Grävtillstånd

Om du ska gräva eller borra i mark som ägs av kommunen behöver du ett grävtillstånd. Du behöver vara insatt i kommunens regler för grävning. För att få lägga rör och ledningar i kommunens mark behöver du ett markavtal.

Vilka tillstånd behöver du?

Det finns flera olika tillstånd som du kan behöva beroende på vad du ska göra, exempelvis tillstånd för att ta ner träd, bygglov, tillstånd att gräva i förorenad mark eller om du ska gräva ner något ska du kontakta teknik- och fastighetsförvaltningen för rådgivning.

Tänk också på att du måste söka tillstånd hos samtliga markägare och ledningsägare som berörs av ditt arbete, informationen på denna sida gäller enbart kommunens mark.

 

Ansök och invänta tillstånd innan du börjar gräva eller borra

  1. Börja med att ta reda på vilken sorts mark du vill ansöka om grävtillstånd för. Om arbetet helt eller delvis ska utföras på kvartersmark eller naturmark måste du teckna ett särskilt avtal om nyttjanderätt innan grävarbetet får starta. Kommunen tar i dessa fall ut en avgift för användande av marken. Kontakta teknik- och fastighets-förvaltningen om du vill gräva i kvartersmark eller naturmark.

  2. Gäller din ansökan gatumark ska du skicka in en ansökan. Innan du börjar borra eller gräva ska du som ledningsägare alltid göra en ansökan eller anmälan till kommunen och invänta tillstånd. Kommunen vill få in ansökningar för alla planerade arbeten, oavsett syfte eller omfattning. Ansökan ska lämnas in senast fyra veckor innan start.

  3. Gäller din ansökan allmän platsmark ska du söka markupplåtelse hos Polisen. Du kan ringa polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 om du har frågor. Kommunen tar ut en avgift för uppställning på kommunal mark.

  4. Behöver du en TA-plan? Om grävarbetet ska utföras i gatumiljö och påverkar framkomligheten för trafikanter ska alltid en trafikanordningsplan.
    Länk ansökan Polisen

  5. När arbetet är slutfört måste du som ledningsägare göra en slutanmälan. Ledningsägaren är ansvarig för att återställa till ursprungligt skick. Asfaltering beställs av kommunens avtalspart.

Ansökan för att gräva i kommunal mark

Slutanmälan efter avslutat grävarbete

Taxor och avgifter

Klicka på länken och välj Trafik och gator - Trafik och infrastruktur så hittar du taxor och avgifter för att borra och gräva i kommunens mark.

Taggar för sidan

Gator

Sidan uppdaterad: 2023-06-19

3 Oktober 2023