Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lokala föreskrifter, ordningsregler, reglementen och avgifter

Här hittar du bestämmelser som rör både dig som invånare och själva beslutsfattandet i kommunen. Det kan handla om allt från torghandelsföreskrifter till reglementen för kommunens nämnder.

Kommunens verksamheter styrs av olika lagar

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag samt plan- och bygglagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Kommunen utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och anpassas efter lokala förhållanden. Enligt kommunallagen ska gällande kommunala föreskrifter finnas samlade och tillgängliga på kommunens webbplats.

Karlstads kommuns författningssamling

I Karlstads kommuns författningssamling finns reglementen för arbetsordningar, bolagsordningar, lokala ordningsföreskrifter, bestämmelser om taxor och avgifter samt föreskrifter för renhållning, torghandel och hälsoskydd. Alla dokument är godkända av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna.

Kommunfullmäktiges lokala föreskrifter och taxor

Här hittar du kommunfullmäktiges lokala föreskrifter och taxor.

I Sverige finns lagar som gäller exempelvis trafik, miljö, ordning och säkerhet. De flesta kommuner har dessutom lokala regler, så kallade föreskrifter, som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet för kommunens invånare. Det är kommunfullmäktige som beslutar om lokala föreskrifter. Om du medvetet eller genom slarv bryter mot reglerna kan du polisanmälas och bli dömd att betala penningböter.

Kommunala reglementen

Arbetet i kommunfullmäktige styrs av en arbetsordning medan de andra nämndernas ansvar och uppgifter styrs av reglementen.

Bolagsordningar och ägardirektiv

Karlstads kommun äger, helt eller delvis, ett antal bolag. Bolagsordningarna och ägardirektiven är sorterade på respektive bolag.

Stadgar stiftelser

Vill du ta del av stadgar för stiftelser där Karlstads kommun är en part, kontakta Kontaktcenter.

Övriga dokument

Vill du ta del av fler styrande dokument som rör Karlstads kommuns verksamheter för Karlstadsborna, kontakta Kontaktcenter.


Sidan uppdaterad: 2024-04-23

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida