Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Revisorer

Kommunrevisorerna ska granska att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. De är en del av den demokratiska kontrollen.

Politiskt oberoende revisorer

Revisorerna i kommunrevisionen ska vara politiskt oberoende. De får inte ha några andra politiska uppdrag i kommunen. Det finns nio revisorer i Karlstads kommuns kommunrevision.

Ordförande är Per-Samuel Nisser.

Om kommunrevisorerna

Kommunrevisorerna granskar att kommunstyrelsen och nämnderna tar tillräckligt ansvar för att kontrollera sin egen verksamhet. Kontrollen av den egna verksamheten kallas intern kontroll.

Det är kommunfullmäktige som utser revisorerna. De utser även lekmannarevisorer, som ska granska de kommunala bolagen. Lekmannarevisorerna är ett komplement till yrkesrevisorerna. De granskar att bolagets verksamhet sköts på ett bra och effektivt sätt. De granskar också om bolagen har en intern kontroll som är tillräcklig.

Revisorernas granskningar bidrar till att värna om och utveckla:

  • demokrati
  • rättssäkerhet
  • effektivitet.

Granskar och vägleder

De ska vägleda kommunfullmäktige i dess bedömning av om nämnderna och styrelserna uppfyller sina uppdrag. Uppdragen är att ge medborgarna stöd, service, infrastruktur och säkerhet enligt kommunfullmäktiges beslut.

Kommunfullmäktiges mål och beslut samt lagar och föreskrifter ligger till grund för revisionens granskning. Revisionen genomförs enligt:

  • revisorernas reglemente
  • kommunallagen
  • andra författningar om revision
  • god revisionssed.

För lekmannarevisionen i aktiebolagen gäller främst aktiebolagslagen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?