Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tillbyggnad på befintlig byggnad

Om du ska bygga till ett en- eller tvåbostadshus behöver du bygglov.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Behöver jag bygglov?

Ja. För tillbyggnad på en- och tvåbostadshus behöver du bygglov.

Undantag

Om din tillbyggnad är upp till 15 kvadratmeter kan det räcka att du gör en anmälan. Det gäller om tillbyggnaden följer reglerna för attefallshus.

Det finns inget enkelt svar på vad som krävs när du ska bygga takkupor. Om det ska vara bygglov eller anmälan beror på antal kupor, om det finns takkupor sedan tidigare och om bygget innebär ingrepp i bärande konstruktion.

Om du är osäker på undantagen

Hör av dig till oss om du är osäker på om något av undantagen gäller för ditt bygge.

Kom ihåg att alltid följa Boverkets regler

Vid alla byggnadsarbeten du gör så ska kraven som finns i Boverkets bygg- och konstruktionsregler följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan.

Bygga inom detaljplanerat område

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller inte. En detaljplan reglerar byggrätten som bestämmer hur området får bebyggas och avgör byggnadernas

  • maxstorlek
  • maxhöjd
  • utseende
  • placering.

Vilka handlingar ska jag skicka med?

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska godkänna dem. Har du inte kunskap själv att göra ritningarna behöver du anlita någon som jobbar med ritningar som kan hjälpa dig.

Ritningarna måste vara scannade digitala kopior eller inskickade på papperskopior med tydliga kontraster. Foto eller ritningar på rutat papper är därför inte godkänt.

Du behöver skicka in följande ritningar

  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska alla nya och befintliga byggnader, tillbyggnadens avstånd till tomtgränser samt tillbyggnadens mått framgå. Situationsplanen ska vara ritad på kommunens eller Lantmäteriets kartunderlag. Situationsplan kan skapas på gi.karlstad.se/tomtkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna. Skraffera/fyll tillbyggnadens väggar så att de framgår tydligt. Ange rummets funktion och area samt visa gärna ett förslag på möblering.
  • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges.
  • Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritningen ska visa våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Vart sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Behövs vid tillbyggnader större än 40 kvadratmeter. Den kontrollansvariga hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök och samråd. Kontrollansvarig skriver sedan det utlåtande som är underlag för stadsbyggnadsförvaltningens slutbesked.

Själva kontrollplanen behöver inte lämnas in i samband med ansökan utan kan kompletteras senare.

Behöver jag anlita en kontrollansvarig?

Endast vid tillbyggnader större än 40 kvadratmeter. För att du ska vara säker på att du har en kontrollansvarig som kan hjälpa dig med ditt projekt och med kontrollplanen så bör du anlita en kontrollansvarig i god tid. Kontrollansvarig kan läggas till när du söker bygglovet. Kontrollansvarig kan också läggas till senare i e-tjänsten.

Behöver jag söka strandskyddsdispens?

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Kontaktcenter.

Hur ansöker eller anmäler jag?

Du ansöker via vår e-tjänst eller med en pappersblankett. I ansökan bifogar du dina handlingar, antingen digitalt eller med blankett via brev.

Ansök eller anmäl via e-tjänst

I e-tjänsten guidar vi dig genom ansökningsprocessen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett mejl eller sms så fort något händer och sen får du ditt besked i e-tjänsten.

10 veckor för lov

Normal handläggningstid för bygglov är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

4 veckor för anmälan

Normal handläggningstid för anmälan är upp till fyra veckor från det att du lämnat in en komplett anmälan.

Enklare bygglovsärenden har kortare handläggningstid

Beslut om enklare bygglovsärenden ska tas inom fyra veckor från det att du lämnat in kompletta ansökningshandlingar.

Vänta in startbeskedet

Innan du börjar med ditt projekt behöver du ha fått ett startbesked från oss. Om ditt projekt är av enklare sort så kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Sidan uppdaterad: 2024-05-07

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida