Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Här kan du läsa om vem som får överklaga beslut och vilka tidsgränser som gäller.

Du kan överklaga beslut som kommunen fattat. Det kan ske genom laglighetsprövning eller som förvaltningsbesvär. Vill du veta mer om hur du överklagar kan du ta kontakt med Kontaktcenter.

Frågor och svar om att överklaga beslut

Om du berörs av ett förvaltningsbeslut som gått emot dig kan du överklaga det, om det är ett beslut som går att överklaga. Det framgår i själva beslutet om det går att överklaga. Vid förvaltningsbesvär kan domstolen pröva både beslutets laglighet och faktiska innehåll (lämplighet). Domstolen kan vid förvaltningsbesvär ändra det överklagande beslutet.

Det är bara du som är folkbokförd i kommunen, äger fastighet där eller är taxerad för kommunalskatt där som får göra laglighetsprövningar (Kommunallagen 1:4, 10:1). Vid laglighetsprövning kan domstolen endast pröva lagligheten. Det vill säga, kontrollera om det gått rätt till när beslutet meddelats eller om det strider mot lagen. Vid en laglighetsprövning kan ett beslut bara bli upphävt. Domstolen kan alltså inte ändra ett beslut som överklagats genom laglighetsprövning.

Om du vill överklaga genom förvaltningsbesvär ska du lämna in en skriftlig överklagan till myndigheten som fattat beslutet. Det ska göras inom tre veckor från att du fått ta del av beslutet. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar och vilken ändring du begär.

En begäran om laglighetsprövning ska du lämna in skriftligt till den förvaltningsrätt kommunen tillhör. Det innebär att om du vill klaga på beslut som Karlstads kommun fattat ska du vända dig till förvaltningsrätten i Karlstad. Då ska du tala om vilket beslut det handlar om och varför du tycker att det ska prövas. Du måste lämna in överklagan inom tre veckor från det att kommunen anslagit det justerade protokollet över beslutet.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning handlar om beslut eller andra åtgärder som uttrycker samhällets makt gentemot medborgarna. Det behöver inte innebära förpliktelser för privatpersoner, utan kan även vara beslut som gynnar enskilda. Typiskt för myndighetsutövning är att den enskilde befinner sig i ett slags beroendeförhållande och att det är myndigheten som tar beslutet. Exempel på myndighetsutövning är ärenden enligt plan- och bygglagen eller ansökan om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Offentlig upphandling är inte myndighetsutövning. Däremot finns det regler i lagen om offentlig upphandling som bestämmer hur en upphandling ska gå till.

Frågor och svar om myndighetsutövning

När ett ärende handlar om myndighetsutövning mot en privatperson ska hen få reda på om någon annan lämnat in nya uppgifter i ärendet och få möjlighet att yttra sig över dem. Myndigheten är därför skyldig att låta den berörde få ta del av och kommentera uppgifterna. Men myndigheten får avgöra ärendet utan att personen fått yttra sig om:

  • avgörandet inte går emot personen.
  • uppgiften saknar betydelse eller om åtgärderna inte behövs.
  • ärendet rör tillsättning av tjänst, antagning för frivillig utbildning, betygsättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart och det inte rör prövning i högre instans efter överklagande.
  • det kan innebära att det blir betydligt svårare att fatta beslut.
  • avgörandet inte kan skjutas upp.

Myndigheten bestämmer om den enskilde ska få information muntligt, genom vanligt brev, delgivning eller på något annat sätt.

När en myndighet fattar beslut i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en privatperson ska myndigheten redovisa skälen till beslutet. Men det behövs inte om:

  • beslutet inte går emot någon part, eller om det av någon annan anledning inte är nödvändigt att informera om skälen.
  • beslutet rör en tjänstetillsättning, antagning till frivillig utbildning, betygsättning, tilldelning av forskningsbidrag eller liknande.
  • det är nödvändigt för att vissa sekretessbelagda uppgifter ska kunna skyddas.
  • ärendet är så brådskande att det inte finns tid för beslutsmotivering.
  • beslutet är så kallat normbeslut /om ärendet gäller meddelande av föreskrifter enligt 8:e kapitlet, regeringsformen och det inte gäller prövning i högre instans efter överklagande.

Om skälen utelämnas bör myndigheten informera om dem i efterhand, om den enskilde begär det.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida