Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ändra invändigt

Om du bygger om inne i en befintlig byggnad kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Till exempel vid ändrad användning från förråd till bostad eller om du ändrar i bärande konstruktioner.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Behöver jag bygglov?

Ja. Om du tänker inreda en lokal eller bostad i ett utrymme som använts för något annat tidigare så krävs bygglov. Detta gäller också om byggnaden helt byter användningssätt.

Undantag

I ett enbostadshus kan du under vissa förutsättningar inreda en bostad till utan ett bygglov. Däremot krävs att du gör en anmälan.

För att inreda ytterligare en bostad utan bygglov krävs att

 • det finns ett befintligt enbostadshus
 • bostaden inte inreds i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
 • ändringen inte genomförs inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • åtgärden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Anmälan och ett startbesked kan behövas om den ändring du ska göra påverkar

 • planlösningen väsentligt
 • en bärande konstruktion
 • brandskyddet
 • tillgängligheten
 • ventilationen

Icke bärande innerväggar i villor får flyttas och ändras utan varken lov och anmälan.

Om du är osäker på undantagen

Hör av dig till oss om du är osäker på om något av undantagen gäller för ditt bygge.

Kom ihåg att alltid följa Boverkets regler

Vid alla byggnadsarbeten du gör så ska kraven som finns i Boverkets bygg- och konstruktionsregler följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan.

Vilka handlingar ska jag skicka med?

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska godkänna dem. Har du inte kunskap själv att göra ritningarna behöver du anlita någon som jobbar med ritningar som kan hjälpa dig.

Ritningarna måste vara scannade digitala kopior eller inskickade på papperskopior med tydliga kontraster. Foto eller ritningar på rutat papper är därför inte godkänt.

Du behöver skicka in följande ritningar

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. Krävs endast när ombyggnationen görs på en stor fastighet. På ritningen ska ändringen vara tydlig. Situationsplanen ska vara ritad på kommunens eller Lantmäteriets kartunderlag. Beställ kartunderlag här.
 • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna. Entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det innebär bland annat att det på entréplanet ska finnas plats för kök, wc/dusch, plats för vistelse och avskild sovplats. Ett förslag på möblering ska redovisas.
 • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå om de invändiga ändringarna innefattar nya fönster eller dörrar. Väderstreck ska anges.
 • Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritningen ska visa våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Vart sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Behöver jag anlita en kontrollansvarig?

Eventuellt, det beror på hur stor din ombyggnation är. Kontakta oss för att stämma av vad som gäller för ditt projekt. Kontrollansvarig kan läggas till när du söker bygglovet. Kontrollansvarig kan också läggas till senare i e-tjänsten.

Bygga inom detaljplanerat område

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller inte. En detaljplan reglerar byggrätten som bestämmer hur området får bebyggas och avgör byggnadernas

 • maxstorlek
 • maxhöjd
 • utseende
 • placering.

Vad gäller för tillgängligheten?

Tänk på att ditt hus måste vara tillgängligt för personer med funktionsvariationer. Det gäller även om ingen som ska bo i huset har dessa behov i dagsläget. Läs mer i Bygglovsalliansens folder:

Hur ansöker jag?

Du ansöker via vår e-tjänst eller med en pappersblankett. I ansökan bifogar du dina handlingar, antingen digitalt eller med blankett via brev.

Ansök via e-tjänst

I e-tjänsten guidar vi dig genom ansökningsprocessen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett mejl eller sms så fort något händer och sen får du ditt besked i e-tjänsten.

10 veckor för lov

Normal handläggningstid för bygglov är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

4 veckor för anmälan

Normal handläggningstid för anmälan är upp till fyra veckor från det att du lämnat in en komplett anmälan.

Enklare bygglovsärenden har kortare handläggningstid

Beslut om enklare bygglovsärenden ska tas inom fyra veckor från det att du lämnat in kompletta ansökningshandlingar.

Vänta in startbeskedet

Innan du börjar med ditt projekt behöver du ha fått ett startbesked från oss. Om ditt projekt är av enklare sort så kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Sidan uppdaterad: 2024-05-07

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida