en hiss, rulltrappa eller annan anordning så som till exempel linbanor, liftar och motordrivna portar, ska se till att den drivs, sköts och underhålls på ett sätt så att den är säker att använda, sköta och kontrollera. I ansvaret ingår att se till att kontroller görs regelbundet. När och hur ofta kontroll ska genomföras framgår av Boverkets föreskrifter.

Syftet med obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Den som äger en byggnad ansvarar för att obligatorisk ventilationskontroll, OVK, utförs regelbundet i enlighet med gällande bestämmelser. Byggnadens ägare ansvarar för att vidta de åtgärder som behövs för att ventilationssystemet fungerar, underhålls och att åtgärda fel och brister som upptäcks vid en besiktning. När och hur ofta OVK ska genomföras framgår ur Boverkets föreskrifter.

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå i flerbostadshus.

Syftet är att skapa en medvetenhet om energianvändningen genom sänkt innetemperatur (IMD värme) och minskad användning av tappvarmvatten (IMD tappvarmvatten).

Du som äger ett flerbostadshus ansvarar för att installera mätare för att värme och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå. Kravet gäller de byggnader som har sämst energiprestanda där primärenergitalet överstiger 200 kWh/m2.

För åtgärder som inte kräver lov kan det ändå behövas en anmälan. Tillsyn bedrivs när en sådan anmälan inte prövats eller att de tekniska egenskapskraven inte följts, så som tillgänglighets- eller brandskyddskrav.

Ett exempel är ingrepp som gjorts i ett byggnadsverks bärande konstruktion eller installation och ändring av en hiss. Åtgärder som inte kräver lov ska följa detaljplan vilket innebär att tillsyn kan bedrivas mot lovbefriade åtgärder såsom pergolas, altandäck och liknande byggnadsverk som uppförs i strid mot detaljplan.

Påföljder

När en fastighetsägare eller verksamhetsutövare väljer att inte åtgärda eller rätta frivilligt kan stadsbyggnadsnämnden använda olika verktyg för att se till att lagen och föreskrifter följs.

Förbud

Stadsbyggnadsnämnden kan, under vissa förutsättningar, besluta om förbud mot fortsatt arbete, åtgärd eller användning om det har skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av stadsbyggnadsnämndens tillsyn. Ett förbud kan förenas med vite.

Förelägganden

Stadsbyggnadsnämnden kan genom ett åtgärdsföreläggande besluta att en ansvarig ska vidta en åtgärd som den enligt lag är skyldig att göra. Det kan till exempel handla om att åtgärda brister i tillgänglighet.

Stadsbyggnadsnämnden kan genom ett rättelseföreläggande förmå en ägare att rätta eller ta bort något man uppfört eller genomfört i strid med lagen, eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Det kan till exempel handla om att en byggherre inte följer det givna bygglovet.

Det finns ytterligare typer av föreläggande som stadsbyggnadsnämnden kan besluta om. Så som rivningsföreläggande, lovföreläggande och föreläggande om underhållsutredning.

Ett föreläggande kan förenas med vite.

Byggsanktionsavgift

Vid överträdelser mot krav på bygglov, startbesked eller slutbesked ska byggsanktionsavgift tas ut. I plan- och byggförordningen anges vilka överträdelser som lagstiftaren har ansett att det ska tas ut byggsanktionsavgift för och hur dessa avgifter ska beräknas med prisbasbelopp (PBB) som grund. Det är stadsbyggnadsnämnden som beslutar om byggsanktionsavgift.

Efter stadsbyggnadsnämndens beslut skickas en faktura på byggsanktionsavgiften med 60 dagars betalningstid. Om man inte har möjlighet att betala fakturan i tid ska ekonomiavdelningen kontaktas. Det finns då möjlighet till avbetalningsplan eller anstånd.

Sidan uppdaterad: 2024-03-04

Hittade du det du sökte på sidan?