Tillbyggnad på befintlig byggnad

Om du ska bygga till ett en- eller tvåbostadshus behöver du bygglov.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Behöver jag bygglov?

Ja. För tillbyggnad på en- och tvåbostadshus behöver du bygglov.

Undantag

Om din tillbyggnad är upp till 15 kvadratmeter kan det räcka att du gör en anmälan. Det gäller om tillbyggnaden följer reglerna för attefallshus.

Det finns inget enkelt svar på vad som krävs när du ska bygga takkupor. Om det ska vara bygglov eller anmälan beror på antal kupor, om det finns takkupor sedan tidigare och om bygget innebär ingrepp i bärande konstruktion.

Om du är osäker på undantagen

Hör av dig till oss om du är osäker på om något av undantagen gäller för ditt bygge.

Kom ihåg att alltid följa Boverkets regler

Vid alla byggnadsarbeten du gör så ska kraven som finns i Boverkets bygg- och konstruktionsregler följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan.

Bygga inom detaljplanerat område

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller inte. En detaljplan reglerar byggrätten som bestämmer hur området får bebyggas och avgör byggnadernas

 • maxstorlek
 • maxhöjd
 • utseende
 • placering.

Vilka handlingar ska jag skicka med?

Om tillbyggnaden du ska göra är väldigt stor eller om gränsförhållandena är oklara så ska du bifoga en nybyggnadskarta.

Nybyggnadskartan beställer du från lantmäteriavdelningen via vår e-tjänst. Vi gör kartan på beställning, och det kan därför ta några veckor innan du får den. Eftersom kartan ska bifogas med din ansökan bör du beställa den minst en månad innan du ska lämna in din ansökan.

Karlstads kommun accepterar endast nybyggnadskartor framställda av kommunens lantmäteriavdelning.

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska godkänna dem. Har du inte kunskap själv att göra ritningarna behöver du anlita någon som jobbar med ritningar som kan hjälpa dig.

Ritningarna måste vara scannade digitala kopior eller inskickade på papperskopior med tydliga kontraster. Foto eller ritningar på rutat papper är därför inte godkänt.

Du behöver skicka in följande ritningar

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska alla nya och befintliga byggnader, tillbyggnadens avstånd till tomtgränser samt tillbyggnadens mått framgå. Situationsplanen ska vara ritad på kommunens eller Lantmäteriets kartunderlag. Beställ kartunderlag här.
 • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna. Skraffera/fyll tillbyggnadens väggar så att de framgår tydligt. Ange rummets funktion och area samt visa gärna ett förslag på möblering.
 • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges.
 • Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritningen ska visa våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Vart sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

//FORMATERAD LISTA MED DOKUMENT LÄGG IN DOKUMENTLÄNKAR

Exempelritningar

 • Situationsplan för tillbyggnad
 • Plan- och sektionsritning för tillbyggnad
 • Fasadritning för tillbyggnad

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Behövs vid tillbyggnader större än 40 kvadratmeter. Den kontrollansvariga hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök och samråd. Kontrollansvarig skriver sedan det utlåtande som är underlag för stadsbyggnadsförvaltningens slutbesked.

Själva kontrollplanen behöver inte lämnas in i samband med ansökan utan kan kompletteras senare.

Behöver jag anlita en kontrollansvarig?

Endast vid tillbyggnader större än 40 kvadratmeter. För att du ska vara säker på att du har en kontrollansvarig som kan hjälpa dig med ditt projekt och med kontrollplanen så bör du anlita en kontrollansvarig i god tid.

Behöver jag söka strandskyddsdispens?

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Kontaktcenter.

Hur ansöker eller anmäler jag?

Du ansöker via vår e-tjänst eller med en pappersblankett. I ansökan bifogar du dina handlingar, antingen digitalt eller med blankett via brev.

Ansök eller anmäl via e-tjänst

I e-tjänsten guidar vi dig genom ansökningsprocessen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett mejl eller sms så fort något händer och sen får du ditt besked i e-tjänsten.

10 veckor för lov

Normal handläggningstid för bygglov är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

4 veckor för anmälan

Normal handläggningstid för anmälan är upp till fyra veckor från det att du lämnat in en komplett anmälan.

Enklare bygglovsärenden har kortare handläggningstid

Beslut om enklare bygglovsärenden ska tas inom fyra veckor från det att du lämnat in kompletta ansökningshandlingar.

Vänta in startbeskedet

Innan du börjar med ditt projekt behöver du ha fått ett startbesked från oss. Om ditt projekt är av enklare sort så kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Taggar för sidan

Bygga nytt, ändra eller riva
Bygglov

Sidan uppdaterad: 2024-02-19

5 Mars 2024