Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bygga eller glasa in altan,
veranda eller balkong

Om du ska bygga en altan eller veranda med väggar eller tak behöver du söka bygglov. Även att glasa in altan eller balkong kräver bygglov.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Behöver jag bygglov?

Ja. Om du vill glasa in en befintlig altan behöver du söka bygglov, du kan behöva bygglov även om altanen inte kommer att ha ett tak.

Undantag

Trädäck kallas i bygglagstiftningen för altaner. Dessa kan anläggas på marken utan bygglov, men ibland blir de ändå höga om man har en lutande tomt.

Följande kriterier gäller för att en altan ska få byggas utan bygglov:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering.
 • Altanen får inte byggas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Vid ett en- eller tvåbostadshus får du bygga ett skärmtak utan bygglov under vissa förutsättningar. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Det är högst 15 kvadratmeter.
 • Det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
 • Det ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Att skärmtak inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

En- eller tvåbostadshus får du bygga till med en liten balkong. Storleken avgörs från fall till fall beroende på hur huset ser ut. En sådan balkong får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannes godkännande. Kom ihåg att om du installerar en ny dörr i anslutning till balkongen kan dörren kräva bygglov som ändring av husets yttre utseende. Balkongen får heller inte strida mot detaljplanens bestämmelser.

Om området eller byggnader är utpekade som värdefulla ur arkitektonisk, historisk eller konstnärlig synpunkt så kanske undantagen för balkonger, skärmtak och trädäck inte gäller på din fastighet.

Undantagen gäller inte heller om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser bestämt att lov krävs.

Om du är osäker på undantagen

Hör av dig till oss om du är osäker på om något av undantagen gäller för ditt bygge.

Kom ihåg att alltid följa Boverkets regler

Vid alla byggnadsarbeten du gör så ska kraven som finns i Boverkets bygg- och konstruktionsregler följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan.

Bygga inom detaljplanerat område

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller inte. En detaljplan reglerar byggrätten som bestämmer hur området får bebyggas och avgör byggnadernas

 • maxstorlek
 • maxhöjd
 • utseende
 • placering.

Vilka handlingar ska jag skicka med?

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig.

Ritningarna måste vara scannade digitala kopior eller inskickade på papperskopior med tydliga kontraster. Foto eller ritningar på rutat papper är därför inte godkänt.

Du behöver skicka in följande ritningar

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska det framgå alla befintliga byggnader, vart inglasningen på huset sker, avstånd till intilliggande byggnader och mått på den del som glasas in. Situationsplanen ska vara ritad på kommunens eller Lantmäteriets kartunderlag. Situationsplan kan skapas på gi.karlstad.se/tomtkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna.
 • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör och mått på inglasningen. På fasadritningarna ska väderstreck anges.
 • Sektionsritning i skala 1:100 (gäller inte vid inglasning). Sektionsritningen ska visa rumshöjd, takvinkel, sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG), eventuell skorsten och byggnadens höjd.

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Om du ska glasa in balkonger på ett flerbostadshus behöver du även fastighetsägarens tillstånd.

Behöver jag anlita en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver inte en kontrollansvarig för att bygga ny eller glasa in befintlig balkong på ett enbostadshus. Kontrollansvarig behövs om det gäller ett flerbostadshus. Är du osäker på om din byggnation kräver en kontrollansvarig eller inte, hör av dig till Kontaktcenter.

Om du behöver en kontrollansvarig behöver du skicka med en blankett för kontrollansvarig i din bygglovsansökan.

Om du inte behöver en kontrollansvarig behöver du ändå göra en kontrollplan. Kontrollplanen kan du med fördel skicka in i samband med bygglovsansökan.

Behöver jag söka strandskyddsdispens?

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Kontaktcenter.

Hur ansöker jag?

Du ansöker eller gör anmälan via vår e-tjänst. Där bifogar du samtidigt dina handlingar digitalt.

Ansök eller anmäl via e-tjänst

I e-tjänsten guidar vi dig genom processen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett mejl eller sms så fort något händer och sen får du ditt besked i e-tjänsten.

Logga in med BankID och följ stegen.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Hur lång tid tar det?

10 veckor för lov

Normal handläggningstid för bygglov är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

Enklare bygglovsärenden har kortare handläggningstid

Beslut om enklare bygglovsärenden tas inom fyra veckor från det att du lämnat in kompletta ansökningshandlingar.

Vänta in startbeskedet

Innan du börjar med ditt projekt behöver du ha fått ett startbesked från oss. Om ditt projekt är av enklare sort så kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Sidan uppdaterad: 2024-05-07

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida