Avsluta ditt uppdrag som god man eller förvaltare

Ditt uppdrag som god man eller förvaltare kan avslutas av olika anledningar.

Anledningar till att uppdraget som god man eller förvaltare avslutas

På din begäran

Underteckna och skicka in en skriftlig begäran, så kallat entledigande, via vår e-tjänst.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Beslut från tingsrätten

Tingsrätten kan besluta att ett godmanskap eller förvaltarskap inte längre behövs. Det innebär att ditt uppdrag som ställföreträdare för den huvudmannen avslutas.

Beslut från överförmyndarnämnden

Anser nämnden att du inte längre är lämplig att sköta uppdraget kan nämnden entlediga dig. Det kan bland annat bero på att du blandat ihop dina och huvudmannens pengar, vårdslöshet, att du själv har skulder hos kronofogden eller någon omständighet som gör att nämnden inte längre bedömer dig som lämplig.

Huvudmannen avlider

Om huvudmannen avlider upphör uppdraget automatiskt samma dag som dödsfallet och dödsboet tar över ansvaret. Det är viktigt att du direkt meddelar oss på att huvudmannen
avlidit och vem som ansvarar för dödsboet. Din sista uppgift är att lämna in en sluträkning för uppdraget.

Frågor och svar om avslut av uppdrag

Även om du har begärt ditt entledigande måste du, enligt föräldrabalken, vara kvar i uppdraget fram till dess att en ny ställföreträdare förordnats.

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd har som mål att du som begär ditt entledigande ska få avsluta ditt uppdrag senast fem månader efter du lämnat in din begäran.

Du kan underlätta rekrytering av din ersättare genom att:

  • lämna egna förslag på ny ställföreträdare.
  • fråga huvudmannen och personer i hens närhet om de har förslag.
  • underlätta ett första möte med en ny ställföreträdare och huvudmannen.

När du fått kännedom om dödsfallet ska du omgående kontakta närmaste anhöriga som får informera övriga berörda. Ditt uppdrag har nu upphört och ansvaret övergår till de närmaste anhöriga, det vill säga till dödsboet. Det behövs inget beslut från tingsrätten.

Om varken du eller personal på boende eller hemtjänst känner till några anhöriga ska du anmäla förhållandet till socialförvaltningen. Detsamma gäller om du inte lyckas få kontakt med någon anhörig. Socialförvaltningen får då hantera de delar som är knutna till dödsfallet och dödsboets avveckling.

Saknas tillgångar i dödsboet ska socialförvaltningen enligt gällande regler upprätta en så kallad dödsboanmälan. Den ersätter bouppteckningen och även arvskiftet. När anhöriga saknas sköter socialförvaltningen även bouppteckning och ser till att den avlidne begravs.

Saknas anhöriga till den avlidne inträder allmänna arvsfonden som dödsbodelägare.

Som ställföreträdare ska du även informera överförmyndaravdelningen om att huvudmannen avlidit. Inom några dagar kommer du att få ett brev från överförmyndaravdelningen om att du inom en månad ska inkomma med sluträkning. Du ska även uppge:

  • namn på den som sköter upprättandet av bouppteckningen,
  • vilka som är dödsbodelägare,
  • vem som är behörig att förvalta dödsboets medel.

Det är viktigt för att du ska få ditt arvode utbetalt.

Efter att huvudmannen avlidit kan du som god man på uppdrag av dödsboet eller socialförvaltningen vara till stor hjälp. Det kan till exempel handla om att:

  • Betala hyra, skatter, begravning med mera som en skyddsåtgärd fram tills anhöriga påträffas.
  • Lämna över räkningar till banken som betalar från den avlidnes konto.
  • Om det finns minsta tvekan att huvudmannens tillgångar täcker kostnaderna på grund av dödsfallet ska inga räkningar betalas.

Observera att detta arbete ligger utanför ditt tidigare uppdrag som ställföreträdare. Det ska därför inte redovisas till överförmyndaravdelningen. Det utgår inte heller något arvode från överförmyndaravdelningen för detta. Uppdraget ska i stället redovisas till uppdragsgivaren som också ansvarar för eventuellt arvode.

När du lämnat in sluträkningen och den är granskad skickas redovisningshandlingarna till dödsboet för genomgång. Dödsbodelägarna har då tre år på sig från det datum de kvitterade ut redovisningshandlingarna att eventuellt ifrågasätta redovisningen inför domstol.

Under dessa tre år kan dödsbodelägarna kräva att få ta del av samtliga verifikationer. I ett sådant fall ska du uppvisa alla verifikationer, men inte lämna dem ifrån dig. När de tre åren har gått ska även verifikationerna överlämnas till dödsbodelägarna.

Eventuellt arvode för arbete efter huvudmannens död får du begära av dödsboet. Det är viktigt att du kommer överens med dödsboet innan du utför några uppgifter. Bestäm vilka uppgifter du ska utföra och hur mycket du ska få betalt för att du utför uppgifterna.

Överförmyndaravdelningen betalar inte ut något arvode för arbete som en tidigare god man eller förvaltare utför efter huvudmannens död.

Taggar för sidan

God man, förvaltare, förmyndare

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024