Bekämpningsmedel

För att skydda människor, djur och miljön finns det regler om hur hantering av bekämpningsmedel får gå till. Vissa medel får du bara använda om du har särskild utbildning. Vissa platser får bara besprutas om miljöförvaltningen har godkänt det.

Alla bekämpningsmedel är mer eller mindre farliga för hälsan och miljön, därför är det viktigt att du funderar över om du verkligen behöver använda dig av kemiska bekämpningsmedel och att du undviker dem när det är möjligt.

Vem får använda bekämpningsmedel?

Du får bara använda bekämpningsmedel som är godkända av kemikalieinspektionen. De delas in i tre behörighetsklasser, med olika krav.

 • Klass 3: får användas av alla.
 • Klass 2: du ska vara minst 18 år och genomgå en sprutförarkurs minst vart femte år (kurserna arrangeras av länsstyrelsen).
 • Klass 1: förutom klass 2-kraven krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Växtskyddsmedel får inte användas på vissa platser

På dessa platser är det förbjudet att använda växtskyddsmedel:

 • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Inom dessa områden får klass 3 medel användas.

Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde kräver tillstånd

Mer information om Karlstads kommuns vattenskyddsområden.

Spill och avfall

Om du upptäcker att bekämpningsmedel har läckt ut eller riskerar att läcka ut ska du meddela räddningstjänsten omedelbart. Om det har läckt ut ska du även kontakta markägaren och miljöförvaltningen. Rester av bekämpningsmedel är farligt avfall och ska hanteras separerat från annat avfall.

Dokumentera bekämpningen i en journal

All yrkesmässig bekämpning ska dokumenteras i en så kallad sprutjournal. Journalen måste sparas i minst tre år. Säkert växtskydd har exempel på en sprutjournal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och handledning för hur den ska fyllas i.

Skyddsavstånd behövs

Vid all bekämpning ska du ha ett skyddsavstånd mellan det som ska bekämpas och det som kan ta skada av bekämpningsmedlet. De skyddsavstånd som du använt vid spridningen ska dokumenteras i sprutjournalen.

Fast skyddsavstånd

Det grundavstånd som alltid ska användas kallas fast markanpassat skyddsavstånd. Det ska ge ett skydd mot marktransport av bekämpningsmedel. Avstånden är de samma år från år och kan gärna ritas in på en karta som bifogas sprutjournalen. Observera att andra eller hårdare krav kan ställas vid anmälningar eller ansökan om tillstånd.

Du bör minst hålla följande fasta skyddsavstånd:

 • 2 meter till öppna diken, dagvatten- och dräneringsbrunnar,
 • 6 meter till sjöar, vattendrag och andra öppna vattenytor som är markerade som sådana på den topografiska kartan, skala 1:50 000,
 • 12 meter till dricksvattenbrunnar.

Anpassade skyddsavstånd

Skyddsavståndet varierar beroende på hur det blåser, vilken temperatur det är och vilken utrustning du har.

Säkert växtskydd erbjuder appen Hjälpredan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som stöd för att göra rätt enligt lagstiftningen. Webbplatsen har också information om anpassat skyddsavstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så här förvarar du bekämpningsmedel

Du bör förvara bekämpningsmedel i ett låst, välventilerat och frostfritt utrymme. Du bör även ha en varningsskylt på dörren. Utrymmet ska vara väl invallat så att eventuella läckage inte kan komma ut i miljön. Kemikalier som kan reagera med varandra ska inte förvaras i samma invallning. Du bör även ha en förteckning över alla bekämpningsmedel som du förvarar.

Så här fyller du på en besprutningsspruta

Besprutningssprutan ska fyllas på i fält eller på en biobädd. Om påfyllningen sker i fält ska du hålla ett skyddsavstånd på minst 30 meter till brunnar, diken, vattendrag och sjöar. Vatten till sprutan får inte tas direkt från vattendrag om det finns risk för att tillblandad vätska kan gå baklänges ut i vattendraget.

På ytor med möjlighet till uppsamling av växtskyddsmedlet eller på biobädd eller motsvarande ytor gäller istället 15 meters skyddsavstånd. Observera att andra eller hårdare krav kan ställas vid anmälningar eller ansökan om tillstånd.

Tänk på det här när du använder bekämpningsmedel

Det finns mycket att tänka på när du använder bekämpningsmedel, till exempel:

 • bespruta behovsanpassat
 • använd så låg dos som möjligt
 • använd om möjligt avdriftsreducerande utrustning
 • spruta i lugnt och svalt väder
 • använd så låg körhastighet på sprutan som möjligt
 • spruta inte om det finns risk för grundvattenförorening
 • var restriktiv med användning av bekämpningsmedel på jordar med låg mullhalt och hög vattenledande förmåga, liksom på marker med tunt jordlager över sprickig berggrund
 • rengör sprutan i fält eller på en biobädd
 • vattna inte marken de närmaste dagarna efter utförd bekämpning
 • undvik sena höstspridningar.


Taggar för sidan

Näringsliv och företagande

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

18 Juni 2024