Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kommunens organisation

Karlstads kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och bolag. Här finns information om dem och om hur kommunen styrs.

Ansvar för mycket samhällsservice

Karlstads kommun har hand om mycket samhällsservice. En del uppgifter måste alla kommuner göra enligt lag, andra är frivilliga. Det är kommunen som till exempel ser till att:

  • alla får vatten i kranen
  • att det finns trygga och stimulerande boenden för äldre
  • att vi har bra cykelbanor
  • att vi har skolor där eleverna kan känna sig trygga och utvecklas.

Kommunen bygger och planerar staden. Vi ser till att Karlstad är en stad för alla och en stad där det händer roliga saker. Till exempel inom musik, nöje och kultur.

Kommunfullmäktige styr kommunen

Karlstads kommun består av:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen
  • nämnder
  • förvaltningar
  • bolag.

Karlstads kommun är en politiskt styrd organisation. Den politiska ledningen i Karlstads kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De styr kommunen och har möte en gång i månaden. De utser styrelser och nämnder som ska ansvara för det löpande arbetet. Vart fjärde år väljer Karlstadsborna ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige.

Läs mer om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen bereder och genomför

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Den förbereder och genomför de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen består av politiker som utsetts av kommunfullmäktige.

Läs mer om kommunstyrelsen

Varje nämnd har sitt ansvarsområde

Karlstads kommun har 13 politiska nämnder, förutom kommunstyrelsen. Nämnderna består av förtroendevalda, som utses av kommunfullmäktige.

Varje nämnd har sitt ansvarsområde. Den bestämmer till exempel hur kommunens tjänstemän ska sköta förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg. Nämnden ska förverkliga de övergripande mål som fullmäktige beslutat för den.

Se alla nämnder i Karlstads kommun

En förvaltning till varje nämnd

Till varje nämnd hör en förvaltning. I förvaltningarna arbetar Karlstads kommuns cirka 7 500 anställda. Kommundirektören heter Ulrika K Jansson. Hon är högsta chef för de anställda i kommunen.

Förvaltningarnas anställda utför arbetet som de förtroendevalda fattat beslut om.

Karlstads kommuns förvaltningar

Politiker beslutar och tjänstepersoner utför

Politiker och tjänstepersoner har olika ansvarsområden och arbetsuppgifter.

Politikerna är valda av folket

Kommunens politiker är folkvalda. De väljs av invånarna vid de allmänna valen vart fjärde år. Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta. De kallas också förtroendevalda. Politikerna anger mål och riktlinjer för verksamheten. De tar beslut om vad som ska göras i kommunen. Besluten fattas i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Tjänstepersoner är anställda i kommunen

Tjänstepersoner är anställda i kommunen, bland annat som administratörer, verksamhetsutvecklare och chefer. Många är specialiserade inom olika yrkesområden. Tjänstepersoner bestämmer vad som ska göras för att uppnå det som politikerna beslutat om. De tar fram underlag, hanterar detaljfrågor och verkställer besluten.

Tjänstepersoner är alltså inte valda av folket. De är anställda, som vem som helst.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?